Istent keresem

Napi ige a református Bibliaolvasó Kalauz alapján

„Ekkor Péter, megtelve Szentlélekkel,...”
(ApCsel 4,1–12)

1 Amíg beszéltek a néphez, eléjük álltak a papok, a templomőrség parancsnoka és a szadduceusok; 2 bosszankodtak ugyanis azon, hogy tanítják a népet, és azt hirdetik, hogy Jézus által van feltámadás a halálból. 3 Ezek elfogták őket, és mivel már este volt, őrizetbe vették őket másnapig. 4 De azok közül, akik hallgatták az igét, sokan hittek, és a hívő férfiak száma mintegy ötezerre nőtt.5 Másnap összegyűltek Jeruzsálemben a vezetők, a vének és az írástudók; 6 Annás, a főpap, Kajafás, Jóannész, Alexandrosz és a főpapi család valamennyi tagja. 7 Középre állították és vallatták őket: Milyen hatalommal vagy kinek a nevében tettétek ti ezt? 8 Ekkor Péter, megtelve Szentlélekkel, így szólt hozzájuk: Népünk vezetői, Izráel vénei! 9 Ha minket ma azért vallattok, mert egy beteg emberrel jót tettünk, és azt kérdezitek, hogyan gyógyult meg, 10 tudjátok meg valamennyien, Izráel egész népével együtt, hogy a názáreti Jézus Krisztus neve által, akit ti megfeszítettetek, akit Isten feltámasztott a halálból: őáltala áll előttetek ez az ember egészségesen. 11 Ez lett a sarokkő, amelyet ti, az építők megvetettetek, 12 és nincsen üdvösség senki másban, mert nem is adatott az embereknek az ég alatt más név, amely által üdvözülhetnénk.

Péter és János börtönbe kerül. „Nem különb a tanítvány a mesterénél, sem a szolga az ő uránál" (Mt 10,24) – mondta Jézus, s hozzátette: „Ha engem üldöztek, titeket is üldözni fognak..." (Jn 15,20). Péter a kihallgatáson már bátor, a Szentlélek munkálkodik az életében, és nem fél bizonyságot tenni Jézusról. Kérjük Isten Lelkét, hogy vegye el félelmünket, és tudjunk bizonyságtevői lenni a mai napon is.

RÉ 468 MRÉ 390


„Amikor a király már a palotájában lakott…” (2Sámuel 7,1–7)

(1) „Amikor a király már a palotájában lakott…” (2Sámuel 7,17) Az ember felől induló TEMPLOMÉPÍTÉSI SZÁNDÉKmindig összetett indítékokból áll. Dávid király cédruspalotában lakik, az ország békességben él, nyugalom és jólét veszi körül Isten népét (1–3). Ekkor, pontosan ekkor áll elő mindig az a lélektani pillanat, amikor már nem kell minden fronton a túlélésért küzdeni, hogy csináljunk valami maradandót. Ebbe aztán szeretjük belekeverni az Istent is, valójában azonban magunknak akarunk emléket állítani. Igen, ez egy „lélektani pillanat”, mert többnyire a mi gyarló lelkünk terméke. Talán valami baj van az örök életbe és a Jézus Krisztusba vetett hitünkkel? Elsősorban nem templomok kellenek, hanem élő, szolgáló, hitvalló, krisztusi nép kell: a szükséges infrastruktúra majd meglesz „magától”. Sajnos mi pontosan fordítva gondoljuk, akárcsak itt.* Nem vonjuk kétségbe Nátán és Dávid jószándékát, valamint templomépítő eleink áldozathozatalát, de az Úr válasza, erre a templomépítési szándékra egyértelműen: „nem!” (4–7) Az Úr sátorlapokban is jól érzi magát ebben a világban, mert igazi lakhelye a gyülekezet, Isten hívő népe, egyháza.**

___

* Amikor már nincs egyéb gondunk, és egy kicsit unatkozunk, akkor esetleg templomépítéssel is értelmet akarunk adni az életünknek.

** Döbbenetes például Németország, ahol a legkisebb faluban is pazar, gyönyörűen felújított templomok, szinte „katedrálisok” köszönnek ránk; – de a kőházak üresek…

Steinbach József dunántúli püspök Igemagyarázata a Reformátusok Lapjából a Bibliaolvasó Kalauz azon szakaszához, amelyet a Kalauz nem magyaráz.
Az Igemagyarázat online elérhetősége: igemellett.blog.hu.

Sola Scriptura

Hitvallásaink

Református hitünk egyik fő sarokpontja a hitvallásosság. Hitvallások azért születnek, mert van élő hit. Egyházunk az Apostoli Hitvallás mellett két alapvetően fontos hitvallásos iratot tart számon: a Heidelbergi Kátét és a II. Helvét Hitvallást.

Istentiszteleti rendek

Az egyház életének ünnepi eseménye az istentisztelet. A következőkben a Magyarországi Református Egyház 1985-ben elkészült és ugyanakkor kiadott, jelenleg hivatalosan használatban levő istentiszteleti rendjeit és azok leírását olvashatják.


Ez történik továbbiak →Istent keresem

ApCsel 4,1–12

„Ekkor Péter, megtelve Szentlélekkel,...” tovább >


Új fordítású Biblia / Károli-Biblia / Hitvallásaink