Istent keresem

Napi ige a református Bibliaolvasó Kalauz alapján

„A körülötte levő fényözön olyannak látszott, mint a szivárvány, amely a felhőkön szokott lenni...”
(Ez 1)

1 A harmincadik évben, a negyedik hónap ötödikén, amikor a fogságban élő nép között voltam a Kebár-folyó mellett, megnyílt az ég, és isteni látomásokat láttam. 2 A hónap ötödikén, Jójákín király fogságba vitelének ötödik évében, 3 szólt az Úr igéje Ezékiel paphoz, Búzí fiához a káldeusok országában, a Kebár-folyó mellett, és megragadta őt ott az Úr. 4 Láttam, hogy forgószél jött észak felől, nagy felhővel és egymást érő villámlással, körülötte fényözönnel. A közepéből, a villámok közül mintha ezüstös csillogás tündöklött volna. 5 Négy élőlény alakja volt ott. Ilyennek látszottak: emberhez hasonló alakjuk volt, 6 de mindegyiknek négy arca, és mindegyiknek négy szárnya volt. 7 Lábaik egyenes lábak voltak, de lábfejük olyan volt, mint a borjúláb. Ragyogóak voltak, mint a fénylő réz. 8 Szárnyuk alatt négyfelől emberi kezek voltak. Mind a négynek több arca és szárnya volt. 9 Szárnyaik összeértek, egyiké a másikéhoz. Nem kellett megfordulniuk, amikor jártak, mindegyik előre nézve tudott menni. 10 Ilyen volt az arcuk: volt emberarcuk, de volt oroszlánarca is mind a négynek jobbról, bikaarca is volt mind a négynek balról, és volt sasarca is mind a négynek. 11 Ilyen volt az arcuk. Felső szárnyaik ki voltak terjesztve, ez a két szárny összeért, egyiké a másikéval, kettő pedig eltakarta a testüket. 12 Mindegyik előre nézve tudott menni. Ahova a lélek akart menni, oda mentek, nem kellett megfordulniuk, amikor jártak. 13 Ilyenek voltak az élőlények: külsejük olyan volt, mint az izzó parázs, és az élőlények között mintha égő fáklyák lobogtak volna. Tűz ragyogott, és a tűzből villámok cikáztak. 14 Az élőlények úgy suhantak ide-oda, akár a villám. 15 Amint néztem az élőlényeket, megpillantottam egy-egy kereket a földön az élőlények mellett, mind a négy előtt. 16 A kerekek úgy voltak elkészítve, hogy ragyogó drágaköveknek látszottak, és mind a négy egyforma volt. Úgy készültek, hogy mindegyik kerék közepében egy másik kerék látszott. 17 Amikor jártak, négy irányban tudtak menni; nem kellett megfordulniuk, amikor jártak. 18 A kerekek abroncsai magasak és félelmetesek voltak, és mind a négy abroncs körös-körül tele volt szemekkel. 19 Amikor az élőlények jártak, a kerekek is jártak mellettük, és amikor az élőlények fölemelkedtek a földről, a kerekek is fölemelkedtek. 20 Ahová a lélek akart menni, oda mentek: oda, ahová a lélek akarta. És a kerekek is fölemelkedtek velük, mert az élőlények lelke irányította a kerekeket. 21 Ha azok jártak, ezek is jártak, ha azok megálltak, ezek is megálltak; és ha fölemelkedtek a földről, fölemelkedtek a kerekek is, mert az élőlények lelke irányította a kerekeket. 22 Az élőlények feje fölött mintha boltozat lett volna, amely félelmetesen csillogott, akár a jég, és ki volt feszítve a fejük fölött. 23 A boltozat alatt ki voltak terjesztve szárnyaik, egyiké a másiké felé. Mindegyiknek volt másik két szárnya is: ezekkel eltakarták a testüket elöl is, hátul is. 24 Amikor jártak, olyannak hallottam szárnyaik zúgását, amilyen a nagy vizek zúgása, mint a Mindenható hangja. Hangjuk zúgása olyan volt, mint egy tábor morajlása. Amikor megálltak, leeresztették szárnyaikat. 25 És egy hang hallatszott a fejük fölött levő boltozatról, amikor megálltak, és leeresztették szárnyaikat. 26 A fejük fölött levő boltozaton fölül egy zafírfényű trónus alakja látszott, a trónus alakja fölött pedig emberhez hasonló alak látszott. 27 Ezüstösen csillogónak láttam: derekától fölfelé úgy látszott, mintha tűz fogná körül, derekától lefelé pedig úgy láttam, mintha fényözön venné körül. 28 A körülötte levő fényözön olyannak látszott, mint a szivárvány, amely a felhőkön szokott lenni esős napon. Ilyen volt az Úr dicsőségének a látványa. Amikor megláttam, arcra borultam, és hallottam, hogy valaki megszólal.

„A körülötte levő fényözön olyannak látszott, mint a szivárvány, amely a felhőkön szokott lenni..." (28). Jeruzsálem porig égett, a nép színe-java elpusztult, csak a megtartott maradék kesergett a hódító hatalom messzi földjén. A próféta feladata: a vigasztalás emberévé válni. Isten Lelke megérinti a prófétát, aki elkezd szolgálni a gyászban. Lassan minden életre kel. Mert megérdemlik? Aligha. Inkább azért, mert hatalmas és kegyelmes Isten ő.

RÉ 488 MRÉ 456


„…amikor eljön Ő, az igazság Lelke…” (János 16,4b–15)

(13) „…amikor eljön Ő, az igazság Lelke…” (János 16,4b–15)* ISTEN LELKÉNEK MUNKÁJÁRÓL VAN ITT SZÓ. – 1. Isten, Lelke által továbbra is velünk van! Tehát bíztat a mi Urunk, ne legyünk szomorúak! (4–7) – 2. Isten Lelke meggyőz, hitre vezet (8–11). Tehát nem mi győzzük meg az embereket, hanem az Ő Lelke győzi le az ember hitetlenségét, és Igéje, Lelke által, az igaz hit egységében magának egy kiválasztott gyülekezetet gyűjt egybe. – 3. Az igaz hit azt jelenti, hogy Isten Lelke meggyőz bennünket a bűn, az igazság és az ítélet tekintetében. Mindegyik örömhír: – a bűnből, a hitetlenségből van szabadulás; – mert van igazság, Isten igazsága. Ez az igazság az Úr kegyelme által érvényesül rajtunk; – vagyis az ítéletet az Úr hordozta el miattunk, érettünk helyettünk, miközben a gonosz hatalmát legyőzte. Ezek a nagy kérdések, és erre a válaszok az Úrnál vannak, valamint ezekről a válaszokról csakis Ő győzhet meg bennünket.

___

* ISTEN LELKÉNEK MUNKÁJÁRÓL VAN ITT SZÓ.

– 1. Isten Lelke által továbbra is velünk van az Úr!

Az Úr azt akarja és cselekszi, ami jó, sőt „jobb” nekünk annál, mint amiben most vagyunk.

Tehát bíztat a mi Urunk, ne legyünk szomorúak!

Arra is bíztat az Úr bennünket, hogy merjük feltenni kérdéseinket Őneki: „…senki sem kérdezi tőlem: Hova mégy?” (4–7)

– 2. Isten Lelke meggyőz, hitre vezet (8–11).

Tehát nem mi győzzük meg az embereket, hanem az Ő Lelke győzi le az ember hitetlenségét, és Igéje, Lelke által, az igaz hit egységében magának egy kiválasztott gyülekezetet gyűjt egybe.

– 3. Az igaz hit azt jelenti, hogy Isten Lelke meggyőz bennünket a bűn, az igazság és az ítélet tekintetében.

Mindegyik örömhír: – a bűnből, a hitetlenségből van szabadulás; – mert van igazság, az Isten igazsága. Az Isten igazsága kegyelme által érvényesül rajtunk; – vagyis az ítéletet az Úr hordozta el miattunk, érettünk helyettünk, miközben a gonosz hatalmát legyőzte.

Ezek a nagy kérdések, és erre a válaszok az Úrnál vannak, de ezekről a válaszokról csakis Ő győzhet meg bennünket.

– 4. Isten Lelke bizonyságtevővé, hitvallóvá formál (12–15).

Mit jelent hitvallónak lenni? Most ezeket negációkban fogalmazzuk meg.

– Nem arról szólunk, amiről az Úr nem szólt.

Isten Lelke meggyőz minket a lényeget illetően, de ez nem jelenti azt, hogy ettől kezdve mindenre tudjuk a választ.

Vannak olyan dolgok, amikre nézve az Isten nem adott nekünk kijelentést, mert nem bírnánk elhordozni azokat (12).

Egyszer majd eljutunk a teljes igazság és ismeret színelátására (1Korinthus 13,12); – addig azonban alázattal nem firtatjuk azokat, amikre nézve nem kaptunk pontos isteni válaszokat.

Hanem arról szólunk, amit kijelentett nekünk.

„Újramondjuk” az Igét.

Ez a keresztyén bizonyságtétel kijelentésszerűsége és igeszerűsége.

– Nem is arról szólunk, amit sokan még nem bírnak elhordozni!

Meg nem is úgy szólunk, hogy az sokak számára elhordozhatatlan legyen, mert nehéz, mert érthetetlen, mert nem kapcsolódik a mindennapi életéhez.

Ez a keresztyén bizonyságtétel „világossága”, érthetősége, annak minden mennyei magassága ellenére is.

Viszont, amit megkaptunk, azt hirdetjük és éljük.

– Nem magunkból és magunkról szólunk, hanem abból merítünk, arról szólunk, amit Isten Lelke világossá tett számunkra a Jézus Krisztusban, Isten dicsőségére és népének javára.

Ez a keresztyén bizonyságtétel Krisztus–szerűsége.

Steinbach József dunántúli püspök Igemagyarázata a Reformátusok Lapjából a Bibliaolvasó Kalauz azon szakaszához, amelyet a Kalauz nem magyaráz.
Az Igemagyarázat online elérhetősége: igemellett.blog.hu.

Sola Scriptura

Hitvallásaink

Református hitünk egyik fő sarokpontja a hitvallásosság. Hitvallások azért születnek, mert van élő hit. Egyházunk az Apostoli Hitvallás mellett két alapvetően fontos hitvallásos iratot tart számon: a Heidelbergi Kátét és a II. Helvét Hitvallást.

Istentiszteleti rendek

Az egyház életének ünnepi eseménye az istentisztelet. A következőkben a Magyarországi Református Egyház 1985-ben elkészült és ugyanakkor kiadott, jelenleg hivatalosan használatban levő istentiszteleti rendjeit és azok leírását olvashatják.

Ez történik továbbiak →Istent keresem

Ez 1

„A körülötte levő fényözön olyannak látszott, mint a szivárvány, amely a felhőkön szokott lenni...” tovább >


Új fordítású Biblia / Károli-Biblia / Hitvallásaink