Ima a békéért

Ima a békéért Szíriában, Irakban, Líbiában és Egyiptomban. Részlet az Egyházak Világtanácsa virágvasárnapra ajánlott liturgiájából.

Liturgus: L

Gyülekezet: GY

Köszöntés

L: Az Atya, Fiú és Szentlélek nevében

GY: Ámen

L: Kegyelem néktek és békesség Istentől, aki szeretet; mindenek kezdetén, örökre, közöttünk és velünk.

GY: Hála legyen Istennek.

L: Jézus arra hív, hogy útra keljünk vele; vele másszuk meg a hegyet, ami Jeruzsálemre néz, vele járjuk Szíria, Irak, Líbia és Egyiptom veszélyes és kaotikus utcáit, vele tartsunk a zsúfolt menekülttáborokba.

Jézus hív, hogy vele sírjunk, Ráhellel együtt sirassuk legyilkolt gyermekeit, együtt sírjunk azokkal, akik a Líbiában kivégzett egyiptomi keresztyéneket gyászolják, együtt sirassuk a szíriai, iraki, líbiai és egyiptomi háború áldozatait.

GY: Jézus reménységre hív, amikor reménykedni reménytelennek látszik, Jézus az élet reménységére hív a halál közepette, Jézus a feltámadás reménységére hív a kereszt árnyékában, Jézus a béke reménységére hív a háború zűrzavarában.

♪ Come, O Prince of Peace

L: Amikor istentiszteletre gyűlünk össze, hogy megemlékezzünk az Úr Jézus jeruzsálemi bevonulásáról és szenvedéséről, gondoljunk szíriai, iraki, líbiai és egyiptomi testvéreinkre is és imádkozzunk értük. Fájó szívvel emlékezünk meg az ártatlan civilek százezreiről, akiket ezekben a tragikus és abszurd háborúkban mészároltak le. A keresztyéneket és más kiszolgáltatott vallási és etnikai kisebbséghez tartozókat különösen sújt az erőszak. Osztozunk a hitük miatt üldözöttek panaszában. Együtt gyászolunk valamennyi embertársunkkal, akiket erőszakkal üldöztek el otthonaikból, földjeikről azok, akik állandósítják a gyanút, a gyűlöletet és terrort mindenkivel szemben, aki különbözik tőlük. Azért gyűltünk össze, hogy imádkozzunk a békéért ezekben az országokban és az egész világon, a Szentháromság Istenbe vetett reménységünk megújuljon és az igazságosságért és békéért küzdve elkötelezettségünk még szilárdabbá legyen. Jézus mondja: „Ha valaki énutánam akar jönni, tagadja meg magát, vegye fel naponként a keresztjét, és kövessen engem!” (Lukács 9,23)

♪ Come, O Prince of Peace

***

Könyörögjünk Isten kegyelméért

L: Jézus mondja: „Jöjjetek énhozzám mindnyájan, akik megfáradtatok és meg vagytok terhelve, és én megnyugvást adok nektek.” (Máté 11,28). Jertek, vigyük Isten elé gyászunkat és bánatunkat, aki a mi menedékünk és erősségünk.

Urunk Istenünk, látjuk a fájdalmat, szenvedést és terrort Szíriában, Irakban, Líbiában és Egyiptomban.

Városokat és falvakat dönt nyomorba a háború, elnyomás, igazságtalanság és éhezés. Menekülttáborok létesülnek és népesednek túl pillanatok alatt.

A háborúban megannyi vallási és etnikai kisebbség, köztük keresztyén testvéreink, folyamatos fenyegetettségben élnek, hogy elveszítik életüket, jövőjüket, elhagyni kényszerülnek őseik földjét, miközben az egész térség régmúltban gyökerező kulturális és vallási sokszínűsége odavész.

Ahol a terror uralkodik, az emberi élet értékét veszti. 

GY: Miért, Istenünk?

L: Emberek így kiáltanak az Úrhoz: Én Istenem, én Istenem, miért hagytál el engem.

GY: Urunk, Istenünk, miért hagytál el minket?

L: Miért kell a halálnak és pusztulásnak uralkodnia? Miért van szükség vérontásra és szenvedésre?  

♪ Válasz: Kurie eleison

GY: Miért, Istenünk?

L: Mikor tanulunk már végre, Istenünk, Teremtőnk?

GY: Mikor tanulunk már végre?

L: Mikor értjük meg végre, hogy közösségre teremtettél minket, arra, hogy testvérekként éljünk együtt teljességben és békében?

GY: Mikor tanuljuk meg végre?

L: Mikor értjük meg végre, hogy a Te gyermekeid vagyunk, egy család; az emberiség nagy családjának tagjai, valamennyien a Te képedre és hasonlatosságodra teremtve?

GY: Mikor tanuljuk meg végre?

L: Istenünk, megváltó és megtartó Urunk, ágyúdörgés, vegyi hadviselés és gyújtóbombák árnyékéban, segíts emlékeznünk:

GY: Segíts megemlékeznünk a Te szeretetedről.

L: Emlékeztess hathatósan minket arra, hogy annyira szeretted a világot, hogy egyszülött Fiadat adtad, akinek a szeretetét már-már legyőzte a gyűlölet.

GY: Akinek a világosságát már-már kioltotta a sötétség.

L: Akinek az életét már-már lerombolta a halál… De nem egészen… Mert a szeretet kiűzte a gyűlöletet.

GY: Az élet pedig legyőzte a halált.

L: A világosság pedig erőt vett a sötétségen,

GY: hogy reménységben élhessünk.

♪ Válasz: Kurie eleison

Kegyelemhirdetés

L: Áldott legyen az Úr, aki meghallgatta könyörgésünket. Az Úr a mi erőnk és pajzsunk; az Úrban bízik szívünk. Az Úr az ő népének erőssége; felkentjének megsegítő ereje, pásztoruk, aki örökké gondozz őket. (28. zsoltár)

Gy: Áldott legyen az Úr!

***

Imádság

L: Igazság és irgalom Istene, Te felemelted a szenvedőt, és megítélted a gonoszt. A népedet rettegéssel sújtó háborúság közepette adj nekünk a bátorságot, hogy néven nevezzük a gonoszt; szilárd elkötelezettséget, hogy az igazságosságért és békéért küzdjünk; és együttérzést, hogy az áldozatokon segítsünk. Amikor megtagadjuk önmagunkat és naponta felvesszük keresztünket, adj hitet, hogy Jézus Krisztust, Urunkat, kövessük, aki Veled és a Szentlélekkel együtt él és uralkodik örökkön örökké.  

GY: Ámen.

Igeolvasás

Igehirdetés

***

Közbenjáró imádság

L: Teremtő és életre szülő Istenünk, aki Jézust feltámasztottad a halottak közül és új életet adtál, segíts nekünk, hogy minden életet értékesnek tartsunk és mindent megtegyünk azért, hogy az erőszak véget érjen. Adj nekünk bátorságot, hogy oda menjünk, ahova te mész, és kiálljunk az emberek mellett Szíriában, Irakban, Líbiában, Egyiptomban és mindenütt, ahol erőszak sújtja az emberiséget. Gyógyíts ki minket a hatalom beteges vágyából. Szabadíts meg minket a feltételezéstől, hogy egyedül mi birtokoljuk az isteni igazságot. Adj reményt és újítsd meg erejüket azoknak, akit háború sújt, elnyomók brutalitása és terror fenyeget. Adj reményt és újítsd meg erejüket azoknak, akiket börtönben kínoznak, elrabolnak és erőszakkal elhurcolnak. Imádkozunk Mar Gregorios Yohanna Ibrahim és Boulous Yazigi metropolitákért, Paolo Dall'Oglio atyáért és mindazokért, akiket néven nevezni nem tudunk.

Moran ethra hama’lain

*** 

Áldás

L: Legyen velünk a béke és igazság Istenének áldása; legyen velünk a Fiú áldása, aki letörli a világ szenvedőinek könnyeit; legyen velünk a Lélek áldása, aki megbékélésre indít minket; és legyen velünk a reménység ma és mindörökké.

GY: Ámen.


Külügyi Iroda

Istent keresem

3Móz 7,22–38

„Azután így beszélt Mózeshez az Úr: Mondd meg Izráel fiainak:...” tovább >


Új fordítású Biblia / Károli-Biblia / Hitvallásaink

Ez történik továbbiak →