Zsinati szakbizottságok

A Zsinat a tanácskozási ügyek előkészítésére zsinati szakbizottságokat választ. A zsinati bizottságok a Zsinat szakmai tanácskozó, véleményező és döntés-előkészítő szervei. A bizottsági tagok a Zsinat tagjai közül kerülnek ki, megbízatásuk, akárcsak a Zsinaté, hat évre szól. A testületek élére, megalakulásukkor, a tagok elnököt választanak maguk közül. Az alkotmánytörvény tíz állandó bizottságot rögzít.

 • Diakóniai és Egészségügyi Bizottság

  A testület a Magyarországi Református Egyház zsinatának szeretetszolgálati ügyekkel foglalkozó szakbizottsága. A bizottság szerteágazó munkája felöleli a gyülekezetekben folyó diakóniai szolgálat segítését, az intézményes diakónia helyzetének figyelemmel kísérését, az egyház segélyszervezetének, a Magyar Református Szeretetszolgálatnak a felügyeletét, az MRE Szeretetszolgálati iroda munkájának felügyeletét, a diakóniai képzések rendszerének figyelemmel kísérését, a zsinat szeretetszolgálati vonatkozású szabályozásaival kapcsolatos kezdeményezéseket, a diakóniában szolgálók elismerésére alapított diakóniai díjak odaítélését, az egyház és az állam szociális vonatkozású párbeszédének figyelemmel kísérését és a szeretetszolgálat nemzetközi testvérkapcsolatainak kezelését. A bizottság ezen túl aktív alakítója a Kárpát-medencei Református Diakóniai Koordinációs Tanács munkájának, amely a kárpát-medencei szeretetszolgálati munkát igyekszik segíteni.

   

  Tagok:

  Dr. Svébisné Juhász Márta  – Dunamelléki Egyházkerület
  Szakál Béla – Dunántúli Egyházkerület
  Victor Dániel – Tiszáninneni Egyházkerület
  Gacsályi Gábor – Tiszántúli Egyházkerület (elnök)

 • Gazdasági Bizottság

  Feladata, hogy tárgyalja mindazon kérdésköröket, amelyek az egyház gazdálkodásával kapcsolatosak, véleményt alkosson azon ügyekkel kapcsolatban, amelyeket a Zsinat illetve a Zsinati Tanács a számára meghatároz. A bizottság negyedévente ülésezik, rendszeres napirendjét képezi az egyház és a közegyházi intézmények költségvetésének tárgyalása, az éves zárszámadások áttekintése, költségvetési módosítási kérelmek megtárgyalása, a költségvetések folyamatos teljesülésének figyelemmel kísérése. A bizottság részt vesz az egyházi törvényalkotási folyamatban, a gazdálkodást érintő törvények, javaslatok véleményezésével.

   

  Tagok: 

  Takaró András - Dunamelléki Egyházkerület 
  Szűcs Attila -Dunántúli Egyházkerület 
  Pataky László  - Dunántúli Egyházkerület
  Pásztor Dániel - Tiszáninneni Egyházkerület 
  Kusnyír László - Tiszáninneni Egyházkerület 
  Szabadi Árpád - Tiszántúli Egyházkerület 
  Rácz Péter - Tiszántúli Egyházkerület 

 • Jogi és Egyházalkotmányi Bizottság

  A Bizottság évente legalább 2 alkalommal tartja üléseit, amelyre meg kell hívni a bizottságot felügyelő püspököt, a Jogi Osztály vezetőjét, és a zsinati jogtanácsost. Kibővített ülésre mindazon személyek meghívhatóak, akik szakmai szempontból segítik a Bizottság munkáját, vagy az ügyre nézve előterjesztést készítettek, illetőleg az ügy véleményezése szempontjából meghallgatása szükséges. A Bizottság határozatai véleményező jellegűek, kötelező erővel nem bírnak. A Jogi Bizottság adminisztrációját, nyilvántartását a Zsinat Hivatal Jogi Osztálya végzi.

   

  A Jogi Bizottság feladata:

  • Jogi, szakmai szempontból véleményezi a Zsinat a Zsinati Tanács elé kerülő ügyeket és ügyel arra, hogy a testületek elé kerülő határozati javaslatok az egyházi és világi törvényekkel, jogszabályokkal összhangban legyenek.
  • Részt vesz az egyházi jogszabályok, jogszabály módosítások előkészítésében.
  • Figyelemmel kíséri az egyházi törvények hatályosulását, és felhívja az illetékesek figyelmét arra, ha a jogszabályok nincsenek összhangban, hogy azok végrehajtásával kapcsolatosan problémák ne merüljenek fel.
  • Figyelemmel kíséri a világi jogszabályok egyházra vonatkozó rendelkezéseit és készülő jogszabálytervezeteket. Ezekre felhívja az illetékesek figyelmét, véleményezi ezeket.
  • Állást foglal mindazon jogi természetű ügyekben, amelyre az elnökségtől felkérést kap.

   

  Tagok: 

  Hubay Gábor dr. - Dunamelléki Egyházkerület
  Fekete László dr. - Dunántúli Egyházkerület
  Szemán Ákos dr. - Tiszáninneni Egyházkerület
  Kocsis Márta dr.  - Tiszántúli Egyházkerület (elnök)

 • Kommunikációs Bizottság

  A Zsinat Kommunikációs Bizottsága tanácskozó, véleményező és döntés-előkészítő szerv. Segíti az MRE kommunikációs stratégiájának kidolgozását, figyelemmel kíséri és véleményezi a közegyházi médiumok és a Kommunikációs Szolgálat munkáját, azoktól a Bizottság üléseire beszámolókat kér. Tanácskozásain döntéseket hoz a kommunikációt érintő aktuális kérdésekben és a Zsinat számára ajánlásokat tesz és jelentéssel tartozik.

   

  Tagok: 

  Komlósi Péter dr. - Dunamelléki Egyházkerület
  Köntös László - Dunántúli Egyházkerület  (elnök) 
  Szűcs Endre - Tiszáninneni Egyházkerület 
  Szalay Kont - Tiszántúli Egyházkerület 


 • Külügyi és Ökumenikus Bizottság

  A Zsinati Külügyi és Ökumenikus Bizottság határozza meg a MRE külügyi és ökumenikus stratégiáját, felügyeli ezen kapcsolatok alakulását, a nemzetközi teológiai és szakmai párbeszédben való részvételt, rendszeres ülésein döntéseket hoz a területet érintő aktuális kérdésekben. A bizottság a Zsinat számára ajánlásokat tesz és jelentéssel tartozik. A bizottság felügyeli a döntései megvalósításáért felelő Külügyi Iroda munkáját.

   

  Tagok: 

  Répás Zsuzsanna dr. - Dunamelléki Egyházkerület
  Köntös László - Dunántúli Egyházkerület 
  Darvas Szilárd Levente - Tiszáninneni Egyházkerület
  Vad Zsigmond  - Tiszántúli Egyházkerület (elnök)

 • Missziói Bizottság

  A Bizottság hatáskörébe tartozik különösen:

  • az országos missziói programok kezdeményezése,
  • az missziót és ifjúságot érintő ügyekben állásfoglalás kialakítása és képviselete országos egyház szintjén,
  • döntés mindazokban az ügyekben, amiket a bizottsági tagok a Zsinati Közgyűlés elé utalnak;
  • missziói irányelvek kialakítása, új kezdeményezések felkarolása, egy átfogó országos missziói látás megfogalmazása, és inspirálása;
  • a társadalmi missziók ügyeiben elvi döntések (gyülekezeti-, és speciális társadalmi missziók)
  • a Missziói Iroda feladatainak meghatározása;
  • tanácsadó testületek létrehozása a különböző missziói feladatok megoldásához.

   

  Tagok: 

  Veres Sándor - Dunamelléki Egyházkerület 
  Illés Dávid  - Dunamelléki Egyházkerület (elnök)
  Brunner Vilmos - Dunántúli Egyházkerület
  Bikádi László Károly - Dunántúli Egyházkerület 
  Mátyás Sándor - Tiszáninneni Egyházkerület 
  Marjai Pál - Tiszáninneni Egyházkerület 
  Gaál Sándor dr. - Tiszántúli Egyházkerület 
  Szentesi Lajos - Tiszántúli Egyházkerület 

 • Nyugdíjintézeti Intézőbizottság

  A Bizottság a Református Lelkészi Nyugdíjintézet döntés-előkészítő, véleményező-tanácsadó testülete. A Zsinatnak, illetve a Zsinati Tanácsnak nyugdíjintézeti és ellátási ügyekben hozandó határozatait az Intézőbizottság készíti és terjeszti elő.

   

  Tagok: 

  Rácz József - Dunamelléki Egyházkerület 
  Nyilas Zoltán - Dunamelléki Egyházkerület (elnök)
  Tóth András - Dunántúli Egyházkerület 
  Kusnyír László - Tiszáninneni Egyházkerület 
  Kósa Lajos - Tiszáninneni Egyházkerület 
  Derencsényi István - Tiszántúli Egyházkerület 
  Szabadi Árpád  - Tiszántúli Egyházkerület 

 • Oktatásügyi Bizottság

  A Zsinat szabályozza és felügyeli a Magyarországi Református Egyház valamennyi közoktatási intézményének szellemi és anyagi ügyeit, összehangolt működését, elkészítteti és jóváhagyja a Magyarországi Református Egyház közép- és hosszú távú nevelési-oktatási koncepcióját. Különösen ügyel arra, hogy e törvény és egyéb jogszabályok rendelkezéseit pontosan hajtsák végre.

  A Zsinat - mint a Magyarországi Református Egyház közoktatási intézményeinek legfelsőbb felügyeleti szerve - e tevékenységét elsősorban a Zsinat Oktatásügyi Szakbizottságán, valamint a Zsinati Oktatásügyi Irodán keresztül valósítja meg.

  Az Oktatásügyi Szakbizottság a Zsinat javaslattevő, előkészítő szerve, amely segíti a Zsinat irányító és felügyeleti tevékenységét. A Zsinat útmutatásainak megfelelően elvi irányítást és felügyeletet gyakorol az egyházkerületek, egyházmegyék és egyházközségek illetékes oktatásügyi szerve felett. Javaslatot tesz a Zsinatnak törvényalkotásra, módosításra vagy intézkedés megtételére.

   

  Tagok: 

  Hörcsök Imre - Dunamelléki Egyházkerület (elnök)
  Szabó Gábor - Dunamelléki Egyházkerület
  Máté László - Dunántúli Egyházkerület
  Szűcs Attila - Dunántúli Egyházkerület
  Szűcs Endre - Tiszáninneni Egyházkerület 
  Csernaburczky Ferenc - Tiszáninneni Egyházkerület 
  Nagy Zsolt - Tiszántúli Egyházkerület 
  Katona Gyula -  Tiszántúli Egyházkerület 

 • Számvizsgáló Bizottság

  Feladata, hogy vizsgálati tevékenységével hozzájáruljon az egyház és a közegyházi intézmények gazdálkodásának átláthatóságához. Ennek keretében - a saját maga által meghatározott ütemterv szerint - rendszeresen vizsgálja ezen egyházi szervezetek gazdálkodási folyamatait. Célzott vizsgálatokat a Zsinat illetve a Zsinati Tanács külön felkérésére végez. Tagjai helyszíni ellenőrzést végeznek, betekintéssel rendelkeznek a gazdálkodással kapcsolatos dokumentumokba. A bizottság megvizsgálja a zárszámadásokat, és ezeket a Zsinati Tanács illetve a Zsinat számára véleményezi. A zsinati törvényalkotási folyamatban véleményalkotási lehetősége van.

   

  Tagok: 

  Csuprik László - Dunamelléki Egyházkerület
  Ladányi Károly - Dunamelléki Egyházkerület
  Pataky László  - Dunántúli Egyházkerület (elnök)
  Szabó Levente - Dunántúli Egyházkerület 
  Thomka István - Tiszáninneni Egyházkerület 
  Peterdi Béla dr. - Tiszáninneni Egyházkerület 
  Markó István - Tiszántúli Egyházkerület
  Mártha István - Tiszántúli Egyházkerület

 • Tanulmányi és Teológiai Bizottság

  A Zsinati Tanulmányi és Teológiai Bizottság a Magyarországi Református Egyházban folyó tudományos feladatok koordinálását végző öttagú testület. Megnevezéséből adódóan az egyház szolgálatával és működésével kapcsolatos teológiai alapvetéseket kutatja és összegzi hitvallásaink szellemében. A testület a Zsinat munkájához és igényéhez igazodva elvégzi a zsinati döntéshez szükséges teológiai háttérmunkát. Így például a család, a házasság, a szexualitás, az eutanázia, a felelősség és kiengesztelődés, stb. egyházi és társadalmi aktualitását vizsgálja, és a tudományos munka módszerével elvégzett eredményről jelentést tesz a Zsinatnak.

  A Zsinati Tanulmányi és Teológiai Bizottság az egyház belső életét, istentiszteletét, misszióját érintő alapvető kérdésekről is tárgyal: így többek között a keresztség, a konfirmáció, az úrvacsora, a lelkészi életpálya, a Szentírás tekintélye, az egyházi szolgálat egyetemes jellege, a diakónia, az ökumené témáiról is az aktualitásoknak megfelelően nyilatkozik.

  A tanulmányi feladatok terén a lelkészképzés és a lelkésztovábbképzés ügyében, valamint a nem lelkészi jellegű egyháztagok egyházi szolgálatának tartalmi kérdéseiben végez áttekintő kutatást és fogalmaz meg javaslatokat a Zsinat számára a bizottság.

   

  Tagok: 

  Balla Péter dr. - Dunamelléki Egyházkerület 
  Jakab Bálint Mihály - Dunántúli Egyházkerület (elnök)
  Szőnyi Tamás - Tiszáninneni Egyházkerület
  Kustár Zoltán dr. - Tiszántúli Egyházkerület 

Istent keresem

1Krón 28

„...ismerd meg atyád Istenét, és szolgálj neki teljes szívvel és készséges lélekkel, mert megvizsgál az Úr minden szívet, és megismer minden szándékot és indulatot.” tovább >


Új fordítású Biblia / Károli-Biblia / Hitvallásaink