Fenntartói értékelés a Református Egységes Gyógypedagógiai és Módszertani Intézmény 2015/16. tanévi működéséről, a pedagógiai program végrehajtásáról, az intézményben folyó szakmai munka eredményeiről

A Magyarországi Református Egyház, mint fenntartó 2016 júliusában értékelte az Intézmény szakmai munkáját, valamint a pedagógiai program teljesítését. Az alábbi értékelés az intézményben lefolytatott fenntartói elemzés tapasztalatain alapulnak, melyekhez az intézmény vezetője beszámolót is készített. Az ellenőrzésre és az értékelésre a 2011. évi CXC. törvény alapján került sor.

1.      Az ellenőrzés menete

 Az intézmény a fenntartó részére a tanév lezárását követő harminc napon belül megküldte a fenntartó által kért dokumentumokat, amely a pedagógiai program végrehajtását, az intézményben folyó szakmai munka eredményességét értékeli. A fenntartónak a most sorra került fenntartói ellenőrzésnél és értékelésnél az adott tanév (2015/16.) dokumentumai rendelkezésre álltak. A fenntartó képviselője az értékelést az intézményvezető részére átadta.

2. Az ellenőrzés területei:

 - az intézmény működésének törvényessége

 - az intézmény gazdálkodása

 - az intézmény szakmai munkájának eredményessége

3. Értékelés, megállapítások

3.1 A működés törvényessége

Az intézmény dokumentumai a vonatkozó és hatályos jogszabályok szerint rendelkezésre állnak. Az alapító okirat és a nevelési program a jogszabályoknak megfelelően készült. Az intézmény rendelkezik a működéshez szükséges szabályzatokkal. A szabályzatok a jogszabályokban előírtaknak megfelelnek. Az intézmény iratkezelése megfelel a vonatkozó jogszabályoknak és kiemelkedően jó színvonalú. Az intézmény adatkezelése mind az ellátott gyermekek, diákok, mind az alkalmazottak esetében a jogszabályoknak megfelelő, a tanügyi nyilvántartások az előírás szerint vannak vezetve. Az intézmény feladatellátásainak a személyi feltételei alapvetően biztosítottak. A szakképzettségnek megfelelő pedagógusok, gyógypedagógusok és egyéb szakemberek alkalmazásáról gondoskodni kell, az intézmény folyamatosan megteszi az ehhez szükséges intézkedéseket.

 Az intézményben a munkacsoportok szervezése a vonatkozó jogszabály alapján történik. Az intézmény törvényességi ellenőrzését a fenntartó az elmúlt tanévhez hasonlóan külső szakértő bevonásával végezte el. A külső szakértőt ezúttal a Mozgásjavító Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium, Szakgimnázium, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Kollégium igazgatója, közoktatási szakértő személye, aki dokumentumalapú és 2016 júniusában lefolytatott helyszíni ellenőrzést végzett.

3.2 Gazdálkodás

 Az intézmény gazdálkodása a vonatkozó jogszabályoknak és a törvényességi szempontoknak megfelelnek. Az intézmény az éves költségvetésben foglaltaknak megfelelően gazdálkodik és az erről szóló költségvetési beszámolót, illetve az éves számviteli beszámolókat a jogszabályoknak megfelelően elkészítette határidőre. Az intézmény a működéshez szükséges szabályzatokkal rendelkezik. Az intézmény számára az ingatlan és eszköz feltételek a jogszabályok által megkívánt módon rendelkezésre állnak. Az intézmény takarékosan, hatékonyan gazdálkodik a rendelkezésre álló eszközeivel és a forrásaival. Kiemelkedően sikeresen vontak be pályázati és egyéb forrásokat az intézmény programjainak a finanszírozásába.

 3.3 A szakmai munka eredményessége

Az intézmény a szakmai feladatellátás tekintetében a nevelési programot követte és az elvárható teljesítményt hajtotta végre. Az intézmény kihasználtsága folyamatosan 100%-on fut, a bővítéseket a jelentkező igényekhez igazítják. Fontos a továbbiakban az intézményen belül működő tagintézmények közötti folyamatos kapcsolattartás és a feladat-ellátási területek szakmai koordinálása, melyet kiemelt szakemberek végeznek. Fontosnak tartja a fenntartó a pedagógusok, gyógypedagógusok képzését és erre az intézményt is fokozottan kéri, ill. a továbbképzéseket támogatja. Erre a beadott továbbképzési és beiskolázási terv megfelelő alapot biztosít. Az intézmény a fejlesztő iskolai és óvodai feladatokat általánosságban az elvárható teljesítmény felett, magas színvonalon látja el. Az iskolába járó gyermekek ellátása, gondozása a színvonalnak megfelelő és rendkívül eredményes. Az erősödő szakmai munkaközösségek, mind szakmai mind egyéb téren az elvárható szint felett teljesítenek, folyamatosan alakítják a szakmaterületek koncepcióit. A keresztény identitás erősítése a pedagógiai programban és az intézményben kimagaslóan jelenik meg, elősegítve a gyermekek nyugodt és hatékony fejlődését, oktatását, hitéletük támogatását. Az intézmény szabályzatai tartalmazzák a szükséges óvó és védő előírásokat. A munkavállalókat, gyermekeket és a diákokat felkészítik a balesetek elkerülésére, megelőzésére. Az esetleg előforduló balesetek után lépéseket tesznek az intézményben a további szükséges óvintézkedések megtételére. Az elektronikus adatszolgáltatást minden területen jól használják.

Budapest, 2016. augusztus 1.

dr. Papp Kornél

irodavezető

Ez történik továbbiak →


Istent keresem

2Kor 12,11–21

„...nem azt keresem, ami a tietek, hanem titeket magatokat kereslek” tovább >


Új fordítású Biblia / Károli-Biblia / Hitvallásaink