Tájékoztató a cégkapus regisztrációról

A Zsinat Jogi Osztályának tájékoztatója az egyházi jogi személyek cégkapu regisztrációjával kapcsolatban.

Az alább hivatkozott jogszabályok alapján a gazdasági tevékenységet nem folytató egyházi jogi személyekre (köztük az egyházközségekre) nem vonatkozik a 451/2016. (XII. 19.) Korm. rendelet (az elektronikus ügyintézés részletszabályairól) 89. § -ában és a 2015. évi CCXXII. törvény (az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól) 9. §-ban előírt cégkapu regisztrációs kötelezettség.

A vonatkozó jogszabályi előírások:

A 2015. évi CCXXII. törvény (az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól) alapján elektronikus ügyintézésre kötelezettek a 9. § (1) bekezdés alapján a következő szervezetek:

a) az ügyfélként eljáró gazdálkodó szervezet,

b) az ügyfél jogi képviselője,

c) az ügyfélként eljáró

ca) állam,

cb) önkormányzat,

cc) költségvetési szerv,

cd) ügyész,

ce) jegyző

cf) köztestület,

cg) a cb)-cf) pontok hatálya alá nem tartozó egyéb közigazgatási hatóság.

------

 A törvény 1. § 23. pontja szerint gazdálkodó szervezet: a polgári perrendtartásról szóló törvényben meghatározott, belföldi székhellyel rendelkező gazdálkodó szervezet, azzal az eltéréssel, hogy e törvény alkalmazásában nem minősül gazdálkodó szervezetnek a lakásszövetkezet, valamint az adószámmal nem rendelkező egyesület, alapítvány.

A 2016. évi CXXX. törvény (a polgári perrendtartásról) 7. § [Értelmező rendelkezések] 6. pontja szerint gazdálkodó szervezet: a gazdasági társaság, az európai részvénytársaság, az egyesülés, az európai gazdasági egyesülés, az európai területi társulás, a szövetkezet, a lakásszövetkezet, az európai szövetkezet, a vízgazdálkodási társulat, az erdőbirtokossági társulat, a külföldi székhelyű vállalat magyarországi fióktelepe, az állami vállalat, az egyéb állami gazdálkodó szerv, az egyes jogi személyek vállalata, a közös vállalat, a végrehajtói iroda, a közjegyzői iroda, az ügyvédi iroda, a szabadalmi ügyvivői iroda, az önkéntes kölcsönös biztosító pénztár, a magánnyugdíjpénztár, az egyéni cég, továbbá az egyéni vállalkozó, emellett gazdálkodó tevékenységével összefüggő polgári jogi kapcsolataiban az állam, a helyi önkormányzat, a költségvetési szerv, jogszabály alapján a költségvetési szervek gazdálkodására vonatkozó szabályokat alkalmazó egyéb jogi személy, az egyesület, a köztestület, valamint az alapítvány.

Istent keresem

Jn 7,37–39

„...felállt Jézus, és így kiáltott: Ha valaki szomjazik, jöjjön hozzám, és igyék!” tovább >


Új fordítású Biblia / Károli-Biblia / Hitvallásaink

Ez történik továbbiak →