Ülésezett a Zsinati Tanács

2013. december 04., szerda

Az MRE költségvetéséről, a Református Pedagógiai Intézetről és nyugdíjügyekről is döntött szerdai, idei utolsó ülésén a Zsinati Tanács, a Magyarországi Református Egyház gazdasági ügyekben illetékes legmagasabb szintű testülete.

A XIII. Zsinat Zsinati Tanácsának ülése december 4-én Bölcskei Gusztáv, a Zsinati lelkészi elnökének igei (Jak 3,1-12) áhítatával kezdődött meg a Zsinati Székházban. Ezt követően Huszár Pál, a Zsinat világi elnöke megnyitotta a Tanács idei utolsó ülését, majd megválasztották a tanácskozás jegyzőit és megállapították a testület határozatképességét. A jelen lévő tagok számbavétele után megszavazták a napirendet.

Megnyitójában Bölcskei Gusztáv tiszántúli püspök, a Zsinat lelkészi elnöke jelezte, hogy az ülés legfontosabb mozzanata az MRE, illetve a közegyházi intézmények 2014-es költségvetésének elfogadása lesz. Ezek megalkotásához nagyjából sikerült megismerni az állami költségvetésből a református egyháznak jutó támogatások, juttatások, az átvállalt feladatok finanszírozásának mértékét, illetve megismerték az egyes munkaágak, intézmények igényeit is.

Egy konkrét közegyházi intézmény forrásigényével volt nehéz dolga a Zsinat gazdasági bizottságának, illetve az Elnökségi Tanácsnak: a Református Pedagógiai Intézet (RPI) nehezen kezelhető tervezetet nyújtott be. Így az RPI számára nem fogadnak el 2014-es költségvetést, erre a 2014-es első zsinati tanácsi ülésen kerülhet majd sor. A zsinati elnök javaslatát határozatban erősítette meg a Zsinati Tanács. Értelmezést adva Ábrám Tibor tiszáninneni főgondnok szólalt fel, hogy nincsen gond az RPI működésével, az az új fenntartó, a Károli Gáspár Református Egyetem (KRE) közreműködésével a szervezeti felépítés megváltozása a jogszabályoknak megfelelően megtörtént. Az RPI jelenleg Magyarországon a három legjobban működő Pedagógiai Intézet között van. A probléma csak abból adódott Ábrám Tibor szavai szerint, hogy túl részletes költségvetési tervezetet nyújtott be.

Támogatások, egyszázalékok

Az állami költségvetés majdnem végleges, mondta el Bölcskei Gusztáv. A büdzsé tervezetéből többek között kiderült, hogy az egyházi közgyűjtemények támogatása jelentősen nő 2014-ben, ami nemcsak az intézményeknek jó, de ezáltal a közegyházi, egyházkerületi támogatások mértéke csökkenhet valamelyest. Az egyházaknak jutó szja-egyszázalékos támogatás, illetve annak állami kiegészítésének mértéke még nem végleges; ebben a kormány alapelve az volt, hogy a tervek szerint ne legyen kisebb az egyházaknak jutó összeg, mint egy évvel korábban.

Az MRE költségvetési célja az volt, hogy a feltételek ne romoljanak az egy évvel ezelőttihez képest. A Zsinat elnöke beszámolt róla, hogy az államtól a szociális területen feladatokat átvállaló intézményeknél az állami finanszírozás változása miatt az év folyamán jelentősnek mondható visszafizetési kötelezettség keletkezett; ezt tárgyalások során sikerült az elviselhető szintre szorítani. Jóval bizonytalanabb a helyzet azonban az oktatásfinanszírozás terén.

A választható hit- és erkölcstanról szólva elmondta, hogy a Zsinat döntése alapján már a Zsinati Hivatal viszi a hittanoktatás adminisztrációját. Megtörtént az adatfelvétel, már folyik a feldolgozás, így hamarosan sor kerülhet a hittanoktatói járandóságok kifizetése.

A jövőre nézve Bölcskei Gusztáv utalt arra, hogy már zajlik a 2014-20 közötti európai uniós forrásokhoz való hozzáférés tervezése. A kormányzati bejelentés elhangzott, miszerint 300 milliárd forint uniós forrás jutna egyházi célra a következő hét évben. Azonban a kereteket tartalommal az egyházaknak kell feltölteniük, hogy valóban lehívhatóak legyenek ezek az összegek.

Hitel-végtörlesztés

A tiszántúli püspök örömmel továbbította a Szeretetszolgálati Iroda vezetője, Czibere Károly beszámolóját arról, hogy a 2005-ben, az MRE kezességvállalás mellett felvett svájci frank alapú hitel végtörlesztése ez év decemberében megtörténik, így a Szeretetszolgálati Iroda nem rendelkezik hitellel. Bölcskei Gusztáv kijelentette: ezen a ponton fontos leszögezni, hogy a közegyháznak, illetve a közegyházi intézményeknek nincs MRE kezességvállalással terhelt hitele. A Zsinati Tanács határozatban erősítette meg a szeretetszolgálati iroda hitel-végtörlesztésének tényét.

A Leuenbergi Konkordia 40 éves évfordulójáról történt idei zsinati megemlékezés, illetve a belső egyházi törvények ennek a szellemben való kiigazítása témája kapcsán Bölcskei Gusztáv megjegyezte, hogy nemrég ülésezett a Magyarországi Evangélikus Egyház Zsinata, amely hasonló szellemű határozatot fogadott el.

Bölcskei Gusztáv végül kitért arra az utóbbi hónapokban több helyen névtelenül és névvel is terjesztett információra, miszerint az MRE Elnöksége 2006-2007 folyamán 115 millió forint állami kiegészítő felsőoktatási támogatást törvénytelenül használt volna fel. A Zsinat elnöke felidézte, hogy az ügyben közleményt adott ki az Elnökség, de ezen túlmenően bejelentette: vizsgálatot kér maga ellen a Zsinati Tanácstól. A határozati javaslat szerint a testület felkéri a Számvizsgáló Bizottságot, hogy vizsgálja ki a „115 millió forintos" ügyet. A Zsinati Tanács egy ellenszavazat mellett elfogadta a javaslatot. A Zsinati Tanács elfogadta az elnöki beszámolót, majd a korábbi tanácsi ülésen hozott határozatok teljesítéséről szóló beszámolót is.

Költségvetési változások

Bellai Zoltán, a Zsinat Gazdasági Bizottságának elnöke terjesztette elő az MRE 2014. évi tervezett költségvetését. Elmondta, hogy a tavalyi esztendőhöz képest nem igazán változtak a lehetőségek. Az MRE teljes költségvetésének várható összege a következő esztendőre: 17,2 milliárd Forint. (Tavaly 16,5 milliárd Ft volt.) Az is elhangzott, hogy a működtetésre szánt fedezeti összeg csökkent, de ezen a téren még várhatóak változások, ahogy az SZJA 1 százalékos felajánlások kiegészítésnek állami kifizetésében is. Jelentős, pozitív változást hozott a közgyűjteményi feladatok ellátására fordítható összeg, mivel a Vatikáni szerződés módosításának ezen pontja a Református Egyházat is érinti. Ezt követően az MRE tervezett költségvetésnek először a fedezeti oldalát tárgyalták meg, majd a szükségleti oldalát. Mindkettőt pontonként vitatták meg. Számos hozzászólás után a jövő évi költségvetést kisebb módosításokkal elfogadták.

Szintén Bellai Zoltán vezette elő, hogy a november 14-i Zsinati ülésen azzal a kitétellel szavazták meg az új gazdálkodási törvényt, hogy az iratminták közé további iratminták, sablonok kerülnek be a vállalkozási tevékenységet nem végző, egyszeres könyvvitelt végző egyházközségek számára. Ezeket a minták a következő Zsinati Tanács ülésére készülnek majd el.

Nyugdíj, ingatlanok, telefonok

Nyugdíjügyekben döntött méltányossági kérelmekről a Zsinati Tanács. Az egyedi kérelmeket a testület, a Nyugdíjintézeti Intézőbizottság javaslata alapján, elutasította. Azonban arról döntött, hogy mindazok esetében, akik a legalacsonyabb kategóriába tartozó nyugdíjak esetében egyszeri kiegészítő folyósítás történjen meg. Folyamatban van a református lelkészi nyugdíjrendszer átalakítása, és ennek során – az elképzelések szerint – rendezésre kerülnek a legalacsonyabb református lelkészi nyugdíjak.

A Zsinati Tanács jóváhagyta, hogy az MRE éljen egy debreceni Kandia utcai ingatlan résztulajdonának elővásárlási jogával, mivel az ingatlanban már eddig is társtulajdonos volt.

Az egyházi mobiltelefon-flotta sorsa volt Lőrincz Szabolcs zsinati gazdasági irodavezető előterjesztésének tárgya. A flottát kezelő Magyar Telekommal az év végén jár le a szerződés, ennek jövője hosszú tárgyalássorozat tárgya volt. Nem sikerült olyan ajánlatot kapni, amely a nagy skálán mozgó református egyházi felhasználók igényeit lefedte volna. Így egy tender kiírása mellett döntött az MRE, ennek nemcsak a mobil- hanem a vezetékes telefon-szolgáltatás része is volt. Öt résztvevő jelentkezett a novemberben kiírt tenderre, amelynek kezelése szakértőkből álló csapatra hárult. Nagyon erős ajánlatokat kapott az MRE és az derült ki, hogy nagyon komoly árverseny alakult ki a szolgáltatók között. A tender eredménye az lesz, hogy jóval kedvezőbb tarifacsomagokat tud elérni a református egyház. Ennek eredményeképp új feltételek mellett, de ismét a Magyar Telekommal szerződik majd a Magyarországi Református Egyház Elnöksége. A Zsinati Tanács jóváhagyta, hogy az MRE a Magyar Telekommal szerződjön a mobiltelefon-flotta szolgáltatásra, illetve hozzájárult, hogy az Elnökség aláírja a szerződést.

Egyéb ügyek indítványok között elhangzott, hogy a Zsinati Tanács adjon felhatalmazást, hogy a Zempléni Református Egyházmegye Vissi Átmeneti Anyaotthona kerüljön át az Egyházmegyétől 2014. január elsejétől az MRE kezelésébe. Az indítványt elfogadták.

Kováts Annamária, Csepregi Botond
Fotó: Vargosz

Istent keresem

Jn 13,36–38

„Az életemet adom érted!” tovább >


Új fordítású Biblia / Károli-Biblia / Hitvallásaink

Ez történik továbbiak →