Intézményvezetői állás - meghosszabbítva

2014. április 25., péntek

A Magyarországi Metodista Egyház pályázatot hirdet a Forrai Művészeti Szakközépiskola és Gimnázium a Magyarországi Metodista Egyház Fenntartásában intézményvezetői munkaköre betöltésére.

Pályázati feltételek:
a) az intézményben pedagógus-munkakör betöltéséhez szükséges felsőfokú – egyetemi vagy mester fokozatú – iskolai végzettség és szakképzettség,
b) pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség;
c) legalább öt év, pedagógus-munkakörben szerzett szakmai gyakorlat;
e) keresztény elkötelezettség, a Metodista Egyház iránti lojalitás, valamely keresztény egyházhoz való tartozás
f) magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvőképesség.
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
- intézményvezetői gyakorlat,

A pályázatnak tartalmaznia kell:
- az intézmény vezetésére vonatkozó vezetői programot,
- részletes szakmai önéletrajzot és motivációs levelet,
- a végzettséget igazoló okiratok hiteles másolatát,
- 90 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt vagy a kérelem feladását igazoló bizonylat másolatát,
- keresztlevél másolatát, lelkészi ajánlást,
- a pályázó adatkezelési nyilatkozatát arról, hogy a pályázati anyagot a pályázat elbírálásában részt vevők megismerhetik,
- nyilatkozatot arról, hogy pályázatának nyilvános ülésen történő elbírálásához hozzájárul-e, vagy kéri zárt ülés tartását.

Ellátandó feladatok:
- a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvényben meghatározott intézményvezetői feladatok.
- A vezetői megbízás 2014. augusztus 15.-től kezdődő 5 év időtartamra szól.
- Az illetmény és egyéb juttatások megállapítása a hatályos jogszabályokban előírtak alapján történik. A munkakör legkorábban 2014. augusztus 15. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtási határideje: 2014. június 23.

A pályázat benyújtásának módja:

a pályázatot a Magyarországi Metodista Egyház szuperintendenséhez kell benyújtani postai úton, lezárt borítékban az alábbi címre: 1032 Budapest, Kiscelli u. 73. Csernák István szuperintendens.
A borítékon kérjük feltüntetni: „Intézményvezetői pályázat".
A pályázat elbírálásának ideje, módja:
A benyújtott pályázatokról a Magyarországi Metodista Egyház Egyháztanácsa dönt, 2014. július 15-ig.
További információ:
Csernák István, +361 2501536, +3620 3344377, csernak.istvan@metodista.hu

Istent keresem

Lk 10,21–42

„ ...pedig kevésre van szükség, valójában csak egyre.” tovább >


Új fordítású Biblia / Károli-Biblia / Hitvallásaink