Közlemény

2013. november 21., csütörtök

A névtelen szerzők által, különböző blog-bejegyzésekben, és ezek alapján az Egyházfórum c. folyóirat 2013/3 számában, Jakab Attila által „Báránybőrben" c. jegyzett cikkel kapcsolatosan.

A Károli Gáspár Református Egyetem és református egyházunk viselt dolgainak dokumentálása, elemzése, de leginkább „leleplezése" céljából egy alapvetően névtelenségbe burkolózó publikáló kör évek óta működteti a Jhnnsclvn's blogot. Ezen az internetes oldalon, illetve az erre a sémára létrehozott felületeken olyan, magukat oknyomozónak beállító anyagok olvashatóak, amelyek hiányos információk és azok tendenciózusan negatív értelmezésének összemosásával szembe mennek minden újságírói szakmaisággal. Olyan anyagok látnak napvilágot ezen az oldalon, amelyek szerzőik indulat-vezérelt beállítottságáról, az emberi józanság teljes hiányáról tanúskodnak.

Az oldal fennállása óta megszámlálhatatlan rágalmazó, félrevezető írás jelent meg itt, de sajnálatos módon az egyik legutolsó bejegyzés kilépett a blog önmagába zárt világából, és mivel a valódi oknyomozás itt is elmaradt, az Egyházfórum című kiadványban immáron nyomtatásban is megjelent egy olyan valótlanság, ami a közpénzek hűtlen kezelésével vádolja a Zsinat Elnökségét.

Lehántva a kapcsolódó blogbejegyzések és a megjelent cikkek egyházellenes és vádaskodó megjegyzéseit, a névtelen, illetve neves írók egyik problémája egy, a Zsinat Elnöksége által a Károli Gáspár Református Egyetem akkori rektorának írt levél egy mondata, mely így hangzik: „A MRE a KRE Reviczky utcai épülete beruházása kapcsán keletkezett számlákat 115 MFt értékben elszámolásra átengedi, hogy ily módon az OKM felé meg tudjuk tenni az elszámolást. A KRE pénzügyi támogatást nem kap, a MRE pusztán a számlákat kívánja felhasználni az elszámolás teljesítéséhez." (130242/2007/eln., Budapest, 2007. március 5.)

A kiragadott mondat az Egyetemmel folytatott egyeztetés egy részlete, és így önmagában szinte kizárólag téves következtetésekhez vezethet. A levél – szándéka szerint – azt kívánta elmondani, hogy az Egyetem a már abban az esztendőben megkapott támogatáson felül további kiegészítő támogatást nem kap fejlesztési tervei megvalósításához. Az Egyetem ugyanis az ominózus 2006. esztendőben a Magyarországi Református Egyháztól 115 704 000 Ft-ot kapott fejlesztései megvalósításához. Ezen összegen felül további 4 100 980 Ft-ot juttattunk még ugyanebben az évben az Egyetemnek országos perselyadakozás eredményeképpen, a szupervizor-képzés célfeladatra pedig 500 000 Ft-ot. Mindösszesen tehát az Egyetem 2006-ban 120 304 980 Ft támogatásban részesült a Magyarországi Református Egyháztól.

Amennyiben az ügy kapcsán megszólaló szerzők valóban oknyomozó szándékkal közelítették volna meg a témát, kiderülhetett volna az is, hogy miért és hogyan keletkezett ez az állami forrás, amelynek felhasználásáról és elszámolásáról értekezni kívántak. Ez a forrás ugyanis alapvetően korrekciós szándékkal került az egyházhoz. A kormány ugyanis a 2005. évi zárszámadás beterjesztésekor és elfogadtatásakor az egyházak által súlyosan vitatott közoktatási kiegészítő támogatást állapított meg és fogadtatott el az Országgyűléssel. Emellett a 2007. évi költségvetés előkészítésének tárgyalásakor világossá vált az az elfogadhatatlan helyzet, hogy az akkori kormány aránytalan mértékben csökkenteni kívánta az SZJA 1 %-os felajánlás kiegészítésének mértékét, ezzel ellehetetlenítve az egyházak hitéleti tevékenységét. Ezek után a 2006. karácsonyáig folytatott tárgyalások eredményeképpen az egyházaknak sikerült elérni a zárszámadás közoktatási kiegészítő támogatás kompenzációja megemelését, valamint a 2007. évi költségvetésben tervezett hitéleti finanszírozás csökkentés mérséklését. A Kormánytól kapott 115 Millió Ft ez utóbbi összeg kompenzációja.

2006. december 20-án, az akkori pénzügyminiszternél, Dr. Veress Jánosnál véglegesedett megállapodás eredményeképpen kapott 115 millió Ft-ot az MRE – az egyházak képviselői és a pénzügyminiszter megállapodása szerint – intervenciós-, segélykeretként kapta, amely felhasználásának prioritásában első helyen szerepel az egyházi műemléképületek rekonstrukciója, ill. a közösségi céloknak megfelelő beruházások támogatása. A Zsinat lelkészi elnöke, Dr. Bölcskei Gusztáv püspök által az OKM kabinetfőnöke részére 2007. január 19-én írt „elszámolás" a kabinetfőnök által 2006. december 22-én – a december 20-án megkötött megállapodás szerint – írt tájékoztató levélre adott válasz volt (a levél hivatkozza a fent említett célt és jelzi az összeg adott esztendőben, tehát 2006-ban történő átutalását is). A Dr. Bölcskei Gusztáv által január 19-én, 130066/2007. Eln. számon írt levél két olyan beruházást említett, amelyeket az Egyház 2006-ban végzett saját forrásaiból, és megfeleltek a megállapodásban rögzített és a kabinetfőnök levelében hivatkozott célnak.

Az ügyben a következő csavar 2007. február 7-én történt, amikor – a két nappal későbbi egyeztetés előkészítéseként – az OKM Egyházi Kapcsolatok Titkársága megküldte egyházunknak az egyes előirányzatokra vonatkozó szerződések tervezeteit (l. dr. Galik Gábor főosztályvezető helyettes 2007. 02.07. 21.01-kor küldött vonatkozó e-mailjét). Az akkorra már „rekonstrukciós kiegészítésnek" nevezett 115 Millió forintra vonatkozó szerződés tervezete előírta az egyházak számára a közbeszerzés kötelezettségét. Erre az előírásra a 2007. február 9-én tartott egyeztetésen – amelynek az előző esztendőből hozott pénzügyi problémák megoldása volt a napirendjén – külön is felhívták a figyelmünket. A folyamatból látható, hogy az eredetileg intervenciós szándékkal, a 2007. évi drasztikus egyház-finanszírozás csökkentés kompenzáló támogatás felhasználása egyre szűkülő feltételek közé került. A megvalósításra rendelkezése álló rendkívül rövid idő nem tette lehetővé, hogy közbeszerzési eljárással együtt képesek legyünk lebonyolítani a pénz felhasználását, nem beszélve arról, hogy az MRE a Károli Egyetemen folyó munkálatok mellett nem kívánt újabb nagy volumenű beruházásba kezdeni.

Erre a változásra tekintettel kellett módosítanunk a Dr. Bölcskei Gusztáv püspök úr által eredetileg írt, 2007. január 19-én kelt levélben foglalt elszámolást a Károli Egyetem Reviczky utcai épületének felújítására, hiszen tudtuk, hogy az ott egyébként is folyó beruházás miatt közbeszerzésre került sor (a módosításról – szemben a bloggerek és a neves szerzők állításával – tudott a Zsinat Elnöksége, így a januári levelet jegyző Dr. Bölcskei Gusztáv is). Ez az állami támogatás fenntartói szempontból az Egyetemnek adott 2006-os megelőlegezett egyházi támogatás utólagos fedezetének értelmezhető, hiszen az egyházi támogatás ugyanazt a célt szolgálta, mint az állami. Az MRE által az Egyetemnek 2006-ban fejlesztési célokra juttatott 115 Millió Ft támogatás banki átutalási bizonylatainak másolatai a közlemény mellékletében találhatóak, ahogyan a 2007-ben a KRE-nek adott 71 919 413 Ft-os MRE támogatást igazoló utalások bizonylatai is.

Az utólagos állami támogatásnak „köszönhetően" tudtuk az MRE 2007. évi költségvetésében mérsékelni az SZJA 1% kiegészítése 250 M Ft-tal való csökkentését.

Végezetül tehát kijelentjük, hogy a témában megjelent névtelen és neves szerzők által jegyzett cikkek állításai hamisak, a levont következtetések tévesek. A KRE a hivatkozott 2006. esztendőben mindösszesen 120.304.980,-Ft támogatást kapott az MRE-től, amelyből 115 Millió Ft a 2006. decemberében kapott állami támogatás előlege volt (az állami támogatás felhasználására vonatozó megváltozott előírások alapján az MRE a támogatást másra tulajdonképpen fel sem használhatta volna), így a benyújtott – és a támogatást nyújtó által elfogadott! – elszámolás hiteles és valós pénzmozgáson alapult. Továbbá a pénzek útja átlátható és követhető volt az egyházon belül. Az államnál „kiharcolt" kompenzációs támogatást cél szerint használtuk fel és eközben sikerült az MRE költségvetését is egyensúlyban tartani.

A levonható tanulságok a következők:
-    az MRE gazdálkodása átlátható és következetes sőt, nyilvános is, hiszen költségvetései és beszámolói megjelennek az egyház hivatalos közlönyében,
-    az eset, és annak fáradhatatlan pellengérre állítása megerősíti egyházunk évek óta hangoztatott álláspontját az egyház-finanszírozás rendszerének teljes átalakítására. Az egyházak finanszírozásának nagymértékű gazdasági, politikai kiszolgáltatottsága az egyház munkáját nehezen tervezhetővé és méltatlan támadások célpontjává teszi,
-    a megjelent anyagok, cikkek alapján az legalábbis megállapítható, hogy a névtelen és neves szerzők a tárgyilagosság és a másik fél meghallgatásának alapelve fölött tendenciózusan és rosszindulatúan átlépnek, és írásuk – így az Egyházfórumban megjelent írás – célja nem a tényfeltárás, hanem a Magyarországi Református Egyház vezetésének rossz színben való feltüntetése.

A Magyarországi Református Egyház vezetése a fentiek alapján fontolóra veszi konkrét jogi lépések megtételét az ügyben.

Budapest, 2013. november 20.

MRE Kommunikációs Szolgálat

Istent keresem

Lk 7,36–50

„Megbocsáttattak a te bűneid.” tovább >


Új fordítású Biblia / Károli-Biblia / Hitvallásaink

Ez történik továbbiak →