Megtartotta évi első közgyűlését a Kárpátaljai Református Egyház

2010. március 02., kedd

altAz élet mellett foglaltak állást 2009-ben a Kárpátalján élő magyar reformátusok – jelentette ki Zán Fábián Sándor, a Kárpátaljai Református Egyház (KRE) püspöke február 27-én, a 2010-es év első közgyűlésén. A politikai életben zajló választásokon kívül ugyanis – mint mondta – létezik másféle döntés is, mely mindennapos állásfoglalást jelent.

 

„Válaszd az életet!”

Az elmúlt esztendőben bár voltak kételyek, gondok, kísértések mind a 109 gyülekezetben – folytatta a püspök –, az egyháztagok választottak, döntöttek, állást foglaltak. Minden gond, megpróbáltatás ellenére azt mondták, maradunk: a gyülekezetben, ebben az egyháztestben. Maradunk Kárpátalján.

Mi az élet mellett döntöttünk, nem beletörődve, nem megkeseredve a megszorításokba, fenyegetésekbe, hanem reménységet és bizalmat hirdetve Isten iránt, állást foglaltunk az élet mellett. Nem az elnéptelenedés, a kipusztulás mellé állt az egyház, hanem az élet mellé. Életben kívánunk maradni. Életet szánunk népünknek, gyermekünknek, nemzetünknek Kárpátalján. Ma is döntenünk kell, állást kell foglalnunk, választanunk kell! Az Úr az, aki ismét az életet tárja elénk, a halált, az áldást és az átkot. És tanácsot ad: válaszd az életet! Eddig eszerint jártunk el.

A 2010-es év első közgyűlésén a gondnokokat, lelkipásztorokat, az egyházmegyék vezetőit, zsinati tagokat az Úr igéjével erre biztatok: Álljunk az élet pártjára! Tegyünk meg mindent, hogy közösségünk, gyülekezetünk, egyházunk éljen, erősödjön, épüljön! Ez adja majd a megmaradást, a növekedést, a reménytelen helyzetben a reménységet, a támadásokban a bátor kitartást, a kételyek és kísértések idején azt a türelmet és hűséget, mellyel megmaradhatunk a 2010-es esztendőben is – fogalmazott áhítatában Zán Fábián Sándor.

Ezt követően Dávid Árpád, kerületi jegyző felolvasta az előző jegyzőkönyvet, amit a közgyűlés egyhangúlag elfogadott.

Püspöki évértékelés

Központi szerepet játszott ezen a közgyűlésen az évértékelő püspöki jelentés. A KRE püspöke hálaadással tekintett vissza az elmúlt évre, melyben minden emberi gyengeség ellenére Isten megtartotta és erősítette egyházát.

Az ukrán állammal való kapcsolattartásról szólva az Ukrajnai Egyházak Tanácsában való részvételt és az Oleg Havasival történt tanácskozások eredményeit emelte ki. Köszönetet mondott Brenzovics Lászlónak az oktatásügyben felmerült nehézségek megoldására irányuló együttműködésért.

Hangsúlyozta a püspök azt is, hogy a Magyar Református Egyházzal jó és gyümölcsöző kapcsolata van egyházunknak. Az elmúlt év folyamán a Generális Konventtel és a MRE Zsinatával előkészítették a közös együttműködés feltételeit iskolaügyben, fejlesztésben, gyógykezelésben. A nyugdíjas lelkészeknek és lelkész özvegyeknek már abból a közös kárpátaljai nyugdíjalapból fizették ki a járulékokat, melyet az egyházkerületek közösen hoztak létre. Sikerült elindítani a Kárpát-medencei Református Oktatási Alapot, mellyel a diákokat a nemzet összetartására nevelik. Több ez annál, mint amit pénzben ki lehet mutatni – fogalmazott a KRE püspöke. Elismerően szólt a május 22-i Alkotmányozó Zsinatról. Arról a történelmi eseményről, melyen sok kárpátaljai református fejezte ki, hogy az összetartozás számunkra fontos, és az a cél, amit együtt kitűztünk magunk elé – Krisztus a cél, együtt követjük őt –, szívügyünk és küldetésünk. Trianon után először fogott össze a Kárpát-medence magyarsága. Bizonyságot tettünk arról, hogy összetartozunk, és együtt akarunk haladni a Krisztus útján. Magyar közösségünk a Kárpát-medencében só és világosság kíván lenni. Ragaszkodva az igéhez és hitvallásunkhoz, mondta.

A püspök értékelte a Nyugat-Európával fennálló kapcsolatot is. Fontos lépésként említette, hogy a németországi GAW segélyszervezetnek köszönhetően a Kárpátaljai Református Egyháznak ismét ösztöndíjas lelkipásztora lehet majd Lipcsében. Tovább javult az együttműködés a svájci HEKS-sel és az Angliai Egyesült Református Egyházzal.

Kiemelte a 2009-től újraindított, Orosz Magdolna, és Taracközi Ferenc által kézbevett Önkéntes Diakóniai Év-program koordinálását. Mint megtudtuk, európai és világszervezetek elismerését vívták ki munkájuk által.

Az egyházi élet fontos részének tartja a KRE püspöke a Küldetés című folyóiratot, mely 2009-ben is rendszeresen megjelent, jól informált, biblikusan nevelt, illetve az online rádiót, mely riportokon és emberi sorsokon keresztül hirdette Isten dicsőségét, igéjének hatalmát, és tett bizonyságot egyházunk életéről és tevékenységéről.

A külügyminisztérium támogatási programjának köszönhetően 2009-ben emléktáblákat állítottak, műemlékeket újítottak fel Beregszászban, Badalóban, Mezőkaszonyban és Munkácson.

Alapkőletétel volt a Nagyberegi Református Líceumban, ahol a reformátusok arról tettek tanúbizonyságot, hogy jövőjüket nem adják fel. Gyermekeiknek jövőt szánnak, magyar iskolát és református nevelést.

Isten csodája, hogy a KRE gyülekezeteinek száma nőtt, s hogy nyolc lelkipásztort, hét lévitát, nyolc lelkipásztori munkatársat, hét hitoktatót, két vallástanárt állítottak szolgálatba – fogalmazott a püspök.

Hálát adott a felújított templomokért. Elismeréssel szólt a Presbiteri és a Nőszövetség, az Iszákos Mentő Misszió és a KRISZ munkájáról, a csendesnapokról és -hetekről, a kórház-, az ukrán, a diák-, a cigány-, szórvány- és lepramisszióról (mely utóbbi élére vezetőket keresnek), az egyházi ének-zene kultúra fejlődéséről.

A futó állhatatossága


Nagy Béla főgondnok beszámolóját a Zsid 12,1 igeverssel indította: „Kitartással fussuk meg az előttünk levő küzdőtért!” A hosszú futás gyötrelmes volt, de számos áldása van, mert míg a testi erő egyre fogy, addig annak helyébe az Úr ereje lép – mondta. Az ember tudja, hogy az úton egyre közeledik a cél, tudja, hogy a célba érkezés öröme semmi máshoz nem hasonlítható. Ez teszi a futót állhatatossá, ezért nem engedi, hogy bármi letérítse az útról. Nézzünk fel Jézus Krisztusra, aki nem csak alázatosan végigfutotta pályáját, de erőt is adott ehhez a futáshoz, buzdított. Majd a 2009-es év nagy eseményei sorából az Alkotmányozó Zsinat előkészületeit emelte ki. Hiszen az, hogy a kárpátaljaiak is részt tudjanak venni ezen a rangos eseményen, nagyon sok ügyintézéssel járt. De a KRE főgondnoka többek között eleget tett a gondnoki találkozók, presbiteri gyűlések meghívásainak is.

A zsinati határozatok ismertetése után a lelkészszentelés kérdését tárgyalta a közgyűlés. 2009-ben Maksai Attila beregszászi és Balog Attila salánki lelkipásztor kérte felszentelését. Mivel a lelkipásztorok a törvényben előírt rendeleteknek megfelelően benyújtották okirataikat, nincs akadálya kérelmük elfogadásának. Felszentelésükre július 11-én kerülhet sor.

2010-ben letelik a jelenleg megválasztott tisztségviselők mandátuma, így egyházmegyei és kerületi választásokhoz érkezünk el október folyamán. Héder János főjegyző tájékoztatta a közgyűlést a választásokat érintő hatályos egyházi törvényekről.

Végül a kerületi alapszabályt vitatta meg a közgyűlés. Az egyházkerület működési szabályzatát ugyanis 1991-ben állami tisztségviselők dolgozták ki. Ez az okirat ma már nem felel meg az ukrán állam által jelenleg meghatározott szabványformának. Az egyház a kerületi jogi bizottságot kérte fel a statutum megfogalmazására. A közgyűlés azonban nem fogadta el azt jelenlegi állapotában, a felvetett kérdések átdolgozására a dokumentum visszakerült a Zsinathoz. Határoztak azonban egy rendkívüli közgyűlés összehívásáról az alapszabály újratárgyalására.

A közgyűlés Nagy Béla főgondnok imájával és a Kárpátaljai Református Egyház himnuszával zárult.

Soós Katalin

Istent keresem

Jn 21,1–14

„...ismét megjelent Jézus...” tovább >


Új fordítású Biblia / Károli-Biblia / Hitvallásaink

Ez történik továbbiak →