Mit áldozunk csütörtökön?

2014. május 27., kedd

Idén május 29-én ünnepeljük áldozócsütörtököt. Sokan keveset tudnak erről az ünnepről, így mielőtt nekiállna gúglizni, igyekszünk összefoglalni, mit is jelent ez az ünnepnap.

Ezen a napon, a feltámadás utáni 40. napon Jézus Krisztus a mennybe ment. 

Honnan ez a furcsa név?

Áldozócsütörtök neve a középkori római katolikus egyházban terjedt el, mint a húsvéti szentáldozás határnapja. Ebből ered az egyedülálló magyar név, más nyelvek inkább a mennybemenetel tényét emelik ki. Magyarul használatosak még az áldozónap és Urunk mennybemenetelének ünnepe kifejezések, a protestánsok inkább a mennybemenetel szót részesítik előnyben. Az ősegyház az Ascensio Domini (az Úr felemeltetése) elnevezést használta.

Mikor ünnepeljük?

Az ősegyház a IV. századig a Szentlélek eljövetelével együtt, pünkösdkor ünnepelte. Később a Szentírásból ismert húsvét utáni 40. napra került.

Hol említik a történteket?

Jézus elragadtatása tanítványai szeme láttára történt, mint arról a Szentírás beszámol. "Az Úr Jézus pedig miután ezeket mondta nekik, felemeltetett a mennybe, és az Isten jobbjára ült" – írja a Márk evangéliuma (16,19). "Ezután kivitte őket Betániáig, felemelte a kezét, és megáldotta őket. És miközben áldotta őket, eltávolodott tőlük, és felvitetett a mennybe" – ez a rész pedig a Lukács evangéliumában (24,50-51) olvasható. Az Apostolok Cselekedetei így emlékezik meg: „Miután ezt mondta, szemük láttára felemeltetett, és felhő takarta el őt a szemük elől." (1,9)

Milyen ószövetségi prófécia teljesedett be ezáltal?

A Zsoltárok Könyve jövendölése: Fölmentél a magas hegyre, foglyokat ejtettél, embereket kaptál ajándékul, mégpedig lázadókat. Most már ott laksz, Uram Isten! (68,19). És A Zsoltárok Könyve (110, 1-2): Így szól az Úr az én uramhoz: Ülj a jobb kezem felől, míg ellenségeidet lábad zsámolyává nem teszem! Hatalmad pálcáját kinyújtja az Úr a Sionról: Uralkodj ellenségeid között!

Mit jelent ez a hívekre nézve?

Hogy minden úgy történt, ahogy Isten előre kijelentette. Így mi is bízhatunk abban, hogy be nem teljesedett ígéretei valóra válnak.

Mi vár a hívekre Jézus mennybemenetele által?

Erről Pál levelében olvashatunk, amit az efezusiakhoz írt: „És vele együtt feltámasztott, és a mennyei világba ültetett Krisztus Jézusban, hogy megmutassa az eljövendő világban kegyelmének mérhetetlen gazdagságát irántunk való jóságából Krisztus Jézusban" (2,6-7).

Hol van most Jézus?

Jézus – miképp az előbbi idézetek megvilágítják – a mennyben van, „ül a mindenható Atya Istennek jobbján". A Heidelbergi Káté így körvonalazza: „Krisztus valóságos ember és valóságos Isten. Emberi természete szerint nincs többé e földön, de istenségére, fenségére, kegyelmére és Lelkére nézve soha nem távozik el tőlünk." (HK 47.)

Milyen egyházi szokások ismertek áldozócsütörtök kapcsán?

A 12. századtól kezdett elterjedni az ünnephez kapcsolódó körmenet szokása. A középkori és kora újkori Magyarországon szokás volt, hogy az áldozócsütörtöki misén a mennybemenő Krisztust ábrázoló szobrot kötelekkel felhúzták a templom mennyezetéig. Ezen a napon kenyérszenteléseket is tartottak, mely sok helyen fennmaradt.

reformatus.hu

Istent keresem

1Thessz 2,1–12

„...a mi Istenünktől bátorságot kaptunk arra, hogy nyíltan hirdessük nektek Isten evangéliumát...” tovább >


Új fordítású Biblia / Károli-Biblia / Hitvallásaink

Ez történik továbbiak →