Püspöki üzenetek a 2018-as imaéjjelre

2018. október 12., péntek

Könyörgés és könyörület

Minden imádság mély meghajlás Isten színe előtt. Éppen ezért kevesen imádkoznak. Nehéz meghajolnia a büszke embernek, nehéz a szív titkait megosztania a látszatokban reménykedőknek, nehéz könyörögnie a saját mindenhatóságának varázsától szédelgő többségnek. Az imaéjjelen imádkozóknak széles pászmán tévelygőkért kell térdre ereszkedniük, nagy mélységben botorkálókért kell erőhozó fohásszal szolgálatba lépniük!

Minden imádság megújuló bizalomból fakad! Ennek alapja az eddig meghallgatott fohász. Köszönjük meg most is a teljesült kéréseinket, és ne adjuk fel a menny kapuján való kopogtatás szüntelen állhatatát. A késedelmesnek értékelt isteni hallgatás nem jelent elutasítást, sokkal inkább próbatételt és komolyságunk szilárdságának vizsgálatát.

Minden imádság tekintélye Krisztus főpapi fohászában fedezhető fel! Imáink tekintélyét kell ezen az imaéjjeli közösségben megtalálnunk és közvetítenünk szerte a világban. Jól meghatározott üzenet birtokában vagyunk a kijelölt igerész alapján. Igénk feltárja az egyetlen Isten országához vezető és járható keskeny utat.

„Mindnyájan egyek legyenek!" A jövő közösségére vonatkozó követelmény ez, amiért könyörögnünk kell! Mindnyájan: azaz a ma imádkozó híve, a ma káromkodó lemorzsolódója, a ma alattomosan meghúzódó illeszkedője és felsorolhatatlan szerepkörben megjelölhető személy, valamint változatos társadalmi rétegekben beazonosítható polgártársunk. Ez a széthullt, és részeiben is közösségbíráló emberiség esélyes lehet az összefogásra és egységre. Erre áhítozik szíve mélyén mindenki, és erre nem találtak önerőből megnyugtató és tartós megoldást sohasem. Krisztus helyettesíti a soha meg nem talált önerőt is! Istentől kikéri az egység létalapját. Legyenek! Egykor Isten mondta Mózesnek, hogy Ő van, mint ahogy volt és lesz! Az égő csipkebokorból érkező bizonyság átörökített és megvalósítható Krisztusban. Legyenek egyek, valós egymásért létezéssel, egymásért szolgáló élettel. Krisztus most ezt úgy kéri az Atyától, hogy tanítványai, akkor és most, legyenek élők és éltetők, legyenek a jövendő ígéretes forrásai, legyenek együtt munkában, szolgálatban, alkotásban, mert a látszatok ál-együtt-tipródásai lelepleződtek!

A könyörgés Isten előtt akkor őszinte, ha abból a hitből és szilárd ismeretből táplálkozik, hogy a követendő egység legtökéletesebb példája az Atya és a Fiú egysége!

Imaéjjelünk legyen hitvallás a Szentháromság Istenéről, Aki egységünket megteremtette, de munkájában megállíthatatlan, és velünk együtt új tagokat toboroz napról napra a láthatatlan seregbe, amelynek növekedésében nekünk is óriási a felelősségünk!

A békesség kötelékében!

Csűry István a Királyhágómelléki Református Egyházkerület püspöke

 

Kedves ifjú Testvéreim!

Valószínűleg gyakran hallhatjátok a hozzátok ragaszkodó, benneteket szerető és oltalmazni kívánó idősebbektől, hogyimádkoznak érettetek. Sokszor gondolhattátok, hogy ez csak amolyan megüresedett frázis, kegyeskedő szófordulat, amellyel azok, akiknek zsenge korotokból fakadóan a gondjaira bízattatok, a konkrét és általatok elvárt azonnali segítségnyújtás alól keresik a mentséget, kibúvót.

Tudom, hogy ez benneteket az esetek nagy többségében elkeseredéssel, sőt dühvel tölthetett el. Azonban már nem gyermekek vagytok, hanem gyarapodó élettapasztalattal folyamatosan gazdagodó ifjak, akik előtt már nem titok, hogy a felnőtteknek sem olyan korlátlanok a lehetőségeik,avagy képességeik, mint ahogy valamikor képzeltétek. Az életben, munkában, párkapcsolatban, gyermeknevelésben gyakran vallanak kudarcot ők is. Idősnek, fiatalnak egyaránt fel kell ismernie tehát, hogy vigasztalásra, megújuló életerőre csak az lelhet, aki már ráébredt arra, hogy Isten kegyelme nélkül nincs áldás.

Mint sokat tapasztalt, sok mindent megért és átélt idősebb testvér én is értetek imádkozom. Ugyanakkor arra kérlek, hogy soha ne becsüljétek alá az érettetek elhangzott, vagy az általatok mondott ima erejét. Azt az erőt, amely nem belőlünk fakad, amely nem annak függvénye, hogy miként fogalmazunk, milyen testtartást veszünk fel, vagy milyen gyakran imádkozunk. Az ima erejének forrása maga Isten, akihez könyörgünk, s aki megválaszolhatja és meg is válaszolja kéréseinket, kérdéseinket tökéletes akarata és időzítése szerint.

Valaki egykor azt mondta, hogy az ima a szívnek Istennel folytatott csendes párbeszéde, amely által csiszolódnak azok az élő kövek, amelyekből Isten országa épül. Adja Urunk, hogy október 26-án, a Kárpát-medencei ifjúsági közös imádságnak éjjelén lélekben az eddiginél is nagyobb számban borulhassatok térdre Őelőtte élő kövekként csiszolódva, egymást erősítve, kiegészítve és támogatva, hogy lelki házzá épülhessetek Istenünk földi országának dicsőségére.

Kató Béla, az Erdélyi Református Egyházkerület püspöke

Istent keresem

4Móz 11,16–35

„Az Úr pedig leszállt felhőben, és beszélt hozzá.” tovább >


Új fordítású Biblia / Károli-Biblia / Hitvallásaink

Ez történik továbbiak →