Magyar Református Egyház

A Magyar Református Egyház Generális Konventjének Nyilatkozata

A Magyarországon, Horvát Köztársaságban, Romániában, Szerb Köztársaságban, Szlovák Köztársaságban és Ukrajnában élő református egyházak közös egyházi szervezete, a Generális Konvent felhatalmazása a|apján, a következő nyilatkozatot adom ki:

A Horvátországi Református Keresztyén Kálvini Egyház egy olyan egyházi közösség, mely a Horvát Köztársaság és jogelődei területén féI évezrede megszakítás néIküI létezik és szolgál. Fennállásának folyamatossága egyértelműen fölismerhető a történelem folyamán küIönböző államok fennhatósága alatt (a Magyar Királyságban, a Habsburg-birodalomban, az Osztrák-Magyar Monarchiában, a Szerb-Horvát-Szlovén Királyságban, a Jugoszláv KiráIyságban, a Jugoszláv Szövetségi Népköztársaságban, azután a Jugoszláv Szocialista Szövetségi Köztársaságban, majd a Horvát Köztársaságban), Az egykori Jugoszláviában működött református egyháznak csak egy része található a mai Horvát Köztásaság terüIetén, ezért amikor megalakult a független horvát állam, a Jugoszláviai Református Keresztyén Egyház testvérileg elbocsátotta a Horvát Köztársaság terüIetén lévő korábbi egyházrészét, amiből megalakult az önálló horvátországi református egyház, A kárpát-medencei református egyházak elismerik testvéregyházunk, a Horvátországi Református Keresztyén Kálvini Egyház létének és működésének folytonosságát: a Jugoszláviai Református Keresztyén Egyház egykor volt egyházmegyéjéből önálló horvátországi egyházzá válva Lángh Endre (1993-2011), Csáti Szabó Lajos (2011-2017) és Szenn Péter (2017- ) püspökok vezetésével folytatta és folytatja tovább a szolgálatot. A Horvát Köztársaság területén egyedül és kizárólag a Horvátországi Református Keresztyén Kálvini Egyházat ismerjük el református egyházi közösségként. Az egyházi legitimitást a történelmi folytonosság kérdésében a testvéregyházak igazolhatják az egyházi iratok és az apostoli szukcesszió alapján. Semmilyen más vallási szervezet, amely magát reformátusnak nevezi, nem bírhat egyházi (kánoni) joggal és nem léphet föI a történelmi folytonosság birtoklásának igényével.

Ezt a nyilatkozatot testvéregyházunknak, a Horvátországi Református Keresztyén Kálvini Egyháznak adom ki, aki a folyamatban lévő jogi eljárásokban félreértés áldozata lett. Erősen bízunk a jogszerűség helyreállításában.

Nagyvárad, 202I. szeptember 18.

Balog Zoltán püspök
a Magyarországi Református Egyház Zsinatának lelkészi elnöke
a Magyar Református Egyház Generális Konventjének elnöke