Az egység ereje

2016. augusztus 01., hétfő

Összegyűjtöttük a misszió, a szeretetszolgálat, az oktatás, az ifjúság és a kommunikáció területén megvalósult Kárpát-medencei együttműködés elmúlt egy évének néhány fontos eredményét.

A 2009. május 22-én helyreállított zsinati közösség (Magyar Református Egyház létrehozása), a különböző egyháztestek hivatalban lévő vezetőinek 2004 óta tartó rendszeres egyeztetései (Generális Konvent) és a határokon átnyúló bizottsági munka (liturgiai és énekeskönyvi megújulás, hitvallásaink újrafordítása, jogharmonizáció) mellett számos más formában is megéli egységét a Kárpát-medence magyar reformátussága.

Istentisztelet a kolozsvári egységnapon 2016. május 22-én

Egy-egy ügy melletti közös kiállás (a sepsiszentgyörgyi Székely Mikó Kollégium visszaállamosítása, kárpátaljai nyugdíjas lelkészek segélyezése), Kárpát-medencei események és közös ünnepeink (egység-napi központi ünnepségek, ünnepi körlevelek), egymás számontartása és meglátogatása, valamint a közösen végzett mindennapos szolgálat is jellemzi ezt az államhatárokon átnyúló testvéri közösséget.

A Kárpát-medencei együttműködés elmúlt egy évének – a misszió, a szeretetszolgálat, az oktatás, az ifjúság és a kommunikáció területén – megvalósult eredményeiről a Generális Konvent kassai ülésén elhangzottak alapján számolunk be.

Missziói kapcsolatok épülnek

A Kárpát-medencei református missziói kapcsolatokról Molnár Árpád, felvidéki missziói tanácsos számolt be. Jellemzői között a lelki, testvéri közösség megélését, egymás támogatását és az egymástól való kölcsönös tanulást emelte ki.

Mint a tanácsos elmondta, 2015 decemberének első vasárnapjára is meghirdették a Kárpát-medencei imanapot, melyet hagyományosan egy-egy egyháztest nőszövetsége készít elő. December 6-án számos gyülekezetben imádkoztak együtt a vajdasági asszonyok útmutatása szerint, jobban megismerve a szerbiai református közösség életét is.

Délvidékért imádkozunk
A tavalyi Kárpát-medencei imanap liturgiáját a Szerbiai Református Keresztyén Egyház lelkipásztorai és a Vajdaságban nemrég megalakult református nőszövetség tagjai állították össze. A december 6-i imanapra készült füzetből a délvidéki reformátusságot is jobban megismerhetjük.

Idén áprilisban Berekfürdő adott otthont a Kárpát-medencei missziói és diakóniai vezetők konferenciájának, melyen a részegyházak missziói, diakóniai és ifjúsági szolgálatainak vezetői, a Magyar Református Szeretetszolgálat és a Református Missziói központ vezetői is részt vettek.

A különböző lelkésztovábbképző alkalmakat is egyre inkább Kárpát-medencei nyitottsággal szervezik, nagyon jó az együttműködés a Felvidék, Kárpátalja és Magyarország között a cigánymisszió területén, az egész Kárpát-medencét átszövő testvérgyülekezeti kapcsolatok pedig a maguk természetességében alakulnak.

Gazdagító szeretetszolgálat

Az idén tíz éves Magyar Református Szeretetszolgálat (MRSZ) szintén határokon átnyúló munkájáról Pál Sándor kuratóriumi elnök számolt be. Háláját fejezte ki, hogy a segélyszervezet munkája hatékony lehet, mert a helyi gyülekezetekkel együttműködve tudnak segíteni a rászorulókon.

A Szeretetszolgálat Kárpát-medencei kezdeményezései közé tartozik a szeptemberben újragondolt Nyilas Misi Ösztöndíjprogram, mely a tehetséges, de rászoruló gyerekek taníttatásával járó anyagi nehézségeket igyekszik enyhíteni. A tehetségek kiválasztását szakmai zsűri segíti.

Szakmai alapokon, keresztyén elkötelezettséggel támogatják a rászorulókat mindenütt, így évek óta jelen vannak Kárpátalján is. Rendszeresen visznek segítséget a polgárháború sújtotta ország nyugati megyéjébe. A júniusi viharok után pedig felmérték a károkat és cselekvési tervet dolgoztak ki, melynek keretében 284 megsérült házat segítenek rendbe hozni. Erre a célra jelenleg is gyűjtenek támogatást.

Kárpátaljai jégkárok
Kárpátalját is elérte az Európán átvonuló viharzóna. Június 21-én hajnalban a megye nyolc járásában heves esőzéssel, széllel és néhol tojás vagy ökölnyi nagyságú jéggel kísérve érkezett meg a zivatar. A Kárpátaljai Református Egyház gyűjtést indított a károk enyhítésére.

A hit és a szakmaiság mellett az önkéntesség is erőssége az MRSZ-nek: május 20-21-én nyolcadik alkalommal szerveztek Szeretethíd néven önkéntes napokat, mely ezúttal több, mint húszezer embert, köztük majd nyolcezer határon túlit mozgatott meg. A résztvevők saját közösségeiket tették szebbé idejükkel, munkájukkal.

Pál Sándor azt kívánta: mindennapjainkban is hálózza be az egész Kárpát-medencét az egymást segítő szeretetszolgálat!

Gyümölcsöző református oktatás

„Természetessé lett, rendszeressé vált és megerősödött, gyümölcsei vannak” – mondta az oktatás területén kialakult Kárpát-medencei együttműködésről Ábrám Tibor tiszáninneni főgondnok.

Épp a Generális Konvent kassai közgyűlésével egy időben zajlott a Kárpát-medencei középiskolák huszonegyedik találkozója. Július 3. és 6. között huszonhat magyarországi, négy erdélyi, három partiumi, három kárpátaljai és két felvidéki református középiskola igazgatója, két-két diákja és egy-egy tanára látogatott Tatára. 2015-ben Zilah volt, jövőre pedig Nagykőrös lesz a rendezvény házigazdája. Ennek mintájára dolgoznak a református általános iskolák évenkénti találkozójának meghonosításán is.

2010 óta közös tanévnyitót is szerveznek, mindig más egyháztestben. Ennek tavaly Bácskossuthfalva volt a házigazdája, idén pedig Nagyenyedre várják az iskolák küldöttségeit.

Hűség és küldetéstudat
Az anyagi és a jogbiztonság hiányának ellenére is erős intézményrendszert alkotnak a Kárpát-medence magyar református óvodái, iskolái, kollégiumai. Az Isten iránti hűséggel és a közös küldetéstudattal végzett szolgálat teszi őket azzá – hangzott el a délvidéki Bácskossuthfalván, a Kárpát-medencei református tanévnyitón.

A Kárpát-medencei Református Oktatási Alap is évről évre segíti a határon túli magyar oktatás ügyét. Az Alap felhívásához csatlakozva a református intézmények diákjai és szüleik 2015 végén tizenhat millió forintot gyűjtöttek. Ezt az összeget a Magyar Református Egyház költségvetéséből több mint tíz millióval egészítették ki. Ebből az összegből nehéz helyzetben lévő határon túli református oktatási intézmények működését, valamint új, az anyanyelvi oktatást lehetővé tévő intézmények létrehozását segítették. Az akciót kiemelten támogatja a Kálvin Kiadó is, melynek segítségével az elmúlt tanévben is minden kilencedikes diák Bibliát kapott ajándékba.

Ábrám Tibor tiszáninneni főgondnok arra kérte a Generális Konvent tagjait: tudatosítsák közösségeikben, hogy minden gyülekezethez van egy legközelebb működő református intézmény, ilyen értelemben pedig minden gyülekezetnek van iskolája, melyet szívén viselhet. „Rajtunk múlik, hogy termőre fordult iskolarendszerünknek milyen gyümölcsei lesznek.”

Közösen nyitnak a fiatalok felé

A Kárpát-medencei ifjúsági munkát évek óta a hálózatosság jellemzi. Erről Czanik András, a Magyarországi Református Egyház Kárpát-medencei referense számolt be a Generális Konvent tagjainak.

A különböző egyházkerületi és egyházmegyei ifjúsági referensek, református egyetemi gyülekezetek, teológiák és ifjúsági szervezetek képviselői évente kétszer találkoznak, hogy egymás munkáját megismerjék és összehangolják. Céljuk ugyanis közös: hogy a fiatalok megismerjék Jézus Krisztust, s bárhol éljenek vagy tanulmányaik, változó élethelyzetük miatt bárhová is költözzenek, betagozódjanak gyülekezeteinkbe.

2015 őszén Kolozsváron, 2016 tavaszán pedig Berekfürdőn rendezték a kapcsolatépítés mellett szakmai fejlődésre is lehetőséget adó együttlétet. Az együttműködés része emellett egymás kezdeményezéseinek támogatása, előadók kölcsönös meghívása és egymás jó gyakorlatainak átvétele, valamint közös projektek szervezése.

2015-re a Csillagpont végérvényesen is Kárpát-medencei református ifjúsági találkozóvá nőtte ki magát: ez nemcsak a határon túlról érkező táborozók számán látszik meg, hanem a szervezés is egyre inkább Kárpát-medencei méreteket ölt. Elég csak a kolozsvári teológia önkéntes szervezőire vagy Mikló István Boldizsár csütörtök esti áhítatára gondolni.

Isten országát építők
„Szükség van az ilyen, lelki táplálékot nyújtó alkalmakra, mint a Csillagpont" – számos fiatal önkéntes, köztük egy népes kolozsvári „különítmény" segítette a szervezők munkáját az idei református ifjúsági találkozó előtt, alatt és azt követően is.

A magyarországihoz hasonló Konfi+ szakmai műhelyt 2013-ban szerveztek Erdélyben is, 2015-ben pedig a Magyarországi Református Egyház és a rendőrség bűnmegelőzést segítő tárlatát, a Kontrasztkiállítást is több mint tízezren látták Kolozsváron. Az MRE Zsinati Ifjúsági Iroda az elmúlt évben az egész Kárpát-medencére kiterjesztve hirdette vezető- és mentorképzését, melynek célja a gyülekezeti ifjúsági alkalmak megerősítése.

2015. október 16-ára hirdették meg az ötödik Kárpát-medencei református imaéjjelt. Számos gyülekezetben dicsőítették és kérték Istent egy szívvel fiataljaink, ezúttal a pápai teológusok által készített tematikát alapul véve. Idén október 7-re szervezik meg az imaéjjelt.

Két Csillagpont között sem kell ma már lemondani a találkozásról: a júliusban megtartott kárpátaljai Lendület után idén nyáron még a felvidéki ÉlesztŐ-re, valamint az erdélyi Válts Irányt! IKE-fesztiválra várják a fiatalokat.

Összehangolnák a református médiumokat

A különböző egyháztestek református médiumai közötti együttműködés a rádiómisszió területén a legaktívabb. Évek óta szorosan együttműködnek a különböző platformokra adást készítő református stúdiók: közösen pályáznak, egymástól tanulnak, anyagokat cserélnek, napi szintű Káprát-medencei magazinműsort is szerkesztenek. Műsoraikkal a következő években két célcsoportot, az ifjúságot és a betegeket célzottan is megpróbálnak megszólítani.

Emellett a Kárpát-medencei református médiumok tavaly nyáron összehangoltan számoltak be a Csillagpontról, közösen töltötték meg gazdag multimediális tartalommal a találkozó honlapját. Hasonló együttműködést terveznek a reformáció jubileumi évében is. Erre – mint Fodor Zsófia, a Magyarországi Református Egyház Kommunikációs Szolgálatának vezetője a kassai tanácskozáson beszámolt – a Generális Konvent Elnökségének jóváhagyásával már készül egy közös református honlap.

A bizalom Csillagpontja volt

Tavalyjúliusban a Tatai Olimpiai Központban gyűltek össze a Kárpát-medence tizenéves és egyetemista keresztyén fiataljai – közel háromezren szavaztak bizalmat a Csillagpontnak. Az évfordulón a hetedik református ifjúsági találkozó emlékeiből szemezgettünk.

A református médiumok képviselői idén januárban találkoztak Berekfürdőn, ahol a szünetelő Kárpát-medencei református magazin, a Kálvincsillag jövőjéről és a további együttműködés lehetőségeiről esett szó. A résztvevők elköteleződtek a rendszeres információcsere és az évi két személyes találkozó mellett. Tervben van a Magyar Református Egyház honlapjának megújítása és a református egyházi médiumok tevékenységét áttekintő tanulmány készítése is az együttműködés hatékonyabbá tétele érdekében.

Fodor Zsófia az idei magyarországi közszolgálati médiumok határon túli helyszíneket érintő istentisztelet-közvetítéseiről is beszámolt: a Kossuth Rádióban augusztus 21-én Zán Fábián Sándor kárpátaljai püspök prédikál majd Mezőváriból. Május 22-én a Duna Word tévécsatornánk egységnapi istentiszteletet közvetített Kató Béla erdélyi püspök szolgálatával Kolozsvárról, valamint szeptember 18-án felvételről fogják közvetíteni Nagyenyedről a Kárpát-medencei tanévnyitó istentiszteletét.

Összeállította: Feke György, fotó: Asszonyi Eszter, Barcza János, Nagy Károly Zsolt

Istent keresem

2Tim 1,15–18

„...az Ázsiában lévők mind elfordulnak tőlem...” tovább >


Új fordítású Biblia / Károli-Biblia / Hitvallásaink

Ez történik továbbiak →