Zsinati Oktatási Iroda

A Zsinati Oktatási Iroda a Magyarországi Református Egyház köznevelési, szakképzési, hittanoktatási és felsőoktatási ügyeinek adminisztratív, koordináló, ügyintéző szerve. A Zsinat határozatait és intézkedéseit közvetíti az egyházkerületek oktatásügyi szervezetéhez. Az intézmények működéséhez szükséges adatokat, információkat összegyűjti és nyilvántartja. Kapcsolatot tart más egyházak, valamint állami- és társadalmi szervezetek illetékes szerveivel.

Munkatársak

Irodavezető: dr. Papp Kornél
Adminisztrátor: Junek Tímea
Hit- és erkölcstan ügyintéző: Sándor Zsolt, Vereczkei Zita
Bér-, munkaügyi és TB ügyintéző: Bercsa Beáta, Julinszkiné Szabó Csilla, Móricz Krisztina
Informatikai folyamatszervező: Mészáros István

Elérhetőségek

Cím: 1146 Budapest, Abonyi u. 27. Mfszt 3.

Postacím: 1427 Budapest, Pf.: 643.

E-mail: oktatasi.iroda@reformatus.hu

Az ügyintézés kizárólag írásban, a Zsinati Oktatási Iroda e-mail címén (oktatasi.iroda@reformatus.hu) keresztül történik. Az iroda munkatársai telefonon nem elérhetők, de még aznap válaszolnak a megkeresésekre. A REKIR-rel kapcsolatos kérdésekben munkatársunk a rekirhelp@reformatus.hu címen várja a megkereséseket.

Feladatok

A Zsinati Oktatási Iroda feladatait a Magyarországi Református Egyház köznevelési törvénye (1995. évi I. tv.), felsőoktatási törvénye (2014. évi V. tv.) és hittanoktatási törvénye (2007. évi II. tv.) ill. ezek végrehajtási szabályrendeletei, így különösen a hittanoktatás szervezésének rendjéről és a hittanoktatók zsinati foglalkoztatásáról szóló 91/2016. (VI.01.) szabályrendelet határozzák meg. Feladatai többek között:

  • a Zsinat, a Zsinati Tanács és a Zsinat Elnökségének határozatait, intézkedéseit közvetíti az egyházkerületek, az egyházkerületi oktatásügyi szervezetek, valamint a felsőoktatási és a köznevelési intézmények felé.
  • a Zsinati Oktatásügyi Szakbizottság titkáraként az Oktatási iroda vezetője gondoskodik az ülések előkészítéséről, a határozatok végrehajtásáról.
  • nyilvántartás vezetése a Magyarországi Református Egyház köznevelési és felsőoktatási intézményeiről, s az általa kezelt adatbázis segítségével - más jogszabályok által meghatározott határidők figyelembe vételével – gondoskodik a köznevelési működési támogatás, illetve más normatív jellegű támogatások létszámarányos lebontásáról.
  • az Oktatási Iroda vezetője gondoskodik az országos oktatási szervek költségvetési támogatásának tervezéséről, felelőssége kiterjed a Református Tehetséggondozó Alapítvány és a Református Pedagógiai Intézet, Református EGYMI, valamint egyéb zsinati oktatási intézmények számára befolyó támogatások kellő időben történő eljuttatására.
  • az Oktatási Iroda – a jogszabályokban előírt feladatai mellett – a Zsinatnak, a Zsinati Tanácsnak, illetve a Zsinat Elnökségének a megbízásából más, a református oktatás-nevelés ügyét érintő feladatokat is ellát.
  • az Oktatási Iroda vezetője képviseli a Magyarországi Református Egyházat a Köznevelés-stratégiai Kerekasztal, a Köznevelési Érdekegyeztető Tanács és a Szakképzési Innovációs Tanács ülésein.

Az iroda története

A Magyarországi Református Egyház Zsinata 1992-ben alapította a Zsinati Iroda Iskolaügyi Osztályát, melynek vezetői voltak:

  • Dr. P. Csikai Miklós 1992-1997.
  • Dr. Kelemenné Farkas Márta 1997-1998.,
  • Somogyi Lászlóné 1998 szeptember-december,
  • dr. Papp Kornél 1999-

A Zsinati Iroda Iskolaügyi Osztálya kezdte meg a fenntartók és az intézményvezetők továbbképzését 1992. november 9-én. 1993 júliusában egy hetes továbbképzést szervezett Budapesten, Nagykőrösön és Balatonszárszón, majd 1993 novemberében Debrecenben az Iskolaügyi Osztály szervezésében került sor a „Csengertől Csurgóig” konferenciára. Azóta minden esztendőben legalább 3-3 alkalommal került sor az intézményvezetők tájékoztatására, felkészítésére. 1995-től (Budapest, Kálvin tér) szervezésében kerül sor az országos református tanévnyitó ünnepély megszervezésére.

A Zsinati Iskolaügyi Osztály feladatkörét a Magyarországi Református Egyház köznevelési törvénye (1995. évi I. törvény) rögzítette. Feladatait tovább bővítette a Zsinat 1999. november 26-i határozata [ZS-105/1999.], mely szerint a közoktatási kiegészítő támogatás folyósítása 2000. január 1-jétől közvetlenül az intézményfenntartókhoz jut el. A mindenkori állami költségvetési törvény alapján e támogatás elszámolása s az elszámolás könyvvizsgálata is az Iskolaügyi Osztály feladata lett.

A Zsinati Tanács 2003. november 26-án fogadta el a Zsinati Iroda új szervezeti és működési szabályzatát, melyben az Iskolaügyi Osztály elnevezése megváltozott s ettől kezdve a Zsinati Hivatal Oktatásügyi Irodája elnevezéssel látta el feladatait. 2018. november 21-én a Zsinat a Magyarországi Református Egyházon belüli jogi személyiséggel ruházta fel. A MRE Zsinati Oktatási Iroda 2019. január 1-jével jogi személyként működik, a Zsinati Hivatal épülete helyett új székhelye: 1146 Budapest, Abonyi u. 27. Mfszt. 3.

Országos református szakértői névjegyzék

Az Oktatási Iroda a református köznevelési törvény (1995. évi I. tv.) 14. § (5) bekezdése alapján – a Zsinat Oktatásügyi Bizottságával (OB-8/2015. (V.27.) határozat] egyeztetve – gondoskodott az Országos szakértői névjegyzék összeállításáról.

Letöltés

A szakértők foglalkoztatásának szabályai

A református köznevelési törvény 70. §-a:

(1) A köznevelési intézmény szakmai ellenőrzésében az vehet részt, aki szerepel a Zsinati Oktatási Iroda által vezetett Országos református szakértői névjegyzékben.

(2) Az Országos református szakértői névjegyzékbe felvehető pályázattal vagy meghívással öt évre (amely meghosszabbítható) az, aki

feladatának ellátásához szükséges szakirányú felsőfokú végzettséggel és

szakterületén szerzett tíz éves gyakorlattal rendelkezik,

szakterületének elismert képviselője.

(3) A névjegyzékbe való felvételre javaslatot tehet bármelyik természetes személy vagy református egyházi jogi személy.

(4) A szakértők szakvéleményt adhatnak az intézményvezető, a fenntartó vagy az illetékes egyházi szerv (egyházközségi és egyházmegyei fenntartású intézmény esetén az egyházkerületi oktatási iroda, egyházkerületi fenntartású intézmény esetén pedig az egyházkerületi illetve a zsinati oktatási iroda) írásbeli kérésére. Amennyiben a fenntartó kér szakértői véleményt, erről egyidejűleg értesíti az intézmény vezetőjét. Amennyiben az illetékes egyházi szerv kér szakértői véleményt, erről egyidejűleg értesíteni kell a fenntartót és az intézmény vezetőjét is.

(5) A szakértői szakvélemény költségeit a kezdeményező viseli.”