MRE Oktatási Szolgálat

A Szolgálat az Egyház hittanoktatási, köznevelési, szakképzési, és felnőttképzési feladatait irányító, koordináló és végrehajtó országos hatáskörű központi szerve, mely a Magyarországi Református Egyház 1995. évi I. köznevelési törvénye, valamint a 2007. évi II. hittanoktatási törvénye által meghatározott feladatokat látja el.

Feladatok

  • az Egyház köznevelési, szakképzési és hittanoktatási feladatainak stratégiai szintű tervezése, megvalósítása, szabályozása és finanszírozása;
  • az Egyház óvodai, alapfokú és középfokú köznevelési és szakképzési intézményeinek és fenntartóinak szakmai irányítása, szakmai támogatása és szakmai felügyelete;
  • az Egyházat képviselete az oktatási és képzési partnerségekben, különös tekintettel az államigazgatási, közigazgatási, egyházi és oktatásszakmai egyeztetésekre;
  • együttműködés az egyházkerületi, egyházmegyei és egyházközségi szintű oktatásügyi szervezetekkel, testületekkel, valamint az általuk fenntartott intézményekkel;
  • együttműködés az Egyház Oktatásügyi Szakbizottságával;
  • szorosan együttműködés az Egyház missziói, diakóniai, valamint pályázati és beruházási szolgálataival, szervezeti működése tekintetében pedig a Zsinati Hivatallal.

Az Oktatási Szolgálat története

A Magyarországi Református Egyház Zsinata 1992-ben alapította a Zsinati Iroda Iskolaügyi Osztályát, melynek vezetői voltak:

Dr. P. Csikai Miklós 1992-1997

Dr. Kelemenné Farkas Márta 1997-1998

Somogyi Lászlóné 1998 szeptember-december

dr. Papp Kornél 1999-2022

Bruckner László 2022-

A Zsinat Elnöksége 1991-ben állásfoglalást adott ki arról, hogy a tanulmányi osztály keretében egy olyan szervezetet alakít ki, melynek feladata a református iskolaügy egyházon belüli koordinálása és egyházon kívüli szakmai képviselete, útmutatások kidolgozása és egy református pedagógiai központ illetve iskolafelügyelőség megalakítása volt.

A Zsinati Iroda Iskolaügyi Osztálya 1992. november 9-én elkezdte a fenntartók és az intézményvezetők továbbképzését. 1995-től került sor az országos református tanévnyitó ünnepély megszervezésére.

A Zsinati Iskolaügyi Osztály feladatkörét a Magyarországi Református Egyház köznevelési törvénye (1995. évi I. törvény) rögzítette. Feladatait tovább bővítette a Zsinat határozata [ZS-105/1999.], mely szerint a közoktatási kiegészítő támogatás elszámolása s az elszámolás könyvvizsgálata is az Iskolaügyi Osztály feladata lett.

A Zsinati Tanács 2003. november 26-án fogadta el a Zsinati Iroda új szervezeti és működési szabályzatát, melyben az Iskolaügyi Osztály elnevezése megváltozott Oktatásügyi Irodára. 2019. január 1-vel az MRE Zsinati Oktatási Iroda önálló jogi személyként működött.

A Zsinat 2021-ben átalakította közegyházi szervezetét, melynek részeként létrehozta az MRE Oktatási Szolgálatát [ZS.-8/2021.11.23.] Ezt követően az Elnökségi Tanács határozata [2002/2022. (06.22)] alapján az MRE Oktatási Szolgálata beolvadt a Zsinat Oktatási Irodába, majd a beolvadás után az Oktatási Iroda felvette az Oktatási Szolgálat nevet 2022. július 1-vel.