Református Pedagógiai Intézet

A Református Pedagógiai Intézet ellátja, szervezi a pedagógiai szakmai szolgáltatásokat a református közoktatási intézmények számára, valamint szakmai támogatást ad működésükhöz. Az intézmény alaptevékenysége a Nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 19. § (2) a)-g) pontja szerint pedagógiai szakmai szolgáltatás, valamint az azt kiegészítő tevékenység. Az intézmény a szakmai szolgáltatásokat a katechézis területén egyházunk hittanoktatásról szóló, 2007. évi II. törvénye alapján gyakorolja.

Igazgató: Dr. Szontagh Pál
Cím: 1041 Budapest, Árpád út 51. A épület I. emelet 1.
Telefon: (36 1) 3519842
E-mail: refpedi@reformatus.hu

Weboldal:

refpedi.hu

Feladatok

A Református Pedagógiai Intézet feladatai különösen:

 • ellátja, illetve szervezi a pedagógiai szakmai szolgáltatásokat a református köznevelési intézmények számára,
 • szakmai támogatást ad a működésükhöz tájékoztatással, tanácsadással, koordinációval,
 • kutattatja, feldolgozza és megismerteti a magyar református iskolák pedagógiai és kulturális hagyományait,
 • felügyeli a református iskolák szellemiségének és hitvalló értékrendjének alakulását,
 • részt vesz a köznevelési intézmények érdekképviseleti munkájában,
 • a köznevelésben érintett korosztályok számára biztosítja és fejleszti a református hit- és erkölcstanoktatás szakmai feltételrendszerét,
 • fejleszti a református katechézis tartalmi és módszertani támogatórendszerét, segédeszközeit.

Az intézet középtávú munkaterv és éves munkaterv alapján dolgozik.

Célok és fő tevékenység

Az intézmény az állami és az egyházi jogszabályoknak megfelelően, a szervezeti és működési szabályzatában részletezett módon látja el az alábbi pedagógiai szakmai szolgáltatásokat:

 • pedagógiai értékelés,
 • szaktanácsadás, tantárgygondozás,
 • pedagógiai tájékoztatás,
 • tanügyigazgatási szolgáltatás az MRE 1995. évi I. törvény 20.§ alapján,
 • pedagógusok képzésének, továbbképzésének és önképzésének segítése, szervezése,
 • a tanulmányi, sport- és tehetséggondozó versenyek szervezése, összehangolása,
 • tanulótájékoztató, -tanácsadó szolgálat,
 • a lemorzsolódással veszélyeztetett tanulók támogatásához kapcsolódó korai jelző- és pedagógiai támogató rendszer működtetése.
 • a közoktatás-fejlesztési pályázatok lebonyolítását segítő pedagógiai-szakmai szolgáltatások,
 • a különleges gondozás feladatait segítő pedagógiai-szakmai szolgáltatások,
 • a konfliktuskezelést segítő pedagógiai-szakmai szolgáltatások,
 • a halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek, tanulók nevelését, oktatását segítő pedagógiai-szakmai szolgáltatások,
 • az országos mérési-értékelési tevékenységet segítő pedagógiai-szakmai szolgáltatások,
 • kapcsolatrendszer kiépítése,
 • szervezeti kultúra fejlesztés.

Pedagógiai tájékoztatási feladatkörében a Református Pedagógiai Intézet adja ki a Magyar Református Nevelés című pedagógiai folyóiratot.

A Pedagógiai Intézet folyóirata

Magyar református nevelés 2017/1 Magyar református nevelés 2017/2 Magyar református nevelés 2017/3 Magyar református nevelés 2017/4 Magyar református nevelés 2018/1 Magyar református nevelés 2018/2 Magyar református nevelés 2018/3 Magyar református nevelés 2018/4 Magyar református nevelés 2019/1 Magyar református nevelés 2019/2 Magyar református nevelés 2019/3 Magyar református nevelés 2017/4 mrn20201.jpg mrn20202.jpg mrn20203.jpg mrn20204.jpg mnr2021-1.jpg