Gyakori kérdések

Kedves Szülő!

Sok helyen hallhatott már arról, hogy a nemzeti köznevelésről szóló CXC. törvény 2013 óta egy új lehetőséget nyújt Önök és gyermekeik számára. Minden állami általános iskolában, felmenő rendszerben a szülők két tantárgy közül választhatnak a gyermekük számára: erkölcstan, ill. hit- és erkölcstan. Mit is jelent ez a gyakorlatban? A kulcsszavakra kattintva újabb kérdések jelennek meg, melyekből tájékozódhat a leggyakrabban feltett szülői kérdésekkel kapcsolatban.

 • I. Alapok

  Kötelező a hit- és erkölcstan az állami általános iskolákban és az állami hatévfolyamos gimnáziumokban?

  Nem kötelező a hit- és erkölcstan. Két tantárgy közül választhatnak a szülők: kötelező az etika és e helyett választható alternatíva a felekezeti hit- és erkölcstan. A tantárgy neve a továbbiakban: kötelezően választható hit- és erkölcstan (röviden: hittan)

  Miért jó, ha a gyermekemnek a református hit- és erkölcstan órát választom?

  A hitre nevelésnek és az alapműveltségnek is szerves része a Biblia ismerete. A hit- és erkölcstan órákon szentírási történetek alapján kerülnek elő olyan fontos témák, melyek érintik és érdeklik a gyermekeket. Így egyszerre kapnak ismeretet a Bibliáról és bibliai történetekről, valamint a keresztyén értékrend alapjaival is megismerkedhetnek. Isten Igéje és a Szentháromság Isten örökkévaló üzenete áll a középpontban, mely ma is életünk alappillére lehet. A bibliai történetek mellett, 5-8. évfolyamon a hit- és erkölcstan tanterv része az adott tanév történelem óráihoz kapcsolódóan egyháztörténelmi szemelvények megismertetése. Ezen órák során a gyermekek a történelem órán tanultakat is elmélyíthetik. E mellett több szempontból vizsgálhatják meg az adott történelmi korszakokat és eseményeket, illetve többlet információkat kaphatnak. Mindezeket úgy, hogy mind a bibliai történetek, mind az erkölcsi témák és az egyháztörténet esetében az ő vélhető fejlettségi szintjüket figyelembe véve, élménygazdaggá és érdekessé kívánjuk tenni az órákat.

  Tanulnak-e az etikán előkerülő témákról a hittanos gyerekek?

  Igen, a hit- és erkölcstan része az erkölcsi nevelés is. Minden évfolyamon, a bibliai történetekhez kapcsolódóan szóba kerülnek erkölcstani témák. Pl. család, barátok, kortárs csoport hatása, lelki egészség, testi-lelki tulajdonságok, elfogadás, empátia, stb.

  Ki tartja a hit- és erkölcstan órákat?

  Az iskola területe szerinti illetékes helyi református egyházközség által megbízott személy. Lelkipásztor, református hittanoktató, megfelelő egyházi belső képesítéssel (RPI, 60 órás tanfolyam) rendelkező pedagógus.

  Mit kell tennem, ha református hit- és erkölcstanórára szeretném a gyermekemet járatni?

  Ma az általános iskola mind a 8 évfolyamán lehetőség van a gyermekeknek hittanórákon való részvételre állami általános iskolában.
  Leendő első osztályos szülőként jeleznie kell az iskola felé ezt a szándékát írásban a beiratkozás során.
  Lehetőség van a későbbi évfolyamokon is csatlakozásra, váltásra. Ilyen esetben minden év május 20-ig kell írásban jeleznie a szülőnek az iskola felé a szándékát. A váltás csak a jelzést követő tanév szeptemberétől érvényes.

  Hetente milyen órakerete van a kötelezően választható hit- és erkölcstannak?

  Hetente egy, ami évente összesen 36 órát jelent.

  Mi a különbség az erkölcstan és a hit- és erkölcstan óra között?

  Az alábbi táblázat röviden összegyűjti a különbözőségeket.

  Hit- és erkölcstan Etika
  Helyszíne Iskola termei vagy egyeztetés alapján az adott egyházközség termei Iskola termei
  Szervezője A területileg illetékes egyházközség Illetékes iskola
  Az órát tartja Az MRE által megbízott lelkipásztor, hittanoktató, vagy MRE belső hitéleti (RPI, 60 órás) képzéssel rendelkező pedagógus. Iskolai alkalmazott: tanító, etika tanár, pedagógus
  Felkészítés Hit- és erkölcstan oktató, lelkipásztori, vallástanári végzettség, vagy ideiglenes hatállyal MRE törvényei alapján, 60 órás „Hitre nevelés alapjai és módszertana” képzés. 60 órás kötelező képzés felső tagozatban
  Tartalma Felekezeti alapon hitéleti nevelés: Bibliaismeret, keresztyén értékrend és szemléletmód Konszenzus etika, világnézetileg semleges alapokon

  Kell-e fizetni a hit- és erkölcstan órákért?

  Nem. Az etika helyett választható hit- és erkölcstan óra az iskolai órarend része, így ingyenes.

  Hol tájékozódhat a szülő arról, hogy az adott állami iskolában mely egyházak szerveznek hittanórát és mi az elérhetőségük?

  Gyermeke iskolájában az iskola honlapján, plakátokon (és más, helyben megszokott módon) teszi közzé az iskola, hogy mely felekezetek jelezték a kötelezően választható hit- és erkölcstan megszervezési szándékukat. Közreadják az illetékes egyházközség elérhetőségeit is.

  Milyen évfolyamon választható etika helyett a hit- és erkölcstan?

  A hatályos törvények alapján állami iskolában az 1-8. évfolyamon. Állami hatévfolyamos gimnáziumban a 7-8. évfolyamon.

 • II. A szülő teendői és a hit- és erkölcstanra való jelentkezés

  Mit kell tennem, ha az elsős gyerekem részére a hit- és erkölcstant szeretném választani?

  A beiratkozás során nyilatkoznia kell az iskolában arról, hogy melyik tantárgyat választja a gyermeke számára.

  Milyen egyházi szervezetek taníthatnak hittant a köznevelési törvény feltételei szerint?

  A jelenlegi törvényi szabályozás nem emel ki felekezeteket, éppen ezért minden – a magyar állam által elismert – egyház taníthat saját felekezete szerinti hit- és erkölcstant. A jelenlegi szabályozás alapján ez 27 egyházat jelent. (2011. évi CCVI. törvény)

  Ha év közben megy át a gyermek más iskolába, mit a szülő teendője?

  Más iskolába való átjelentkezés esetén a szülőnek döntenie szükséges a két tantárgy között. Arra is lehetőség van, hogy más tantárgyat válasszon, mint amit az előző iskolában tanult a gyermeke. A beiratkozáskor kell a két tantárgy közötti választását jeleznie írásban az iskola felé.

  Kell-e minden évben újra nyilatkozni az etika/hit- és erkölcstan választásáról?

  Nem kell újra választani minden évben. Az első nyilatkozat a következő évekre is érvényes. Csak a következő esetben kell új nyilatkozatot tenni:

  • A gyermek új iskolába kerül. Az iskolaváltással együtt kell nyilatkoznia a szülőnek. (Nyilatkozat hiányában a gyermek etika órán fog részt venni.)

  • Szeretnének a korábbi választásukon változtatni. Ez május 20-ig történhet meg.

  Kell-e különbözeti vizsgát tenni akkor, ha az előző évben erkölcstanra járt a gyermekem és a következő évben hit- és erkölcstanra szeretném járatni?

  A 20/2012. EMMI rendelet szerint az érintett felekezet különbözeti vizsgát írhat elő, de a Magyarországi Református Egyház szakmailag nem javasolja a különbözeti vizsgát az erkölcstan helyett választott hit- és erkölcstan esetében. Az év során történik meg a csatlakozó diákok felzárkóztatása is.

 • III. Ki járhat hittanra?

  Ki járhat hittanórára?

  Minden iskolás gyerek, akinek a szülője az adott tanévben a meghatározott időpontig arról nyilatkozik, hogy a két tantárgy közül a felekezeti hit- és erkölcstant választja.

  Járhat-e református hit- és erkölcstan órára az a gyerek, aki nincs megkeresztelve?

  Igen, mivel a hittanóra választásának és látogatásának nem előfeltétele a keresztség.

  Járhat-e református hit- és erkölcstan órára a gyermekem, ha más felekezethez tartozunk?

  Igen, mivel a szülői nyilatkozattétel során nem a szülő vagy a gyermek felekezeti hovatartozásáról, hanem két tantárgy (erkölcstan/felekezeti hittan) közötti választásról nyilatkozik a szülő.

  Járhat-e a gyermekem etika órára és hit- és erkölcstan órára is?

  Nem, mivel a kötelezően választható hit- és erkölcstan órák esetében a szülőnek döntenie kell a két tantárgy között. Az órák lehetőség szerint azonos időben kerülnek megtartásra.

 • IV. A hittanóra időpontja

  Jelent-e többletórát a gyermekemnek, ha a hit- és erkölcstant választjuk?

  Nem. Az állami szabályzás szerint az etika, valamint a hit- és erkölcstan órák egy időben kerülnek megtartásra. Ettől el lehet térni, ha az iskola és az illetékes egyházi jogi személy, és a szülők is egyetértenek az időpont változtatásban. Ez azt jelenti, hogy ebben az esetben amikor a többieknek etika órájuk van, akkor a hittanos gyerekeknek „lyukasórájuk” van, és az ő hittanórájuk egy későbbi időpontban kerül megtartásra.

  Ugyanabban az időpontban kell lennie a hit- és erkölcstannak, mint az etikának?

  Elméletileg a két csoport számára külön időpontban is szervezhető a tanóra, azonban a gyakorlatban a hit- és erkölcstan sérül, amennyiben a délutáni időszakra szorul.

 • V. Ki tartja a hittanórákat?

  Ki tartja a református hittanórákat?

  Magyarországi Református Egyház (MRE) által megbízott, megfelelő szakképesítéssel rendelkező személy. Az illetékes egyházközség lelkipásztora, hittanoktatója, vagy megfelelő képesítéssel (60 órás RPI képzés) pedagógus.

  Milyen végzettsége van a református hittanórákat tartó személynek?

  Az állami szabályzás és az MRE hit- és erkölcstanoktatásra vonatkozó szabályzása többféle végzettséget is előír, elfogad. Állami általános iskolában hittanórát lehet tartani a református lelkipásztor (MA), a református hittanoktató (BA, MA), esetleg a református vallástanár (MA) végzettséggel.

  A 2016. évi. I. törvény a református hittanoktatásról lehetővé teszi ideiglenesen azoknak, az egyházi megbízással rendelkező pedagógusoknak is a hittanoktatás tartását, akik az RPI által szervezett és tartott 60 órás (Hitre nevelés alapjai és módszertana) képzést elvégzik.

  Tarthat-e hittanórákat az iskola által kijelölt pedagógus?

  Nem. A hit- és erkölcstan tantárgy oktatását kizárólag az egyházi jogi személy (egyházközség) szervezheti, így az iskolának nincs lehetősége a hittanoktató személyét meghatározni.

  Tarthat-e hittanórákat az iskolában dolgozó pedagógus?

  Igen. Az iskolában dolgozó pedagógus akkor tarthat hittanórákat, ha megvan a megfelelő szakképzettsége hozzá. Ebben az esetben az egyházi jogi személy megbízásával és az általános iskolai munkáltatójának tudomásával teszi ezt.

 • VI. A református hittanóra tananyaga és tankönyvei

  Mit tanulnak a gyerekek a református hit- és erkölcstan órákon?

  A hit- és erkölcstan a hitéleti nevelés része, mely során a gyermekek elsősorban bibliai történeteket tanulnak, amelyen keresztül megismerhetik a Szentírás világát, Jézus Krisztust és Isten örökkévaló üzenetét. Mindezek mellett keresztyén értékrendszert és szemléletmódot sajátíthatnak el olyan élethelyzetek és témák segítségével, melyek érdekesek és ismerősek lehetnek a számukra.

  5-8. évfolyamon, néhány órában az év során, az adott évben tanult történelem órák tananyagához kapcsolódva a keresztyén egyház történelméből szemelvényeket ismerhetnek meg tanulók. Ezek segítségével a történelmi események több szempontú megvizsgálására és a már tanultak elmélyítésére is lehetőség adódik.

  Mi a református hit- és erkölcstan célja?

  Jézus Krisztus missziói parancsa (Mt28,18-20) alapján a tanítványi lét megélésének a segítése. Ennek része a Biblia és a keresztyén szemléletmód, értékrend megismertetése. Mindezek mellett a hit- és erkölcstan komplex célrendszerrel dolgozik, melynek része az értelmi, érzelmi és cselekvési szint fejlesztése különböző részterületeken is. Az alábbi táblázatban a célrendszer részletes lebontása található.

  KOGNITÍV NEVELÉS ÉRZELMI NEVELÉS CSELEKEDTETÉS
  Alapvető ismeretek átadása a Szentháromság Istenről, Isten és az ember szeretetkapcsolatáról A bizalom és a szeretet tapasztalati élménye Az Istennel való kapcsolat gyakorlati elemei (imádság, bibliaolvasás, hétköznapi élet)
  Jézus Krisztus váltságmunkájának megismertetése Az adás és elfogadás érzelmi hátterének megtapasztalása Az adás és elfogadás keresztyén gyakorlata és következményei
  A tanítványi lét és kegyességi élet elemei (imádság, bibliaolvasás, istentisztelet) Az elköteleződés és a felelősségvállalás élményvilága Életkorhoz és élethelyzetekhez kapcsolódó döntések meghozatalának lehetőségei és korosztályhoz alkalmazkodó diakóniai tevékenység
  A Szentírás kortörténeti háttere A Szentíráshoz való pozitív érzelmi kötődés kialakítása A Szentírás mindennapi használatának módjai
  Az egyház története, jelene és szokásrendszerei A régi korok tiszteletének élményvilága; a személyes meggyőződés felvállalásának és bátorságának a megtapasztalása Hagyománytisztelet; Hitvallási helyzetek felismerése
  Református alapfogalmak, alapelvek és a református egyházközségek alapvető sajátosságai A közösségi lét érzelmi háttere Az Isten népéhez való tartozás vállalása és gyakorlása
  Az élhető és egészséges család modelljei A családhoz tartozás érzelmi háttere és tudatosítása A családi szerepek és helyzetek tudatos megélése
  Keresztyén megküzdési stratégiák A konfliktusok indulati világa Konfliktuskezelési stratégiák
  Nemzeti értékeink Hazaszeretetre nevelés Nemzeti értékeink, ünnepeink tisztelete, az aktív állampolgárság korosztályi szintű megélése

  Van-e tanterve a református hit- és erkölcstan óráknak?

  Igen. Az MRE Zsinata 2012-ben fogadta el az aktuális hittan kerettantervet. Ehhez kapcsolódóan készültek a nyomtatott és digitális taneszközök. Minden tanévnek van egy fő vonala, mely tükrözi az adott évben hangsúlyozott gondolatokat. A bibliai történetek az adott év fő hangsúlyának megfelelően kerültek az adott év struktúrájába. Az évek központi gondolatait fejezi ki a tanévhez tartozó, tankönyveken is megjelenő éves szimbólum.

  ÉV CÍM ÉVES SZIMBÓLUM TANÉV VEZÉRFONALA (HANGSÚLYA)
  1. Isten tenyerén Kéz (fészket formáló) A kisgyermek számára fontos az elfogadottság és a szeretet megtapasztalása. Az év fő hangsúlya az arra való rámutatás, hogy Isten szeret bennünket.
  2. Istennel az úton Kis kéz a nagyban Isten velünk van az élethelyzeteinkben, minden úton, amelyen járunk.
  3. A szabadító Isten szeretetében Repülő madár Isten szeretete megerősít, bátorít és lehetőséget ad nekünk.
  4. Isten a mi királyunk! Korona Istent befogadhatjuk az életünkbe, és Vele élhetjük a mindennapjainkat.
  5. Istennel a döntéseinkben Útjelző tábla Az 5. évfolyam sok új helyzetet, döntési szituációt tartogat a gyermekek számára. Az év fő hangsúlya az arra való rámutatás, hogy nem vagyunk egyedül: Isten támogat és segít a döntéshelyzeteinkben.
  6. Isten világosságában Nap Istenre tekintve, az Ő világosságában felismerhetjük a bennünk rejlő lehetőségeket
  7. Isten vonzásában Nyitott kapu Isten magához hív bennünket, de küld egymás felé. Odafigyelhetünk és segíthetjük társainkat.
  8. Isten Igéjének a tükrében Tükör Isten Igéjének tükrébe nézve felismerhetjük valóságos önmagunkat. Istennel kibontakoztathatjuk a bennünk rejlő képességeket. Az év célja a reális és pozitív énkép megerősítése és támogatása.

  Kapcsolódik-e a Nemzeti Alaptantervhez (NAT) a református hit- és erkölcstan kerettanterve?

  A kerettanterv szem előtt tartja (az aktuális NAT-tól függetlenül) a kortárs pedagógia által felismert, a Nemzeti Alaptantervben is kijelölt, kiemelt kompetenciákat és fejlesztési területeket.

  Van-e tankönyve és taneszközei a református hit- és erkölcstannak?

  Igen. Minden évfolyamhoz készül tartós tankönyv és gyermekeknek szóló munkafüzet. Ezek módszertanukban és szemléletmódjukban figyelembe veszik a gyermekek vélhető korosztályi sajátosságait és segítik az adott témákban való elmélyülésüket, egyéni fejlődésüket.

  Meg lehet-e nézni a református hit- és erkölcstan tankönyveket és munkafüzeteket?

  A hittan.info oldalon belelapozhatnak a tankönyvekbe és munkafüzetekbe, illetve a lelkipásztort/hittanoktatót megkeresve a teljes könyvet is át tudják nézni.

  Lesz-e arra lehetőség, hogy a hittanóra tankönyvei bekerüljenek az ingyenes tankönyvcsomagba?

  Mint kötelezően választható tantárgy, a hittanóra tankönyve éppúgy ingyenes, mint az etika óra tankönyve.

  Van-e osztályzás a hittanórán?

  A kötelezően választható hittan valószínűleg ugyanolyan értékeléssel fog történi, mint az etika órák értékelése. Ha az iskola pedagógiai programja szerint osztályzás történik az etikán, akkor a hit- és erkölcstant is osztályozni kell.

  Meg lehet-e bukni hittanból?

  Nem javasolt, sem szakmai, sem módszertani szempontból a buktatás. Viszont a jegyekkel történő osztályzás esetén, a minimum követelmények elégtelen teljesítésekor fennáll a bukás lehetősége is.

 • VII. A református hit- és erkölcstan óra világa és szemléletmódja

  Mi történik egy hit- és erkölcstan órán?

  A hittanóra 40-45 perce alatt sokféle módszer és sokféle tevékenység történik. A csoport általában közös imádsággal kezdi és zárja az órát. A tanórák része az éneklés, mely során keresztyén gyermek- és ifjúsági énekeket, valamint Református Énekeskönyvi énekeket sajátítanak el a gyermekek. Bibliai történeteket hallgatnak meg és dolgoznak fel közösen. Ezekhez kapcsolódóan erkölcsi élethelyzeteket és szituációkat dolgoznak fel együtt. Mivel a hit- és erkölcstan tanterve projektekben gondolkodik, ezért vannak olyan órák, melyeken nincsenek új bibliai történetek, hanem egy történethez kapcsolódó téma, élethelyzet, érzés áll az egész óra középpontjában: pl. öröm, kitartás, boldogság, barátság, kapcsolatok, stb.

  Milyen a módszertana a református hit- és erkölcstannak?

  A kerettanterv javasolja a különböző tanulásszervezési módok, technikák, taneszközök alkalmazását. Ez sokrétű és bőséges módszertani skálát jelent a kapcsolódó tanári és tanulói segédeszközök tekintetében. Ez lehetőséget ad a széles körű alkalmazhatóságra és a tanórai differenciálásra. A hittanórákon ennek megfelelően lehetőség adódik a kreatív feldolgozásra. pl. élménypedagógia, drámapedagógia, többszörös intelligencia használatára és gyermekekre hangolt feladatlapok megoldására, közös játékra is.

  Milyen a református hit- és erkölcstan tantervének és taneszközeinek gyermekképe?

  A gyermek, a Szentírás tanítása szerint, Isten ajándéka. A református hit- és erkölcstan tanterve és taneszközei arra törekszenek, hogy a gyermek megérezhesse annak a jelentőségét, hogy ő fontos Isten számára, aki hívja őt. Isten értékes gyermeke, akinek megvannak a maga lehetőségei és egyéni adottságai. Isten segítségével ezeket teljesen ki tudja bontakoztatni a közösség értékes és fontos tagjaként.

  Figyelnek-e református hit- és erkölcstan órán a sajátos igényű (pl. siket, látássérült, stb.) gyerekekre?

  A református egyházban a katechézisben részt vesznek sajátos igényű gyermekek (pl. siket, látássérült, menekült családokban élő gyermek és mások). Számukra nem szükséges különálló tantervet készíteni, de igényként jelentkezik a kapcsolódó taneszközök készítése során módszertani segédletek, javaslatok összeállítása és közre bocsátása. A hit- és erkölcstan kerettantervhez kapcsolódóan tehát folyamatosan, az aktuális lehetőségek és kihívások figyelembe vétele mellett készülnek ezek a módszertani ajánlások, valamint a sajátos igényű tanulók számára jól használható segédletek.

 • VIII. Egyéb kérdések

  Mit jelent a kötelezően választható hit- és erkölcstan?

  A CXC. köznevelési törvény 35.§. bevezette az állami általános iskolában és az állami hatévfolyamos gimnáziumok 7-8. évfolyamán 2013 szeptemberétől a kötelező etikát. E helyett a szülő választhat felekezeti hit- és erkölcstant a gyermeke számára. Ennek a hivatalos megnevezése: kötelezően választható hit- és erkölcstan (röviden: hittan).

  Mit jelent a fakultatív hit- és erkölcstan?

  Azokat a, többségében délután tartott hit- és erkölcstanórákat jelenti, melyeket nem az etika helyett választhat a szülő.

  Mi a különbség a fakultatív hit- és erkölcstan, valamint az etika helyetti kötelezően választható hit- és erkölcstan között?

  Kötelezően választható hittan (etika helyett választható) Fakultatív hittan
  Mely évfolyamokra jellemző Mind a 8 évfolyamon jelen van igény szerint.
  • Folyamatosan jelen van, kifutó rendszerben.
  Helyszín önkormányzati/állami általános iskola termei
  • református egyházközség termei (előzetes egyeztetés alapján)
  Időpontja Az iskola órarendjébe illesztett tanóra, akár délelőtti keretben is. Egyházközség lelkipásztorával egyeztetett, tanórán kívüli időpont.
  Aki tarthatja református hittanoktató, lelkipásztor
  Ki a felelős érte egyházi jogi személy
  Mi a szülő teendője, ha jelentkezni szeretne a gyermeke? Első osztályosok esetében
  Az általános iskola 1. évfolyamára a beiratkozásra április 1. és április 30. között (általában április elején) kerül sor. Itt jelzi a szülő írásban a választását.
  2-8. évfolyamon
  Csak akkor van a szülőnek teendője, ha a korábbi döntését szeretné megváltoztatni. Ebben az esetben a döntést írásban kell az iskolában jeleznie május 20-ig. Javasoljuk az írásbeli jelzést az illetékes lelkipásztor felé is megtenni.
  A hittanórák megszervezésének és hivatalos lejelentésének határideje október 1.
  Kell-e fizetni az óráért? Nem. Nem.

  Ha a gyermekem hit- és erkölcstan órákra jár, kötelező lesz-e templomba járnunk?

  Nem. Minden szülőt és gyermeket szeretettel hívunk és várunk akár a gyermekek és családok számára szervezett családi délutánokon, különleges alkalmakon, de a rendszeres heti istentiszteleteken és gyermek-istentiszteleteken is. Az ezeken való részvétel azonban nem kötelező.

  Van-e kapcsolat a keresztség és a református hittanóra között?

  Igen, mivel mind a kettő a hitből hitbe történő nevelés része. A református szülők és keresztszülők a keresztelőkor fogadalmat tesznek arról, hogy úgy nevelik és neveltetik a gyermeket, hogy ha majd felnő önként tegyen vallást a Szentháromság Istenbe vetett hitéről. Ennek a neveltetésnek a része a református hit- és erkölcstan órák látogatása is.

  Ha etikát választom az egyik évben, van-e lehetőségem a következő évre a hit- és erkölcstan órát választani a gyermekem számára?

  Igen, mind az etikáról, mind a felekezeti hit- és erkölcstanról van átjárás a másik tantárgy felé. Viszont, ha a tanulók az előző évben nem ugyanazt a tantárgyat tanulták, akkor a tanulmányok megkezdésének feltételeit az állami rendelet alapján az egyházi jogi személy határozhatja meg.