A lelkipásztori hivatás éve 2023

A lelkipásztorképzés revíziója

Közel száz évvel ez előtt, 1921-ben, Budapesten ülésezett először a teológiai tanárok országos konferenciája a teológiai akadémiák tantervreformja kapcsán.


A négy teológia professzorait összehívó konferencia memorandumban gyűjtötte össze mindazon követelményeket, melyek nélkül a lelkipásztorok újabb nemzedékének képzését, nevelését és képesítését elképzelhetetlennek tartották:

 • állítsuk vissza a református középiskolákat az egyház szolgálatába, azzal, hogy a középiskolai toborzást és teológiára való előkészítést megújítjuk, továbbfejlesztjük:

„Álljunk szilárdan arra az álláspontra, hogy iskoláinknak elsősorban minket,
a magyar református egyházat kell szolgálniuk s a haza és nemzet ügyét csak ezen keresztül és ezáltal szolgálják, mert meggyőződésünk szerint csak ezáltal szolgálhatják.”

 • alaposabban vizsgáljuk és kísérjük figyelemmel a teológiára jelentkezők és az első évesek szolgálatra hivatottságát és hitbuzgóságát

 • domborítsuk ki a teológiai akadémiák lelkésznevelő jellegét, állítson minden akadémia internátust az alábbi szempontokkal:
  • a spirituális vezető feladatainak leszűkítése a nevelésre és vezetésre
  • lelki gyakorlatok, bibliakörök bevezetése: „mind a személyes hitélet mind a lelkipásztori elhivatás problémái bibliakörökben tanulmányozhassanak.”
  • az internátus közösségének átalakítása: „az ifjúság és a tanári kar mint egy család vagy egy kis eleven gyülekezet meleg közösségben forrjanak össze, mely céltudatosan tör a cél felé, hogy tagjai elmenvén tanítványokká tegyék a hitetleneket.”
  • neveljünk munkára, s adjunk lehetőséget a szakosodásra: „kivánatos, hogy mindenik papnövendék válasszon magának hajlama szerint egy szakot, melyben az illető tanár vezetése mellett behatóbb kiképzést nyerjen […] s hogy a növendékek egyéni hivatottságuknak megfelelő sajátos kiképzést nyerjenek ugy a magasabb tudományos képzésre törekvők, mint az erőteljesebb gyakorlatiasságra hajlók.”

2023 a lelkipásztori hivatás éve, melynek keretében a lelkipásztorképzés közös munkán alapuló revíziója is egyházunk napirendjére került. Közeledik a Kárpát-medencei teológiai tanárokat egybehívó Coetus Theologorum júliusi találkozója, melynek feladata lesz e közös és létszükségletű ügy részletes tárgyalása. Elődeink nyomdokába lépni és közben saját megújulásunk útját megtalálni: e feladatok állnak a ma református egyháza előtt.
Ez útkeresést segítheti a Károli Gáspár Református Egyetem Hittudományi Kara kiadásában megjelent online elérhető, Anyaszentegyházunk életszükséglete című szöveggyűjtemény és tanulmány, mely egyházunk 1883 és 1940 közötti történetét kifejezetten a lelkipásztorképzés szemszöge felől mutatja be. Csodálkozzunk rá együtt mennyi, s mennyi tekintetben hasonló utakon terelte előző századi testvéreinket az egyház Ura, s hogy a ma általunk is feltett kérdésekre milyen válaszokat adtak a 19. vagy 20. század teológusai, lelkipásztorai, egyházi vezetői.

Anyaszentegyházunk életszükséglete

A Károli Gáspár Református Egyetem Hittudományi Karának kiadványa.