Magyar Református Egyház

A Generális Konvent 2016. évi plenáris ülésének zárónyilatkozata

A Magyar Református Egyház Generális Konventje Isten iránti hálával tesz tanúságot, hogy az Egyház Ura kegyelmesen utat nyitott számunkra a találkozásra, közösségépítésre és a közös hitben való épülésre.

Hálával tesszük ezt, mint akik még élénken és fájdalmasan emlékezünk országaink elszigeteltségére, az egyházak elnyomására, a keresztyén hit megvetésére. Fájlaljuk, ha a mai Európában a politikai és gazdasági közösség ereje és értelme gyengülni látszik, és sokak gondolatában inkább az egymástól való eltávolodás uralkodik a közösség ihlető ereje helyett. Látva a világ sok országában folyó keresztyénüldözéseket, ezúton is imádságra hívjuk minden keresztyén testvérünket a hátratételt szenvedő testvéreinkért, hogy a Szentháromság Isten óvja meg a Krisztus nevét megvallók életét.

Látva Európában is a keresztyén értékektől való elfordulást, a közös életet megalapozó hagyományok kiüresítését, arra hívjuk a Kárpát-medence keresztyén közösségeit, országaink és Európa felelős döntéshozóit, hogy szégyenkezés nélkül legyenek a jó és helyes élet munkálói és megszilárdítói.

Így készülünk 2017-ben a reformáció 500 éves évfordulójának megünneplésére.

A Generális Konvent felhívja az összes református gyülekezetet, hogy a reformációi jubileum a hálás megemlékezés mellett legyen az evangélium hirdetésének, a nemzet evangelizációjának alkalma is. Örülünk, hogy evangélikus testvéreinkkel közös zsinatot tarthatunk majd a jubileumi évben.

Hálával emlékezünk majd a református egyház életének döntő mozzanatára is, a II. Helvét Hitvallás elfogadásának 450. évfordulójára. Ezt fogjuk megünnepelni jövő nyáron Debrecenben, és erre tekintve készült el jubiláló hitvallásunk új fordítása.

Ebben az esztendőben ünnepeljük 1956 dicsőséges forradalmának 60. évfordulóját. A Magyarországi Református Egyház 2016. október 14-én emlékzsinatot tart, amelyen együtt emlékezünk meg a szabadság e nagy küzdelméről. Kérjük részegyházainkat, de különösen a gyülekezeteket, hogy emlékezzenek meg azokról a lelkipásztorokról, presbiterekről, egyháztagokról, akik a forradalom leverése után hátratételt, börtönbüntetést szenvedtek, sőt életüket adták az igaz ügyért.

A Generális Konvent továbbra is imádságában hordozza az Erdélyi Református Egyházkerület küzdelmét a sepsiszentgyörgyi Székely Mikó Kollégiumért, amelynek igazságtalan elvételét súlyos és orvosolandó sérelemnek tartjuk.

Testvéri szeretettel gondolunk a tisztújítás előtt álló részegyházainkra, imádkozunk érettük, hogy békességben és jó rendben vigyék végbe a választási folyamatokat.

Felajánljuk segítségünket a nyári viharkárokat szenvedett gyülekezeteknek Kárpátalján, Erdélyben és Kelet-Magyarországon. Köszönjük az eddigi támogatásokat, és buzdítunk mindenkit az önfeláldozásra és segítségnyújtásra.

A Generális Konvent hálás szívvel mond köszönetet a Szlovákiai Református Keresztyén Egyháznak, hogy itt, Kassán lehettünk együtt, annak az egyháznak a közösségében, ahol magyar és szlovák nyelven hirdetik az evangéliumot és dicsőítik Istent. Hitünk és küldetésünk arra szolgál, hogy őrizzük meg békességben kinek-kinek arra való lehetőségét és jogát, hogy anyanyelvén szólva, szíve teljességéből éljen Teremtő és Megváltó Istenének. Hassa át egész életünket a mi Megváltónk és hűséges kezesünk buzdítása, harcainkban vigaszul, örömeinkben örök életre tekintő bizonyságul: „Elég néked az én kegyelmem!" (2Korinthus 12,9).

Kassa, 2016. július 6.