Magyar Református Egyház

A Generális Konvent alakuló ülésének zárónyilatkozata (2004)

Mi, a Kárpát-medencei Magyar Református Generális Konvent saját egyházaink és egyházkerületeink felhatalmazásából gyűltünk össze 2004. július 8-9-én Budapesten, a Ráday Kollégium dísztermében. Célunk az volt, hogy orvosoljuk egyházunknak a több évtizedes szétdaraboltság okozta káros következményeit. Tettük mindezt a mostani új történelmi helyzetben, amikor elkezdődött a határok légiesedése és a közös érdekeket és értékeket munkáló régiók kialakulása. Időszerűnek tartottuk, hogy mi, magyar reformátusok is egységesen képviseljük a Szentírás, a reformáció és a református egyházak értékeit. Szükségesnek tartottuk egybehívni a Kárpát-medencei magyar református egyházak időszaki értekezletét, hogy közös dolgainkat megbeszéljük.

A Generális Konvent a Kárpát-medencei református egyházak és egyházkerületek mindenkori törvényesen megválasztott elnökségeinek tanácskozó és javaslattevő testülete, amely a Kárpát-medencei, mintegy hárommilliós magyar reformátusságot törvényesen képviselheti és képviseli. A Generális Konvent legitim keretet kíván adni sajátos gondjaink és feladataink megoldásához. Teszi ezt bajainkat, nyomorúságainkat is vállalva. Felelősnek tartjuk magunkat a reánk bízottakért egy olyan Európában, ahol nagy, globális egységek jönnek létre, ugyanakkor kisebb közösségek fokozatosan elszigetelődnek. Az Európai Unióban gazdasági érdekekből kialakított erősödő és kiteljesedő régiók példája nyomán a spirituális régiók kiépítését is szükségesnek és időszerunek tartjuk. E tekintetben a magyar reformátusságnak szép hagyományai vannak, hiszen évszázadokon keresztül munkálkodtak közösen a magyar református gyülekezetek "régiós" alapokon, miközben együtt lélegeztek Európa protestáns és nem protestáns népeivel. Mostani tanácskozásunkat a Trianon óta eltelt időszak egyik kiemelkedő történelmi és egyháztörténelmi pillanataként értékeljük.

A Generális Konvent a következő célkitűzéseket rögzítette és tárgyalta meg mostani tanácskozásán:

  • Az elnökségek kölcsönösen tájékoztatják egymást egyházkerületük fontosabb határozatairól és eseményeiről. Ennek érdekében egyházkerületi, egyházmegyei szinten létrehoznak egy zárt tájékoztató rendszert.
  • Egységes és egyeztetett érdekképviselettel fordulnak az európai és világméretű egyházi szervezetek, valamint a segélyszervezetek felé.
  • Egymás iránti testvéri szolidaritásukat határozottabban gyakorolják. Ezért az egyháztesteket vagy tagjaikat ért méltatlan támadások esetén határozottan kiállnak egymás mellett, a Szentírás értékeit és tanításait hangsúlyozva.
  • Megvizsgálják az egyháztestek egységes liturgiájának és jogalkotásának lehetőségét a református püspökök 1922-ben Balatonkenesén megtartott találkozójának szellemében.
  • Megvizsgálják, hogy lehet-e lelkipásztor- és teológusképzésüket, közoktatási és felsőoktatási intézményrendszerüket szervezetileg és tartalmilag egységesíteni figyelembe véve az egyháztestek hagyományait és az Európai Unió képzési rendszerének kikerülhetetlen sajátosságait is.
  • Szembenéznek az Európai Unióhoz való csatlakozás új kihívásaival, és keresik azok hatékony megoldását.

Isten iránti hálával nyugtázzuk, hogy a Generális Konvent működőképesnek bizonyult, és tanácskozásán közös álláspont alakult ki a felsorolt célkitűzések megoldásában. „... legyetek szilárdak, rendíthetetlenek, buzgólkodjatok mindenkor az Úr munkájában, tudván, hogy fáradozásotok nem hiábavaló az Úrban.” (1Kor 15,58)

Budapest, 2004. július 9.