Magyar Református Egyház

A Generális Konvent Elnökségének nyilatkozata (2004 karácsonya)

"Isten békességét kívánva és kérve köszöntjük a Kárpát-medence református népét és minden itt élõ testvérünket 2004 karácsonyán. Köszönetet mondunk az anyaországba érkezett lelkipásztorok ádventi szolgálataiért, és hálásak vagyunk az õket fogadó gyülekezetek készségéért. Közel 1000 kárpát-medencei református gyülekezet nyilvánította ki természetes összetartozását, egymás iránti felelõsségvállalását.

A kárpát-medencei református gyülekezetek, a kisebbségi sorsban élõ magyarság fájdalommal és keserûséggel vette tudomásul - a többségi igen ellenére - a magyarországi népszavazás eredménytelenségét. Számítani lehetett arra, hogy az átgondolatlan és a szükséges egyeztetéseket mellõzõ népszavazási kezdeményezés, amely a politikai pártok martalékává lett, kudarcot szenved.

Folytatva a mintegy 500 anyaországba érkezõ lelkipásztor szolgálatát, a mai napon Kolozsvárott azért találkoztunk, hogy karácsony elõestéjén kifejezzük összetartozásunkat, egymás iránti szolidaritásunkat, szeretetünket.

Bízunk Istenben, aki segíthet a közömbösség, a megfélemlítettség állapotában is újat kezdeni. Bízunk a közösség, a nyitott párbeszéd erejében.Ez a bizodalom kötelez és új feladatokra hív! Ezért a következoket határoztuk el:

  1. Jó szívvel támogatjuk a Magyarországi Református Egyház Zsinata által elfogadott ajánlásokat kettõs állampolgárságról rendelkezõ törvény tartalmi kidolgozásához és ilyen irányú javaslattételre biztatjuk a határon túli testvéregyházakat is.
  2. 2005 böjtjében 500 magyarországi lelkész látogat a Kárpát-medence református gyülekezeteibe, hogy bizonyságot tegyen Isten szeretetérõl és együvé tartozásunk minden körülmények között megélt valóságáról.
  3. A Generális Konvent célkitûzésének megfelelõen szorosabbra kötjük az egyházkerületek, egyházmegyék és egyházközségek kapcsolatát, programot dolgozunk ki az egyházközségek és intézmények hitéleti, nevelési, gazdasági és szociális kezdeményezései összefogására, koordinálására.
  4. Osztozva a kisebbségi lét hátrányaiban és lehetõségeiben, határozottankeressük az elvi és gyakorlati együttmûködést (jogalkotási egyeztetéstõl a liturgia reformig), és egymás érdekei képviseletének hatékonyabb formáit.
  5. Bátorítjuk a Generális Konvent tagegyházait, hogy kezdjenek egyeztetést az testvéregyházaikkal a kisebbségi magyarság ügyének mielobbi megoldását segítõ konkrét javaslatokról.

A közös szolgálat örömébe hívunk mindenkit Bocskai István végrendeletének szavaival: "Meghagyom, szeretettel intvén mind az erdélyieket és magyarországi híveinket az egymás között való szép egyezségre, atyafiúi szeretetre. Az erdélyieket, hogy Magyarországtól, ha más fejedelemségek alatt lesznek is, el ne szakadjanak. A magyarországiakat, hogy az erdélyieket el ne taszítsák, tartsák oket atyafiaknak, vérüknek."

Kolozsvár, 2004 karácsony havában:

Dr. Szabó István püspök
Dr. Nagy Sándor fõgondnok
Dunamelléki Református Egyházkerület

Dr. Márkus Mihály püspök
Kuti Csaba fõgondnok
Dunántúli Református Egyházkerület

Csomós József püspök
Ábrám Tibor fõgondnok
Tiszáninneni Református Egyházkerület

Dr. Bölcskei Gusztáv püspök
Dr. Virágh Pál fõgondnok
Tiszántúli Református Egyházkerület

Pap Géza püspök
Tonk István fõgondnok
Erdélyi Református Egyházkerület