Magyar Református Egyház

Tündököljék az evangélium!

Pünkösdi körlevél a Magyar Református Egyház minden gyülekezete és intézménye számára

„…azok a beszédek, amelyeket én mondtam nektek: Lélek és élet.” (János 6,63)

Kedves Testvéreink az Úrban!

Jézus Krisztus beszéde, Isten Lelke által, az életet munkálja: az új és örök életet. Isten az élet Istene, aki Jézus Krisztusban legyőzte a halált, nekünk megtartatást, megváltást, minden körülmények között reménységet ajándékozott, amely a végső kiteljesedés bizonyosságában éli meg a jelen minden percét. Isten Lelke Jézus Krisztus üdvözítő Igéjét, szavait és tetteit teszi élővé és hatóvá bennünk, az egyház közösségében, általunk pedig a világban. Isten Lelke garantálja azt, hogy amit e világban – sok bajban és küzdelemben – csak hit által ragadhatunk meg, az majdan maradéktalan teljességben a miénk lesz. Ez a reménység ad életünknek értelmet, biztos irányt, a szabadság jólétében is biztos medret. Ezért mindenkor az élet Uráról, a feltámadott Jézus Krisztusról teszünk bizonyságot.

Pünkösdi bizonyságtételünk az élet Urának magasztalásában lesz láthatóvá, nagy nehézségek és próbatételek között is megtartó kegyelmének megtapasztalásáért. Az Úr előtt leboruló magasztalásunkban ott van a hálaadás ugyanúgy, mint a bűnvallás és a konkrét fohász:

„Urunk, kérünk, ne a régi életünket add vissza nekünk, hanem ajándékozz nekünk új életet, hogy hitünkben, életünkben, egységünkben, szolgálatunkban tündököljék az evangélium!”

Pünkösdi bizonyságtételünk hitvallás arról, hogy a feltámadott Jézus Krisztusra van szüksége a világnak, aki azt akarja, hogy életünk legyen és bőségben éljünk (János 10,10).

Pünkösdi bizonyságtételünk közbenjáró könyörgés a szomorú szívűekért, gyászolókért, betegekért, mindazokért, akiket a koronavírus-járvány meggyötört; azokért, akik erő feletti szolgálatokat végeztek és végeznek a gyógyítás és a vezetés munkájában. Urunk, adj erőt, vigasztalást, szabadulást, megoldást; könyörülj rajtunk! Az idei pünkösd egyben a Magyar Református Egység Napja is. A Kárpát-medencei magyar reformátusok évszázados, soha meg nem tört, hitbéli és lelki egységében könyörgünk egymásért, az újbóli személyes találkozások öröméért, és ebben az egységben könyörgünk nemcsak a mieinkért, hanem mindnyájunkért, az egész világért. Isten Lelke megvidámít, éltet és bátor szívet ad!

2021 pünkösdjén

Testvéri szeretettel:

Balog Zoltán püspök és Veres Sándor főgondnok
Dunamelléki Református Egyházkerület

Steinbach József püspök és Dr. Nemes Pál főgondnok
Dunántúli Református Egyházkerület

Kató Béla püspök és Tőkés Zsolt főgondnok
Erdélyi Református Egyházkerület

Szenn Péter püspök és Kel József főgondnok
Horvátországi Református Keresztyén Kálvini Egyház

Zán Fábián Sándor püspök és Nagy Béla főgondnok
Kárpátaljai Református Egyház

Csűry István püspök és Bara Lajos István főgondnok
Királyhágómelléki Református Egyházkerület

Halász Béla püspök és Székely Károly főgondnok
Szerbiai Református Keresztyén Egyház

Géresi Róbert püspök és Porubán Ferenc főgondnok
Szlovákiai Református Keresztyén Egyház

Pásztor Dániel püspök és Dr. Molnár Pál főgondnok
Tiszáninneni Református Egyházkerület

Dr. Fekete Károly püspök és Molnár János főgondnok
Tiszántúli Református Egyházkerület