„A missziós terület más, a nyáj ugyanaz”

Ünnepi mérföldkő, ami bekerül majd az egyháztörténetbe – így értékelte Karvansky Mónika, a Nyugat-Európai Magyar Protestáns Gyülekezetek Szövetségének elnöke a Magyar Református Egyház Közös Zsinata döntését, hogy az általa vezetett szervezetet és a Nyugat-Európai Magyar Református Lelkigondozó Szolgálatot a tagegyházai közé fogadta. A Bécsben szolgáló lelkipásztor szerint a „hitbeli vérkeringés” eddig is megvolt, mégis jelentős lépés a mostani azért, hogy a nyugat-európai reformátusok érezzék, Krisztusban összetartoznak a Kárpát-medencei testvérekkel.

Karvansky Mónika közös_zsinat_2023_07_15_hurta_hajnalka_111

Karvansky Mónika, a Nyugat-Európai Magyar Protestáns Gyülekezetek Szövetségének elnöke

Fotó: Hurta Hajnalka

Megérkezés, visszatérés vagy kezdet? Hogyan tekintenek a zsinat döntésére?
Összességében mind egyszerre. Elgondolkodtam, hogy mi az a hatás, amit ez kiválthat a diaszpóragyülekezeteinkben, és ez egyértelműen az öröm. Amellett, hogy nem biztos, hogy ez most hatalmas változást hoz, hiszen a gyakorlatban régóta létezik ez az összeköttetés, ez a közösség, méghozzá azért, mert bár a missziós terület más, a nyáj ugyanaz. Hozzánk a Kárpát-medencéből érkeznek a hívek, és hozzák magukkal az otthoni megélt hitet és vallásgyakorlatot, ezt keresik és találják meg a nyugat-európai gyülekezetekben is. Egy példa: az egyik gyülekezeti tagunk Erdélyből származik, Budapestre jár haza, és lelkesen újságolta valamelyik istentisztelet után, hogy Magyarországon már az új énekeskönyvből énekelnek. Tehát ez a hitbeli vérkeringés a gyakorlatban már működik, a Nyugat-Európában élő reformátusok nagyobb része valamelyik Kárpát-medencei gyülekezetben is egyháztag, és egyházfenntartói járulékot is fizetnek. Most ennek a már létező kapcsolatnak történt meg a hivatalos megerősítése, amire hosszú ideje vártunk.

Ez miért csak most történt meg?
A Prédikátor szavával élve egy egyszerű bibliai válaszom van: mindennek rendelt ideje van, és erre most jött el az idő. Hallottuk a jogi képviselőktől az egyeztetéseken és a zsinaton is, hogy ki kellett alakítani azt a hátteret, amelyben ez a nyugat-európai szórványszolgálat hivatalosan, jogilag is megfér és befogadhatóvá válhat. Ebben sok ember többéves munkája van benne, és ezért a Magyar Református Egyház vezetőségének nagyon hálásak vagyunk. A közgyűléseinkre évek óta hívjuk a Magyar Református Egyház, azon belül a Magyarországi Református Egyház és a többi részegyház püspökeit és más képviselőit. Idén Kolozsváron tartjuk majd a közgyűlést, rendszeresen visszatérünk a Kárpát-medencébe, és az idei konferenciánk fő témája a Kárpát-medencei kapcsolatok erősítése lesz. Teljesen természetes dolog volt a múltban is, hogy ezt a kapcsolatot megőrizzük, erősítsük, és ennek most lett egy olyan hivatalos háttere, mondjuk úgy, egy pecsétje, ami minket is megerősít a valahova való tartozásban. Ez nagy jelentőségű, és nagy öröm, hogy megoszthatjuk a gyülekezeteinkkel ezt a hírt, hogy a Kárpát-medencei magyar református egyházak ilyen módon is kifejezték azt, hogy mi, akik távolabb, egy szétszórt missziós területen élünk, hozzájuk tartozunk. Ez egy ünnepi mérföldkő, ami bekerül az egyháztörténelembe. Bizonyságtétel arról, hogy a távolságokat áthidalva Krisztusban összetartozunk.

A Nyugat-Európai Magyar Protestáns Gyülekezetek Szövetsége (NYEMPGYSZ) a Nyugat-Európai Magyar Református Lelkigondozó Szolgálat (NYEMRLSZ) és a Külföldön Élő Magyar Evangélikus Lelkigondozók Munkaközössége (KÉMELM) együttműködése nyomán jött létre. A két közösség 2000 őszén döntött a közös szervezet létrehozásáról, és 2001 szeptemberében a németországi Ludwigsburgban megtartották azt a közös ülést, amelyen a NYEMPGYSZ alapszabályát elfogadták. Az új protestáns szervezet a reformátusok és evangélikusok mellett tagjainak tekintette a szabadegyházi és az unitárius felekezethez tartozó magyar egyháztagokat is. A szervezet a meglevő vagy alakuló protestáns, református vagy evangélikus gyülekezetek, szövetségek, valamint a református és az evangélikus lelkigondozói közösségek önállóságát tiszteletben tartja.

A két nyugat-európai református szervezet között voltak viták, nézetkülönbségek az elmúlt időszakban. Ezután lehet, hogy könnyebb lesz együttműködni?
Vitákról nem tudok, és a nézetkülönbségek sem érintettek személyesen, mert én már egy újabb generáció tagja vagyok. A két szervezet működési hátterét ismerem, van átfedés is a kettő között. Az első nézetkülönbségek is abból adódtak, hogy harminc évvel ezelőtt, a magyar határok újranyitása előtt fogyni kezdtek a hívek, és felmerült a lehetősége annak, hogy a protestáns felekezetek közeledjenek egymáshoz. Ez az egyik oka, hogy 2000-ben létrejött a Nyugat-Európai Magyar Protestáns Gyülekezetek Szövetsége, a Nyugat-Európai Magyar Református Lelkigondozó Szolgálat a Külföldön Élő Magyar Evangélikus Lelkigondozók Munkaközösségével együtt kereste ugyanis az utat egy közös nyugat-európai protestáns szervezet létrehozására, a külhoni missziói szolgálat hatékonyabb támogatására és szorosabb együttműködésre. A nyugat-európai szórványgyülekezetek általában nem vegytiszta református vagy evangélikus gyülekezetek, hiszen nagyon széles a paletta ezekben a felekezeti hovatartozás tekintetében. A közösség a magyar nyelvű istentiszteletre, a magyar nyelvű imádságra épül. Nem a két szervezet céljai vagy a szolgálatuk miatt volt nézeteltérés közöttük, ezek mögött inkább személyi ellentétek álltak. A XXI. század kihívásai között nekünk azt kell nézni, mi a gyülekezeteink érdeke, és arra kell törekednünk, hogy az adott körülmények és lehetőségek között meg tudjuk teremteni azt a szórványszolgálatot, amire egyre nagyobb igény van. Van közeledés a protestánsok között, sőt katolikus részről is, legalábbis én Bécsben ezt tapasztalom. Úgy gondolom, hogy itt, a Kárpát-medencében is így van ez a keresztyéneknél, hát még Nyugat-Európában, amelynek keresztyén jellege eléggé megkopott. Krisztus a jövő, és nekünk, keresztyéneknek együtt kell követnünk őt. Fontos az összefogás, egymás támogatása, kölcsönös elismerése. Mi is ezen értékek mentén haladunk.

A Nyugat-Európai Magyar Protestáns Gyülekezetek Szövetsége célkitűzései:

  • a magyar nyelvű istentiszteletek, lelkigondozás és az egyházi élet elősegítése a Kárpát-medence országain kívül, az Európában működő protestáns gyülekezetekben;
  • a gyülekezetek egymás közötti kapcsolatainak elősegítése;
  • tanácskozás a gyülekezeteket érintő kérdésekről;
  • kölcsönös tájékoztatás és teológiai továbbképzés;
  • a felekezetek közötti együttműködés (ökumené) előmozdítása;
  • közös nyugat-európai munkaágak (például ifjúsági konferencia, sajtó) támogatása;
  • a taggyülekezetek érdekeinek – velük egyetértésben történő – képviselete a magyar és külföldi egyházak és világi szervezetek irányában.

Mi a következő lépés, ami az elismerés után következik?
Ahogy már említettem, szeptember elején a közgyűlésünket Kolozsváron tartjuk, ahol a nyugat-európai szórványgyülekezetek lelkészeivel és világi képviselőivel, valamint a Kárpát-medencei meghívottakkal áttekintjük az eddigi lépéseket, és együtt tervezünk tovább.

Hamarosan bemutatjuk a Magyar Református Egyház Közös Zsinatához csatlakozó másik szervezetet, a Nyugat-Európai Magyar Református Lelkigondozó Szolgálatot is.