Digitális oktatási segédanyagok fejlesztése

2014. július 07., hétfő

A Református Pedagógiai Intézet pályázatot hirdet „Digitális oktatási segédanyagok fejlesztése" címmel.

I. A pályázat kiírásának előzménye  

2012-ben elfogadásra került egy új hit- és erkölcstan kerettanterv, melyhez 2014. június 30-ig elkészültek az 1,2, 5,6,7. évfolyam tankönyvei és munkafüzetei, valamint középiskolai kísérleti modulok. A hittanoktatás hatékonyabb segítése érdekében a taneszközökhöz tartozó tanári segédletek a www.refpedi.hu oldalon, kizárólag Interneten elérhetőek. A tanári segédletek további fejlesztésének részeként, a 21. századi kihívásokra reagálva az RPI digitális eszközökkel szeretné bővíteni a segédanyagok tárházát.

II. A célkitűzés

A cél olyan digitális, a hit- és erkölcstan oktatásban használható anyagok létrehozása és azok adatbázisban való megjelenítése, amelyek segítik a szemléltetést, kiegészítést, órai tanulásirányítást, illetve a tanulók számára otthoni feldolgozásra kiadhatóak.

III. Pályázni többféle módon lehet, az alábbi témákban.

a)      Szakmai fejlesztőként

·         Olyan elkészült tananyaggal, mely kompatibilis a Református hit- és erkölcstan tantervvel (2012,RPI), illetve a már elkészült hit- és erkölcstan taneszközökkel.

·         Új elektronikus oktatási segédanyag elkészítésének tervével (forgatókönyv benyújtás).

·         Egy adott évfolyamra/ modulra vonatkozó elektronikus oktatási segédanyagok elkészítésének tervével.

·         Digitális feladatbank egy adott témakörhöz (évfolyamhoz vagy egy évfolyamon belül egy tematikai egységhez).

·         Digitális feladatbank készítésének tervével és leírásával.

·         Interaktív táblára készült/ készülő taneszközök anyagával vagy tervével.

 

b)      Nem szakmai fejlesztőként

·         Digitális taneszközök informatikai kidolgozójaként. Ebben az esetben a pályázónak egy olyan tervet és forgatókönyvet kell benyújtania, melyben az általa felkínált háttérsegítséget, szakmai kompetenciáit és a digitális segédanyagok elkészítésének folyamatát vázolja.

 

 

IV. Pályázati feltételek

·         Minden benyújtandó pályázatnak a Református hit- és erkölcstan tanterv (2012,RPI) alapján kell elkészülnie.

·         Az elkészült és benyújtott segédanyagok csak rendezett, jogtiszta fényképeket és egyéb anyagokat tartalmazhatnak.

·         Az elkészült segédanyagokkal szemben elvárás a kreativitás, biblikusság, az adott korosztály vélhető és tipikus sajátosságainak figyelembe vétele, valamint a differenciált tanulásirányítás segítése.

·         Szakmai fejlesztőként alapvető elvárás a vallástanár/hittanoktató és/vagy lelkipásztor végzettség.

 

V. A pályázat beadásának módja, határideje

A pályázat beadható elektronikusan és nyomtatott formában is. Ez utóbbi esetben kérjük csatolni a digitális segédletet egy CD-n.

E-mail útján: nagy.henrietta@reformatus.hu

Postai úton: Református Pedagógiai Intézet, Budapest, Abonyi utca 21. 1146.

A pályázat beadási határideje: 2014. augusztus 31.

A benyújtott pályázattal kapcsolatos értesítési határidő: 2014. szeptember 30.

VI. A pályázat díjazása

a)      Elkészült segédanyagot benyújtó pályázó esetében a segédletet az RPI megvásárolja – 25..000-200.000 Ft keretösszegen belül.

b)      Forgatókönyv, segédanyag kidolgozására vonatkozó terv esetén az RPI a szakmai/nem szakmai pályázókkal teljesítményalapú megbízási szerződést köt.

Istent keresem

2Krón 34

„...leromboltatta az oltárokat, ...összetörette a bálványokat...” tovább >


Új fordítású Biblia / Károli-Biblia / Hitvallásaink

Ez történik továbbiak →