Alakuló ülést tartott a Tiszántúli Református Egyházkerület közgyűlése

Videókonferencia formájában tartotta meg alakuló közgyűlését a Tiszántúli Református Egyházkerület újonnan megválasztott közgyűlése január 30-án. A járvány miatt csak a legszükségesebb, az egyházi törvények által előírt teendőit végezték el: megerősítették a 2020-ban lezajlott tisztújítás eredményét és megválasztották az egyházkerület tisztségviselőit.

6017d4b4d48aa--14-.jpg

A közgyűlés kezdetén az egyházkerület újraválasztott püspöke, Fekete Károly könyörgött a járvány elmúlásáért, a betegek gyógyulásáért, a gyászolók vigasztalásáért és a gyógyítás, gondoskodás szolgálatában állókért is. Az áhítat után Molnár János egyházkerületi főgondnok mondta el köszöntő szavait és az elnökség nevében megnyitotta a közgyűlést:

„Egy református gyülekezeti tagnak, presbiternek, gondnoknak és főgondnoknak lehet, és kell is legyen többféle feladata a gyülekezeten, a református egyházon belül, de mindent meg kell előzzön a református lelkiség erősítése, amit a bibliaolvasás, az imádság, az igével élés, az éneklés segít a legjobban. Ezt kell legelsőnek, legfontosabbnak tartania.”

Az egyházkerületi közgyűlés – hasonlóan három másik egyházkerülethez – létrehozta az egyházkerületi főtanácsos tisztséget, a most megválasztott Gonda László feladata az egyházkerületi elnökség munkájának támogatása az egyházkerületi tanácsosok, előadók és bizottságok, valamint az egyházkerület, a testvéregyházak ökumenikus és államigazgatási szervezetek közötti kapcsolattartás, és információáramlás szervezésével.

Forrás: ttre.hu

Az elnökség jelölése alapján a közgyűlés egyházkerületi lelkészi főjegyzőnek, azaz püspökhelyettesnek választotta meg Püski Lajost, a Debrecen-Nagyerdői Református Egyházközség lelkészét. Világi főjegyzővé Fazakas Gergely Tamás presbitert, a Debreceni Egyetem habilitált egyetemi docensét, intézetvezetőjét választotta meg. A Gáborjáni Szabó Botond nyugdíjba vonulása miatt megüresedett egyházkerületi gyűjteményi igazgatói tisztségre a testület Győri L. Jánost, a Református Művelődés- és Iskolatörténeti Kutatóintézet vezetőjét választotta meg. Újraválasztották Kocsis Mártát és Molnár Pált az egyházkerületi jogtanácsosi tisztségre, és továbbra is Veress Bertalan tölti be az egyházkerületi tanügyi főtanácsosi tisztséget.

A közgyűlés további tisztségviselők megválasztásáról is döntött és javaslatokat tett a Magyarországi Református Egyház hamarosan megalakuló Zsinata egyes tisztségviselőivel kapcsolatban.

Forrás:

ttre.hu