Beiktatták a baranyai esperest

Beiktatták tisztségébe a Baranyai Református Egyházmegye új esperesét január 13-án Mohácson. Wébel Zsoltot, a Mohács–Kölkedi Református Társegyházközség lelkipásztorát választották az egyházmegye élére. Az ünnepi istentiszteletet követő közgyűlésen az új tisztségviselőkről is döntöttek. A Parókia portál tudósítása.

Megtelt a mohácsi templom az esperesbeiktatás alkalmából: Erdélytől egészen Horvátországig képviselték a református egyházat az ünnepi istentiszteleten. A Baranyai Református Egyházmegye közgyűlése a három évvel ezelőtti sikertelen szavazást követően tavaly decemberben választotta meg Wébel Zsoltot az esperesi tisztségre.

Krisztusi látás

Balog Zoltán dunamelléki püspök, a Zsinat lelkészi elnöke igehirdetésében úgy fogalmazott: Krisztus válaszai az emberi kérdésekre mindig túlmutatnak az adott közösségen, időn és helyen. Az ő megoldásai a misszióra koncentrálnak, az egyház gyarapodását helyezik a középpontba.

mohács esperesbeiktatás - f.: Kiss László

Fotó: Kiss László

– Amit Krisztus mond, abban olyan erő van, amely átalakítja nemcsak a gondolatainkat, a látásmódunkat, hanem az életünket is. Ez azt jelenti, hogy őt látjuk mindabban, amiért hálásak vagyunk, ami megrendíti a szívünket. A mi felekezetünk a „fül vallása, a fül hite”. Mert a hit hallásból van. A látvány lenyűgözhet, elbűvölhet, de a halláshoz belső csendre van szükségünk, amelyből kialakulhat ez az új látás – fejtette ki a püspök.

Az ünnepi alkalmon az esperesi eskü kikérését Unger Károly drávafoki lelkipásztor végezte, mint aki legrégebben szolgál az egyházmegyében. Az esküt követően egy-egy bibliai Igével áldották meg a beiktatott esperest a lelkipásztorok.

mohács esperesbeiktatás - f.: Kiss László

Fotó: Kiss László

A Baranyai Református Egyházmegye több mint húsz éve áll testvérmegyei kapcsolatban a Nagyenyedi Református Egyházmegyével, amelynek képviseletében Gudor Kund Botond esperes köszöntötte Wébel Zsoltot.

– Szolgálatom során sokszor megtapasztaltam azt a reménységet, amellyel újból és újból elölről lehet kezdeni. Azzal a reménységgel, amelyet a Teremtő Urunktól kapunk. Ezt a békét teremtő, szeretetet hirdető reménységet kívánom számodra, amely lelki és testi eledelt jelent – hangsúlyozta köszöntésében az esperes. Gudor Kund Botond egy torockói mintával díszített táblát adott ajándékba a beiktatott esperesnek, amelyen a baranyai egyházmegye neve szerepel.

mohács esperesbeiktatás - f.: Kiss László

Fotó: Kiss László

– A ma emberének nem tanítókra, hanem tanúságtevőkre van szükségük. Azt kérem a Jóistentől, hogy légy tanúságtevő az ő szeretetéről a rád bízott lelkészek és hívek felé. Vedd észre bennük a jót – fordult az újonnan beiktatott espereshez Bacsmai László mohácsi római katolikus plébános.

– A beiktatás alkalmával olyan örökségbe lép az esperes, amely nagy felelősséggel is jár. Közösségeink érdeke, hogy az egység és az együttműködés esperese legyél. Erre van a legnagyobb szükségünk – fogalmazott Hoppál Péter országgyűlési képviselő az ünnepi alkalmon.

Tiszta evangéliummal

Wébel Zsoltot nyolcvanszázalékos többséggel választotta meg esperesének a Baranyai Református Egyházmegye. Székfoglalójában először erre utalt: – Ez a nyolcvanszázalékos arány nem az én személyemnek szól, hanem sokkal inkább annak a felelősségérzetnek és hűségnek, amely kötelez bennünket. Kötelez az elmúlt négyszázötven évre tekintve az elődeink hűsége, akik ennél sokkal nehezebb időkben is kitartottak a gyülekezetek és az egyházmegye mellett – emlékeztetett az esperes.

mohács esperesbeiktatás - f.: Kiss László

Fotó: Kiss László

Wébel Zsolt megköszönte a lelkipásztoroknak az áldó Igéket, amelyek közül sok mögött érezte az imádságot, amelyben elkérték ezeket. „Nem erővel, sem hatalommal, hanem az én lelkemmel! – azt mondja a Seregeknek Ura” (Zak 4,6) – hivatkozott az ünnepi alkalom meghívóján szereplő Igére. Az újonnan beiktatott esperes életének két meghatározó pontján kapta ezt: a keresztelőjekor és a lelkészszentelése alkalmával – osztotta meg. Ezzel a lelkiséggel kezd neki az előtte álló szolgálatnak is. Beszédében elmondta: esperesként a tiszta krisztusi evangélium hirdetését tartja szem előtt, a lelkésztársakkal való kapcsolattartás közvetlenségét, a segítőkész hozzáállást, valamint a közös igeolvasást és imádságot.

Az ünnepi istentisztelet utáni közgyűlésen döntöttek az egyházmegye új tisztségviselőiről. A lelkészi főjegyzői tisztséget Rácz-Vekerdi János, a presbiteri főjegyzői tisztséget Gergely György tölti be. A közgyűlés végén esküt tett Nagy Anna – már előzetesen megválasztott – egyházmegyei főgondnok, és az újonnan megválasztott tisztségviselők is elmondták fogadalmukat. Végül köszönetet mondtak Szloboda József budapest-északi esperesnek, aki az elmúlt három évben ügyvivő esperesként ellátta a baranyai egyházmegyével kapcsolatos feladatokat az új esperes megválasztásáig.

A tudósítás eredetileg a Parókia portálon jelent meg, ahol további képeket is megtekinthetnek az eseményről.