Célegyenest előre!

Idén lenne százhúsz éves a Bethánia Egylet, ha 1950-ben politikai nyomásra fel nem oszlott volna. Jogutódját, a Bethánia CE Szövetséget 1990 márciusában alapították, amely azóta is a százhúsz évvel ezelőtt kitűzött célért munkálkodik: hirdetni az evangéliumot. A Bethánia CE Szövetség elmúlt évtizedeire az idén leköszönő elnökkel, Miklóssy Józseffel és feleségével, Miklóssy Józsefné Herminával tekintettünk vissza.

KÉT MEGTÉRÉS TÖRTÉNETE

Miklóssy József életét gyökeresen megváltoztatta, amikor kapcsolatba került a Bethánia Egylettel, amelynek akkor, 1948-ban Kőbányán és Újpesten is volt egy-egy csoportja, mindkét közösség vezetésével Szalay Mihályt bízták meg. – Közös programokat szerveztek, köztük azt a kirándulást is, amelyre konfirmációm után engem is elhívtak, és el is mentem. Engem ezen a kiránduláson szólított meg az Úr a naini ifjú történetén keresztül. Tizenöt évesen úgy éreztem, hogy halott vagyok lelkileg, mert semmilyen kapcsolatom nem volt Istennel. Akkor ott úgy éreztem, hogy Jézus engem szólít: „Ifjú, mondom neked, kelj föl!” Megértettem, hogy az Úr Jézus értem is meghalt – emlékszik vissza a hetvenöt évvel ezelőtti megtérésére.

Miklóssy Józseff és Miklóssy Józsefné (f: Sebestyén László)

Fotó: Sebestyén László

– Utána elvonultam a többiektől és imádkoztam: „Uram, a véreddel tisztíts meg engem, mosd el a bűneimet, és adj nékem új életet!” Rövid ima volt, de utána úgy álltam fel és mentem vissza a többiekhez, hogy tudtam: az Úr engem megváltott, meghallgatott, és nekem új életem van – egészíti ki a történetet.

Miklóssy Józsefné Hermina tizenkét éves volt, amikor ott, a kőbányai nagyteremben gyermekevangelizációs alkalmon megtért. – Amikor azt kérdezték, „Ki az, aki az Úr Jézust a szívébe fogadja?”, én feltettem a kezem. Erre egy idősebb bethániás lány átölelt, és azt mondta: „Akkor testvérek vagyunk!” – idézi fel azt a vasárnapot Hermina, aki arra is emlékszik, hogy az egylet tagjai számontartották őket, neki pedig jólesett, hogy testvérként tekintenek rá.

ISTEN ÚTJAI

Miklóssy József megtérése után a kőbányai gyülekezetben keresett lelki otthont, ahol az ifjúsági órákat a Bethánia Egylet tagjai tartották. – Ahogyan a kirándulásra, az ifjúsági órákra is hívtak, én pedig mentem, és utána én is hívogattam másokat. Abban az időben vasárnap esténként evangelizációs alkalmak is voltak a gyülekezetünkben, amelyeken énekkar is szolgált, tagjai az ifjúsági körből kerültek ki. Halleluja-énekeket énekeltünk négy szólamban. A kórusvezetőt nem sokkal később behívták katonának. Mivel tanultam zongorázni, engem kértek fel, hogy vezessem az énekkart. Tizenhat évesen. Ekkor léptem be hivatalosan is a Bethániába.

József feleségét, Herminát az énekkarban ismerte meg, de majd’ nyolc évet várt, míg – levélben – megkérte a kezét, Hermina pedig szintén levélben mondott igent. Házasságkötésük óta eltelt hatvanöt év.

BETHÁNIA EGYLET

Magyarországra a XIX. század végén jutott el az Egyesült Államokban egyre népszerűbbé váló CE Szövetség híre, amelyet Francis E. Clark portlandi presbiteriánus lelkész indított el közel hatvan, a gyülekezetébe járó fiatallal. Ők írásos nyilatkozatban kötelezték el magukat, hogy életükkel Megváltójukat, Jézus Krisztust akarják szolgálni, közös munkálkodásukat pedig egy keresztyén közösségben, ifjúsági szervezetben képzelték el. Ebből a mozgalomból nőtt ki a CE Szövetség, amelynek elsődleges célja az volt, hogy megtartsa a hitre jutott fiatalokat a gyülekezetben és a hitben. A szövetség és céljai gyorsan népszerűvé váltak először a tengerentúlon, majd az egész világon.

Magyarországon gyermekszövetséggel kezdődött a CE története, amelyet 1900-ban Szabó Aladárné alapított. Három évvel később férje, Szabó Aladár és Kecskeméthy István, mindketten lelkipásztorok és teológiai tanárok, másokkal együtt megalapították a Bethánia Egyletet, amely 1904-ben kérte felvételét a CE Világszövetségbe.

A CE – Christian Endeavor – jelentése: keresztyén törekvés. Ezzel az emblémával világszerte elterjedt, de minden nemzet más-más tartalommal töltötte meg. Magyarországon a jelmondata: Célegyenest előre, Krisztusért és egyházáért.

Az egylet alapvetően laikus mozgalom volt, és igyekezett a CE-t jellemző hitéleti alkalmakat és módszereket meghonosítani Magyarországon. Munkásságukat a vasárnapi iskolai munka, csendesnapok, bibliaórák, evangelizációk, konferenciák és személyes lelkigondozás jellemezte. – Arra törekedtek, hogy felvirágoztassák a hazai keresztyén életet, és gyakorolják a könyörülő szeretetet – mondja József. – Az egylet csoportjai a ’40-es évek ébredési hullámainak központjai lettek – teszi hozzá.

József és Hermina az egylet utolsó éveiben váltak tagokká, és még most is csillogó szemmel beszélnek azokról az ifjúsági táborokról, csendeshetekről, amelyeket Alcsút-Máriavölgyben, a Bethánia tulajdonában álló épületben töltöttek. Ott, ahol állandó, bentlakásos bibliaiskolát is működtetett a mozgalom. – 1948-ban például több mint háromezer fiatal jött össze a völgyben, akiket a környező falvakban szállásoltak el, szalmazsákokon, padlásokon – mondja József. – Lelki ébredés volt, az ifjúság pedig nagy ünnepet tartott augusztus 20. környékén. Az egyletet végül 1950-ben politikai nyomásra feloszlatták.

ÚJRAALAPÍTÁS

– Attól kezdve nem volt közösség, de a kapcsolatok megmaradtak, a református gyülekezetekben „helyezkedtünk el”, mindenki a sajátjában – mondja József. Ez ma is része a bethániás szolgálatnak, minden tagnak a saját gyülekezetében kell munkálkodnia, ahogyan a fogadalmukban is hallható: „Igyekszem valódi keresztyén életet élni, főként abban a körben és helyzetben, amelybe ő állított.”

József és felesége a rendszerváltás előtti években nyolc évet töltött Törökországban, ahol a férj hőerőművek építésében segédkezett egy magyar csapat tagjaként. 1991-ben tértek haza, ekkor már egy éve működött a Bethánia CE Szövetség, az egylet jogutódja. – Én 1992-ben, egy csendesnapon mutatkoztam be, lettem tag, és kapcsolódtam be újra a Bethánia munkájába – mondja József.

Az alcsúti ingatlant a Bethánia Egylet a református egyháznak adományozta, az egyház pedig odaadta a helyi termelőszövetkezetnek, ám a telekkönyvben ezt nem vezették át. A téesz a rendszerváltás után úgy adta el egy svájci befektetőnek a területet, hogy nem volt hozzá jogalapja. A Bethánia kezdeményezésére kártérítési per indult, amelyben a bíróság – József emlékei szerint – 47 millió forint jóvátételt ítélt meg az egyház számára. Ma a területen golfpálya működik.

– A kártérítési összegből a Bethánia CE Szövetség ötmillió forintot kapott kölcsönként az egyháztól, ebből építettük fel a piliscsabai Lelkiszolgálat Házát, a kölcsönből végül támogatás lett, nem kellett visszafizetnünk – mondja Miklóssy József. – 1995-ben kezdtük el az építkezést, az első alkalmat két évvel később tarthattuk meg ott – teszi hozzá. Józsefet 1999-ben a szövetség megválasztotta titkárának, az akkori elnöke Ablonczy Dániel református lelkipásztor volt.

A CE SZÖVETSÉG NÉGY ALAPELVE

  1. Krisztusnak mint Megváltónak személyes megvallása. A keresztyén ember Jézus Krisztust, Isten egyszülött Fiát hit által személyes Megváltójának ismeri, a teljes Szentírás alapján, a kegyelem és a hála tudatában, szüntelen alábbszállásával szóban és megszentelődő életben róla tesz bizonyságot, és egyedül Isten dicsőségére igyekszik élni.
  2. Szolgáló élet vállalása. Missziói és diakóniai munkát végez megbízatása alapján.
  3. Hűség Krisztus egyháza/a gyülekezete iránt. Annak a gyülekezetnek az életrendjében vesz részt, amelyhez helyileg tartozik.
  4. Közösségvállalás minden Krisztusban hívővel. Testvéri kapcsolatra törekszik mindazokkal, akik Jézus Krisztus testének, az egyetemes anyaszentegyháznak tagjai (felekezetköziség).

BETHÁNIA MA

A Bethánia CE Szövetség ma is aktív, bár tagjainak létszáma csak töredéke az 1950-es évek előttinek. József szerint leginkább azért, mert azokat a feladatokat, amelyeket annak idején a bethániások végeztek, ma már a gyülekezetek saját maguk végzik.

Ettől függetlenül a heti bibliaórák mellett még ma is számos csendesnapot, -hetet szervez a szövetség, ahogyan ifjúsági táborokat, hitmélyítő heteket is, vagy utazást a négyévente megrendezett CE világtalálkozóra, amelynek Magyarország már kétszer adott otthont. Először 1935-ben, majd 2006-ban, idén Németország lesz a házigazda.

A szövetség Fénysugarak néven félévente saját bibliaolvasó kalauzt ad ki, amely mintegy 1300 példányban jelenik meg, de nemrég jelentették meg a Halleluja című énekeskönyv negyedik, bővített kiadását is. – Az eredeti Halleluja, amelyet már az ébredés idején is kiadott a Bethánia, 324 énekből állt. Az újból kihagytuk azokat, amelyeket nem énekelt senki, és kiegészítettük számos olyannal, amelyek abból a korból származnak, de nem jelentek meg. Beletettünk később keletkezetteket is, például Füle Lajos vagy Vándor Gyula énekeit. Most 501 éneket tartalmaz a könyv – ismerteti a leköszönő elnök.

Miklóssy József kilenc éve elnöke a Bethánia CE Szövetségnek, de a következő választmányi ülésen lemond, a szövetség lelki vezetőjéhez, főtitkárához, Gyurkó József metodista lelkészhez hasonlóan. Ahogyan a felesége, Hermina fogalmaz szelíden: – Mi már mindennap megköszönjük az Úrnak, hogy még éltet bennünket, és még együtt vagyunk ketten, 65 éve. Készülünk arra, hogy bármikor elszólíthat bennünket az Úr.

A cikket elolvashatják a Reformátusok Lapjában is, amelyben további érdekes és értékes tartalmakat találnak. Keressék a templomokban és az újságárusoknál!