Egy jó „krimi” a Biblia jobb megértéséhez

Megjelent Steve Mason Josephus és az Újszövetség című könyve, amelyben a kanadai tudós az Újszövetség korát ismerteti meg az ismert történetíró, Josephus Flavius által. A könyv bemutatóját április 10-én Révkomáromban tartják, ahol a szerző maga is jelen lesz. A könyv kapcsán Kókai-Nagy Viktor teológussal, a Debreceni Református Hittudományi Egyetem és a Selye János Egyetem docensével beszélgettünk, aki kezdeményezője volt a könyv fordításának.

Miért ilyen jelentős Josephus személye? Mit érdemes róla tudni?

Dr._habil._Viktor_Kokai-Nagy,_PhD. Fotó: ujs.sk

Josephus Flavius nevével az említés szintjén mindannyian találkoztunk történelemórán, amikor két mondatba sűrítve megemlékeztünk a zsidó háborúról, aminek elvesztése után, Kr. u. 70-ben a jeruzsálemi templomot a rómaiak lerombolták, és ezzel megsemmisítették a zsidó vallás központi szentélyét. Nagyjából ennyi az az információmennyiség, amit egy érettségizett magyar ember tudhat róla. Pedig ennél sokkal egyedülállóbb történetíróról van szó. Már eleve a kor, amiben élt, rendkívül izgalmas, hiszen az első század az európai történelem egyik legfontosabb időszaka, ekkor éltek a legismertebb római császárok, a Julius-ház uralkodói, majd váltja le őket a következő dinasztia, a Flaviusok, akik három császárt adtak Rómának. A pax Romana korszaka ez, amibe szinte belehasít a zsidók felkelése a hatalom ellen. Szóval ebben a hihetetlenül izgalmas korban élt a zsidó Josephus, aki szabadságharcosként részt vesz a zsidó háborúban, majd fogságba kerülése után egy jóslatnak köszönhetően a császár barátjaként Rómában telepedik le, és ott írja meg műveit. Ugyancsak kivételessé teszi életművét, hogy eltérően az ókori szerzők többségétől, a teljes életmű elérhető, ráadásul mindez magyarul is olvasható. Írásai értékes források megérteni az első század második felének eseményeit, a zsidóság önértelmezését ebben a korban, ahogyan Ószövetség-értelmezését is, hiszen második terjedelmes könyve feldolgozza annak teljes anyagát, továbbhúzva a történeti szálat egészen Nagy Heródesig, tehát olyan zsidó és pogány forrásokat is felhasználva, amelyekhez nekünk már nincs hozzáférésünk.

Miért fontos ő az Újszövetség-kutatásban?

Ahogyan említettem, Josephus szemtanúja az első század második fele eseményeinek, így kortársa az evangélium szerzőinek. Noha a keresztyénséggel mint vallással nem foglalkozik, nem is említi Krisztus követőit, ugyanakkor azokkal a személyekkel, akikről az Újszövetségben olvasunk, nála is találkozunk. Sokkal részletesebben számol be például Júdea római helytartóiról, mint az Újszövetség könyvei, ugyanakkor a nekünk kedves főszereplőkről alig. Jézus és Keresztelő János megjelennek ugyan, de csak röviden emlékezik meg róluk. Viszont olyan mennyiségű háttér-információval szolgál a korabeli társadalomról, annak szociológiájáról, mozgalmairól, a gazdasági környezetről, olyan földrajzi adatokat ad meg, amelyek feldolgozása mind a mai napig zajlik.

Josephus Flavius romantikus ábrázolása William Whiston Wikipedia

William Whiston romantikus ábrázolása Josephus Flaviusról

Fotó: Wikipedia

Kinek szól ez a könyv, és mit adhat egy egyszerű olvasónak, aki csupán a Bibliát akarja jobban megérteni?

Steve Mason könyve egy olvasmányos, izgalmas bevezetés Josephus műveibe, azok hatástörténetébe és nem utolsó sorban személye és munkássága jelentőségébe az Újszövetség-kutatás szempontjából. A könyv első felében bevezetést kapunk Josephus négy művébe, amihez hasonló összefoglalás eddig nem jelent meg magyarul. Ezt egy kiváló kortörténeti áttekintés követi: „Ki kicsoda az Újszövetség korában?” Majd miután már képet alkottunk a szerző műveiről és a történelmi háttérről, érkezünk meg a korai keresztyénség személyeihez és ezek megjelenéséhez Josephusnál. A könyv végén Mason egy külön fejezetet szentel Lukács kettős művének, amin nem is csodálkozhatunk, hiszen úgy az evangélium, mint Az apostolok cselekedetei sajátos vonása, hogy szerzőjük történészként dolgozza fel forrásait, vagy legalábbis a korabeli történeti művek mintáját követve. Összességében a könyv tehát olyan háttérismereteket ad az Újszövetség olvasásához, ami egyfelől életre kelti a sok esetben száraz történeti leírásként kezelt szakaszokat, másrészt értékes kortörténeti hátteret ad a szövegekhez, miközben elkerüli azt a csapdát, hogy csak a szakemberek számára legyen érthető. Steve Mason könyve egy jó krimihez hasonlít, ahol a történelem eseményeinek rekonstruálása, az abban szereplő személyek megismerése és megértése közös nyomozás eredménye lesz. Mindenkinek izgalmas olvasmány, akit az Újszövetség háttere is érdekel.

Csak az Újszövetség szempontjából izgalmasak Josephus művei?

Noha Mason ebben a könyvében csak az Újszövetség korát vizsgálja, más írásaiban ennél sokkal nagyobb korszakkal foglalkozik. Kijelenthetjük, hogy Steve Mason korunk egyik legjobb és legismertebb Josephus-kutatója. A kanadai vallástörténész a farizeusokról írt könyvével vált ismertté, amiben teljesen átírta a korábbi elképzeléseket nemcsak Josephus és a farizeusok kapcsolatáról, hanem a farizeusok közösségéről is. És ezzel máris jóval az Újszövetség kora előtt járunk, hiszen a farizeusi mozgalom kezdetei a Makkabeusok korára datálhatók. De ha valaki a Krisztus előtti első század legmeghatározóbb zsidó uralkodója, Nagy Heródes személyével akar foglalkozni, akkor is Josephus lesz a legfontosabb forrása. Josephus második átfogó műve, A zsidók története pedig az Ószövetség kutatásához is elengedhetetlenül fontos. Nemcsak azért, mert a zsidóság történetét nem fejezi be ott, ahol az Ószövetség, hanem azért is, mert az Ószövetség teljes anyagát feldolgozza ebben a művében, így könyve tekinthető az ószövetségi hatástörténet részének, de úgy is szemlélhetjük, mint egy zsidó ember szövegértelmezését, amivel pogány olvasóinak kívánja érthetővé tenni népe történetét, sajátos vonásait, monoteista vallását, az ehhez kapcsolódó szokásokat és előírásokat, mindez pedig a mai olvasót is hozzásegítheti az Ószövetség jobb megértéséhez.

Josephus Flavius könyv_borito_400

Fotó: Kálvin Kiadó

Melyik lenne az a fejezet, amit ön kiemelne?

Számomra a legizgalmasabb része az a fejezet, amiben Lukács műveit veti össze a szerző Josephus munkamódszerével. Egészen új megvilágításba kerülnek így a jól ismert, sok esetben talán túlságosan is egysíkúan értelmezett szövegek. Elolvasva ezt a fejezetet, az ember óhatatlanul megint a kezébe fogja venni Az apostolok cselekedetét, és megpróbálja egészen más szemlélettel olvasni azt. De valójában az egész könyvet roppant módon élveztem, nagyon tetszett a közérthető, finoman provokáló stílusa, ami tökéletesen tükrözi Steve Mason személyiségét. Erről pedig bárki személyesen is meggyőződhet április 10-én 19 órától, ha eljön Révkomáromba, a CJTA könyvtárába, ahol a szerző jelenlétében lesz a könyv hivatalos bemutatója, amit a Kálvin Kiadó és a Selye János Egyetem Josephus Kutatóintézete közösen szervez. Ezt követően pedig két napig Josephus lesz a főszereplője annak nemzetközi konferenciának is, amit szintén Révkomáromban rendeznek meg, és amin Steve Mason is előadást tart.