„Esmérd a Teremtőt az ő munkáiból”

Hiánypótló könyvet írt a fizikoteologizmusról és XVIII. századi magyar művelőiről – akik szinte kizárólag református keresztyének voltak – Imre Mihály irodalomtörténész, a régi magyar irodalom kutatója. A kötet méltán tart számot azok érdeklődésére, akiket a hit, egyházunk korábbi évszázadai, a természet és a természettudományok vagy éppen a régi magyar nyelv szépségei foglalkoztatnak.

fizikoteologizmus imre mihály zelenka attila

Imre Mihály irodalomtörténész

Fotó: Zelenka Attila

A laikusok számára hogyan foglalná össze a könyve címében is szereplő, elvont hangzású fizikoteologizmus fogalmát?

Egy tanról, világképről, eszmetörténeti irányzatról van szó, amely a XVIII. századi Európában a teológiai, filozófiai és kultúratudományi gondolkodásnak fontos része volt. Egyaránt megtaláljuk természetismereti, teológiai, filozófiai tárgyú munkákban, kegyességi, liturgikus jellegű írásokban és szépirodalmi művekben. E nézetrendszer szerint a természet megismeréséből is következhet Isten megismerése, a természet vizsgálata tehát a szentírási kinyilatkoztatáshoz hasonlóan az üdvösség felé terelhet. Új könyvem elsőként tárja fel áttekintő módon e szellemi irányzat korabeli hazai forrásanyagát kéziratokból, nyomtatványokból. E munkám nem kis részt a Debreceni Református Kollégium és a Sárospataki Református Kollégium gyűjteményében folytatott kutatásaim eredménye; nagyban alapozok korabeli nyugati egyetemeken tanuló protestáns peregrinus diákok olvasmányaira, előadásjegyzeteire, feljegyzéseire.

Mondhatjuk, hogy már a természetfilozófus, fizikus, matematikus és csillagász Newton is a fizikoteologizmus irányzatának képviselője volt?

Nem számít annak, de mintaként szolgált életművével. A fizikoteologizmus nyugat-európai és hazai képviselői kiemelten alapoztak a nagy angol tudós kísérleti és elméleti fizikai okfejtéseire, illetve rokon volt a világképük az övével, mint ami egyszerre természettudományos és vallásos. A sárospataki Szombathi János tanár például így méltatja Newtont egy professzor kollégájáról szóló gyászbeszédében, szembeállítva a vallástagadó tudósok sokasodásával: „Newton, ama nagy Newton, a’ki világosságra hozta a’ világosságot, a’kit az egész tudós világ bámult, a’ Keresztyén Valláshoz különös buzgósággal viseltetett.” 1790-es a gyászbeszéd keltezése, akkorra a fizikoteologizmus már hitvédelmi töltetűvé vált, illetve alkonyához érkezett.

Száz évig sem virágzott ez az irányzat?

Ennél hosszabb életű volt; a XVII. század végétől követhető nyomon, s nálunk 1793-ban jelenik meg egyik fő nyugati képviselője, a szintén angol William Derham grandiózus műve, Segesvári István fordításában, Physico-Theologia, azaz az Isten Lételének és Tulajdonságainak a’ Teremtés munkáiból való megmutattatása címen. Ez a fizikoteologizmus magyarországi recepciójának lényeges állomása, igaz, összegzés és visszatekintés is.

IMRE MIHÁLY irodalomtörténész Hódmezővásárhelyen született 1946-ban. A szegedi József Attila Tudományegyetemen szerzett magyar–történelem szakos tanári diplomát 1970-ben. Előbb a hódmezővásárhelyi Bethlen Gábor Gimnázium, majd a szegedi tanárképző főiskola, 1988-tól a Debreceni Egyetem tanára, a Magyar Irodalom- és Kultúratudományi Intézet professor emeritusa. Az irodalomtudományok kandidátusa, az MTA doktora, kétszeres Szenczi Molnár Albert-, illetve Tarnai Andor-díjas. Most megjelent könyvének címe: A fizikoteologizmus irodalmának hazai forrásai. (Irodalomtörténeti füzetek 189. Budapest: reciti, 2024.)

A könyvben rengeteg szó esik két latin kifejezésről: theologia naturalis, theologia revelata. Mit jelentett ez abban a korban?

A két fogalom az istenismeret (cognito Dei) Szent Ágoston óta tételezett két tartópillérének számított. A theologia naturalis a természetismeretet jelenti, a theologia relevata a Szentírásban Isten szavai által kijelentett igazságot. A kettő nem mindig volt egyensúlyban. A könyvemben idézek Károlyi Gáspártól egy részletet a Vizsolyi Biblia elöljáróbeszédéből. Első teljes Bibliánk fő fordítója 1590-ben egyértelműen a theologia revelata elsőbbségét hangoztatta, mondván, Isten megismerése leginkább a Szentírás által történhet meg, és csak másodlagosan a természet szemlélése és tanulmányozása révén. A XVIII. századra felzárkózott a theologia naturalis a revelata mellé, és fontossá vált a kettő egyensúlyának kérdése. A természet megismerését az istenismeret részeként vagy eszközeként tekintették a fizikoteologizmus hívei. Szerintük a kettő egysége nem bontható föl, mert egyik erősíti a másikat.

Amikor gyülekezeti istentiszteleten a 19. genfi zsoltárt énekeljük – „Az egek beszélik / és nyilván hirdetik /az Úrnak erejit. / Az ég mennyezeti / szépen kijelenti / kezének munkáit…” stb. –, a theologia naturalisról van szó?

Természetesen.

Idevág Pál apostol eszmefuttatása is a római levél első fejezetéből, mely szerint Isten „láthatatlan valóját, azaz örök hatalmát és istenségét meglátja alkotásain az értelem a világ teremtésétől fogva”?

Azzal együtt, hogy előtte, utána Pál apostol az evangéliumról – vagyis a theologia revelata nevében – beszél. Leggyakrabban egyébként a teremtés himnuszaként is emlegetett 104. zsoltár válik a fizikoteologizmus gondolatrendszerének biblikus hivatkozási alapjává. Monumentálisan, egyszersmind aprólékosan jelenik meg képeiben a teremtés munkája, rendje, illetve a teremtés örök, célszerű működése. A zsoltáros szól az őselemekről is, már-már a létezők és az élőlények leltározásába is belefog. Így kiált fel: „Mily számtalanok a te műveid, Uram! Mindazokat bölcsen alkottad meg, és betelt a föld a te gazdagságoddal.” A XVIII. században ennek alapján is általános nézet, közmegegyezés volt, hogy minél inkább megismerjük a természetet a tudomány eszközeivel, annál inkább Isten megismerésére juthatunk.

Honnan a szerzők szinte határtalan lelkesedése? Az új természettudományos ismeretek korabeli özöne és a vallásosság erős jelenléte együttesen idézte elő?

A fizikoteologizmus mélyen vallásos szerzőinek jelentős része a természetismeret és istenismeret együttes élményét valóban felfokozottan élte meg. Mondjuk ki: ezek a szerzők a maguk korában rajongtak a tárgyukért. A zürichi Johann Jakob Scheuchzer a Physica Sacra, oder geheiligte Naturwissenschaft – A Physica Sacra, avagy szent természettudomány – című fő művében gyakran írja bele egy-egy gondolatmenetébe vagy metszetillusztrációja mellé: „In majorem admirationem rapit!”, azaz: „Még nagyobb csodálatra ragad!” Alighanem túlzás persze, amikor némelyikük a természetismeret igazságait már-már a hitigazságok szintjére emeli, a természeti jelenségeket szakralizálja. Mindenesetre az itthoni követők is hatalmas érzelmekkel taglalják a tudományos újdonságokat. Például a „nagyot mutató üveggel” – mikroszkóppal –, illetve a „messzelátó tső” – csillagászati teleszkóp – tökéletesítése által feltáruló makro- és mikrovilág végtelenségéről és hasonlóságáról. Ezek elfoglalják helyüket a korabeli kegyességi irodalomban is, lásd Gombási István erdélyi lelkipásztor nyomtatásban fennmaradt prédikációit. De pusztán egy szivárványról szóló – egyszerre természettudományos és üdvtörténeti irányú – fejtegetés is hordozza ezt a hangoltságot…

A könyvében sok érdekes példát találunk a szivárvány témájának korabeli feldolgozására. Megkapó közöttük Szőnyi Benjámin hódmezővásárhelyi lelkész és költő verse.

Ez a vers – Más Rövid Kegyes Elmélkedés A’ Szivárványról – Szőnyi Gyermekek Fisikája címmel megjelent elmélkedés- és versgyűjteményében található. A 42. genfi zsoltár dallamára, ritmikájára és rímképletére készült. A hódmezővásárhelyi lelkész elragadtatása a természeti jelenségen túlmutatóan Istent illeti. Bizonyítja ez a nyelvi szépségével is izgalmas versszak is: „Vízre színeket festeni / Festék nélkül csak tűzzel, / Oly dolog, mely tsak Isteni / Bölts elmével és kézzel / Nagy tsudánkra készülhet: / Isten tsak maga tehet / Igy tüzet vízzel egyessé, / És kár nélkül elegyessé.” Ez még ugye a theologia naturalis, de a következő strófában már a theologia revelata gondolata is megjelenik: „A’ tűznek e’ szövetsége / E’ szép ívben a’ vízzel / Addig tart, míg világ vége / Fel fog fordulni tűzzel; / Mert Isten szövetsége / Mellyet Nóéval szerze / Eddig ’s nem tovább tartó lész, / Ekkor tűz, vizet vesztő lész.” Szőnyi Benjáminról tudni kell: jeles gyülekezetiének-szerző is volt, Szentek hegedűje című könyve sok kiadást élt meg. Jelen gyülekezeti énekeskönyvünkben is öt éneke található, igaz, nem azok, amelyekben felbukkan a fizikoteologizmus hatása.

fizikoteologizmus metszet

Metszet Pálóczi Horváth György 1776-os művéből. Koronás, szárnyas lény ül az univerzumban, a földgolyón, csillagászati mérőeszközzel, mérőrúddal, keze a Szentíráson. Lent felirat: „Esmérd a Teremtőt az ő munkáiból”

Mi történt a XVIII. század végére ezzel az irányzattal?

Először is az egyensúly a theologia naturalis és a theologia revelata között, az utóbbi rovására, felbomlott, holott a fizikoteologizmus jobbjainak az volt a fő céljuk, hogy a kettőt egyensúlyban tartsák. Ebből adódott a mélyen vallásos szerzők hitvédelmi reflexe, nálunk is. Említettük már Derham művének fordítását. Ezt a debreceni tanulmányai után 1787–88-ban Hódmezővásárhelyen rektorkodó Segesvári István végezte el. Erre elöljárója, Szőnyi Benjámin vásárhelyi lelkész ösztönözte. Szőnyiben a ’90-es évek elejére már megerősödött az aggodalom, hogy az említett egyensúly végzetesen felbillen, helyette a „naturalismus” válik meghatározóvá, mint az elvallástalanodás és istentagadás eszköze. Ezért a Bécsben 1793-ban kinyomtatott Derham-könyvhöz olyan verses ajánlást írt, amely körültekintésre intette az olvasókat. Hetvenkét strófás művében ilyen sorokat találunk: „A Ratió ma is így bolondoskodik, / Ha a’ Vallás nélkül maga okoskodik. / Félő, hogy ha terjed Naturalismus, / Mint meg-esett, ki kél abból Atheismus. (…) Te igaz keresztyén vigyázz és imádkozz, / Vallástalanságot kerülly, gyülölly és átkozz…” Könyvem utolsó fejezete ezzel a problémával foglalkozik. Sárospatakon ugyanis találtam olyan kéziratos teológiai disputációkat, amelyek jelentős része a fizikoteologizmus tematikájában fogant, de ott már a theologia naturalist a vallástalanság eszközének, útjának gondolják.

Végül is miért áldozott le a fizikoteologizmus csillaga?

A XVIII. század vége felé a szaktudományok, amelyek addig kölcsönhatásban voltak egymással és a teológiával, egyre jobban elkülönültek egymástól. A felvilágosodás elvallástalanodott, harcosan ateista ága is egyre inkább hódított.

A felvilágosodásnak egy részlete vagy társutasa, netán ellenhatása volt a fizikoteologizmus?

A francia felvilágosodásnak olyan attribútumai voltak, mint az ateizmus, a társadalmi radikalizmus és a francia forradalom maga. Ezek Franciaországban tényleg léteztek, de a francia csak egy szegmentumát jelenti a felvilágosodásnak. A felvilágosodás német változata sokkal tagoltabb, így jól összefért a hitvalló jellegű fizikoteologizmussal, számos alakja Svájcban és Németországban ennek az áramlatnak is szerzője volt. Kölcsönhatásba lépett a fizikoteologizmus még a korabeli hallei pietizmussal is.

Tehát a magyarok „vigyázó szemüket” nem Párizsra, hanem a német nyelvterületekre vetették…

Igen, mert amit hívő szívvel kerestek, ott virágzott a legjobban. Írom a könyvemben is, hogy a szóban forgó tematika milyen bőségesen jelenik meg a német kegyességi irodalom prózai és verses műfajcsoportjaiban: prédikációkban, áhítatokban, egyházi énekekben, vagy éppen temetési búcsúztató költeményekben. Ez mindegyik minta volt az irányzat itteni megteremtőinek.

Miért lehetett, hogy a magyar református teológusok és természettudósok korán, már az 1710–20-as években felfedezték maguknak ezt a szellemi áramlatot?

Büszkék lehetünk arra, hogy a magyar protestáns ifjúság peregrinációja rendkívül kiterjedt volt. Főleg Nyugat-Európában tanultak sokan, ezen svájci, holland és német egyetemeket kell érteni. Éppen ott működtek azok a professzorok, akik a meghatározó, mintául szolgáló könyveket írták. Az 1720-as években Kocsi Csergő István – Kocsi Csergő Bálint gályarab prédikátor fia – Zürichben, Franekerben és Utrechtben tanult. Az 1720–21-ben keletkezett diktátumai, amelyeket híres zürichi professzora, Scheuchzer előadásain jegyzett le, megvannak Debrecenben. A már többször említett Szőnyi Benjámin is kivételes képességű vándordiákként vált fogékonnyá a szóban forgó tanokra; főleg mert odera-frankfurti tanulmányai után Hollandiában, Leidenben és Utrechtben volt egyetemi hallgató.

Az emberi testről ilyen nyelvi erővel írja Szathmári Paksi Pál egy verses búcsúztatójában: „A’mik tartják e’ nagy Világ kerületit, / Egymáshoz foglalván sok tekerületit, / Épp ezek őrizik testünk épületit, / És sok mesterségnél munkásbb készületit.” Miért hiányoznak a könyvkiadásból ezek a szépségek?

Annyi bizonyos, hogy ezeknek a szerzőknek modern, populáris kiadásuk nincs. Holott nemcsak tudományos szempontból volna hasznos a közrebocsátásuk, hanem azért is, hogy ezt a valóban értékes szövegtípust, amely a XVIII. században az általam ismertetett irányzatnak – ez megmutatta, hogy tudomány és hit jól megférhetnének egymással – a magyar nyelvű közvetítője volt, megismerhesse egy erre fogékony közönség. Nem mellesleg mind szellemileg, mind nyelvileg megelőlegezték, előkészítették Fazekas Mihály és Csokonai Vitéz Mihály fizikoteologizmus hatását mutató munkáit és költői nyelvezetét.

imre mihály fizikoteologizmus

Fotó: Zelenka Attila

A cikket elolvashatják a Reformátusok Lapjában is, amelyben további érdekes és értékes tartalmakat találnak. Keressék a templomokban és az újságárusoknál!