Evangélikus és református tervek 2017-re

A Magyarországi Evangélikus Egyház Reformációi Emlékbizottsága meghívására az Északi Evangélikus Egyházkerület Püspöki Hivatalába érkezett a Magyarországi Református Egyház Reformáció Bizottságának delegációja, Fekete Károly, Gér András, Győri L. János, Köntös László, Krecz–Macsek Laura, Barcza János képviseletében.

A 2016. április 5-én tartott eseményen evangélikus részről részt vett Bence Gábor, Czenthe Miklós, Fabiny Tamás, Fabiny Tibor, Gáncs Péter, ifj. Harmati Béla, Hubert Gabriella, Kendeh Péter, Korányi András, Krámer György és Szemerei János, valamint Balla Mária, Bolla Zsuzsanna, Pap Kinga Marjatta és Zászkaliczky Zsuzsanna. A Magyarország kormányának Reformáció Emlékbizottsága részéről jelen volt Hafenscher Károly és Gyimóthy Lilla.

Fabiny Tamás püspök, az evangélikus emlékbizottság elnöke 1Móz 37,14 alapján tartott igei köszöntőjében buzdította az egy pásztor nyájába tartozó testvéreket egymás mélyebb megismerésére, az együttmunkálkodásra. Fekete Károly püspök (Tiszántúl) köszöntésében Szabó István püspök üdvözletét tolmácsolta a jelenlévőknek és hangsúlyozta, hogy 2017 közeledtével aktuális újra felvenni a 2012-ben abbamaradt közös munkálkodás fonalát. Ezután a bizottságok munkájának bemutatása következett. A vendéglátó Fabiny Tamás az evangélikus emlékbizottság munkájáról röviden elmondta, hogy 2010 óta tematikus évek zajlanak nálunk. Ezután felsorolásszerűen ismertette a fontosabb projekteket.

Evangélikus tervek

Az új fordítású Luther válogatott művei sorozatból eddig négy kötet látott napvilágot, a Luther-végrendelet több nyelvű facsimile kiadása mellett több más kiadvány jelenik meg. „Gutenbergtől Google-ig" jeligével zajlik a digitalizálási projekt, létrejött a Magyar Evangélikus Digitális Könyvtár. Luther-rajzfilmsorozat készül Richly Zsolt Balázs Béla-díjas érdemes művész rendezésében, Lackfi János szövegére, Gryllus Dániel főcímzenéjével. A 10 részes sorozat katechetikai használatra is alkalmas, de a világi média is bemutatja majd. A szembenállástól a közösségig című ökumenikus kiadvány kiemelt jelentőségű, ehhez kapcsolódó konferenciát is tervezünk. A Lutheránus Világszövetség tagegyházaként nemzetközi együttműködés is zajlik reformációi témában.

A wittenbergi emlékhelyekkel való jó kapcsolat nyomán kölcsönadjuk a Luther-végrendeletet, cserébe 2017. augusztus végén magyar egyházi napokat tarthatunk az állami emlékbizottsággal együttműködve, ökumenikus keretek közt, a tudományos és közéleti szereplők bevonásával. A püspök ezután említést tett a bizottságban helyet foglalókról, majd kitért arra, hogy a jubileummal kapcsolatban milyen fontos a szóhasználat, hiszen alapvetően nem ünneplésről, hanem megemlékezésről beszélünk, szeretnénk ezt ökumenikus keretek között tenni és a munka 2017 után is folytatódik majd.

Hivtallás a középpontban

Gér András református zsinati tanácsos elmondta, hogy alapvetően gyülekezeteket megmozgató programokban gondolkodnak, már most az 1200 gyülekezet körülbelül felében terveznek valamilyen akciót. Egyházmegyei és egyházkerületi szinten is megindult a szervezés. 2017 januárjában Debrecenben lesz az országos református évmegnyitó. Kiterjesztve a Kárpát-medencére májusban kétnapos Egység napja fesztivál lesz Nagyváradon, mind a 60 református egyházmegye képviseletével. Júliusban Kárpát-medencei szintű zsinat, 450 éves zsinati évfordulóra kerül sor Debrecenben. Ekkor lesz a megújult Kollégium átadása, valamint a Doktorok Kollégiumának tudományos ülése. A digitalizálás keretében folyamatban van a kerületi, megyei szinten született anyagokat egységbefoglalása és országosan elérhetővé tétele.

A hitvallás(ok) központi szerepet játszanak a megemlékezésben: 450 éve volt a debreceni zsinat, amely az első presbiteriánus zsinat volt Magyarországon. Az elmúlt években elkészült a Heidelbergi Káté és a Második Helvét Hitvallás új fordítása, díszkiadása és ehhez kapcsolódó tudományos konferenciák, népszerűsítő találkozók lesznek. A személyes hitvallásokból bizonyságkönyv készül elektronikus formában. A Károli-díjasokról (köztük evangélikusokról is), valamint 54 megtért cigány testvér hitvallásából is készül kiadvány. A hitvallások helyszíneiről almanachot adnak ki, hitvalló református elődök és kortársaink lakóhelyét foglalva össze. A Kálvin-kommentárok újrafordítása folytatódik. Számos találkozót szerveznek – állandó (pl. Csillagpont, Refisz) és alkalmi jelleggel. A presbitertalálkozók, középiskolai találkozók reformáció, megújulás témában lesznek megtartva. A Református Zenei Fesztivál is a jubileumhoz kapcsolódóan fog zajlani.

A Kárpát-medencei református egyháztestek tervei

A reformáció kori énekanyag modern kiadását tervezik kiadni, amit akár évről évre lehetne a reformáció hónapjában a továbbiakban használni. Ehhez várják az evangélikus közreműködőket is. Rétegkonferenciák keretében a különböző szakmák református tagjait gyűjtik össze, eddig öt alkalom szervezése folyik.

Dunamelléken főleg gyülekezeti, egyházmegyei szinten folyik majd az ünneplés, mivel sok központi állami és ökumenikus rendezvény is a kerület területén lesz. Egy 5000 fős találkozó lesz Közösségben címmel több korosztálynak. A KRE több konferenciával készül egyházkerületi segítséggel.

A tiszáninneni kerületben a nyitórendezvény 2017 áprilisában lesz a miskolci sportcsarnokban, ezt konferenciák (pedagógia, gyógypedagógia, egyházjog, biblikus témák), szakmai fórumok, vándorkiállítások és egy turisztikai útvonal kiépítése követi Sárospatak, Gönc, Szikszó, Sajószentpéter stb. szimbolikus helyszínek bevonásával. Könyvkiadás mellett a helytörténet és a vallási néprajz jelenik meg hangsúlyos területként. Emlékműátadások is lesznek, pl. Dévai Bíró Mátyás emlékére.

Győri János a tiszántúli kerület részéről elmondta, hogy Debrecen speciális helyzetéből adódóan több országos rendezvénynek is helyt ad. A Németországi Protestáns Egyház szervezésében Európa 68 városát érinti majd egy kamion, amely körül interaktív missziói esemény zajlik majd. (Debrecen, Sárvár, Sopron) 2017. január 31-én érkezik a kamion egy hétre a cívis városba, ehhez kell kísérőprogramot biztosítaniuk: évnyitó ünnepség lesz a Nagytemplomban istentisztelettel, valamint bibliaolvasó nap lesz a Kárpát-medence református iskolásai részvételével.

kép

Fontos, hogy az iskolák aktívan bekapcsolódjanak a programok egy részébe. Május 18–20. közt lesz a Reneszánsz és barokk kutatócsoport konferenciája szintén Debrecen helyszínnel. A debreceni reformációs emlékműről is döntések születtek. A kiadványok sorában az 1567-es debreceni zsinat dokumentumai is megjelennek. Dokumentumjátékfilmek készülnek a Kollégiumhoz kapcsolódóan. A reformációi városok kapcsán is készül bemutatkozó film.

Fekete Károly átvéve a szót beszámolt a várossal közösen szervezett programokról. A reformációi emlékműről tavaly határozott a kerület közgyűlése, gyűjtést szerveznek. Győrfi Sándor és Győrfi Lajos lesznek az alkotók, akik nem konkrét személyt, hanem a reformáció hatástörténetét bemutató, dinamikus alkotást készítenek majd a Nagytemplom és a Kollégium közötti emlékkertben.

Teológus doktorandusz konferencia lesz 2017. március 10–12. között. A Doktorok Kollégiuma Konferenciájára már megvannak a nemzetközi előadók. A Kollégiumi Baráti Kör találkozója májusban lesz. Ezenkívül egyházzenei fesztivál helyszíne lesz Debrecen az Országos Filharmónia szervezésében, 2017. május 31. és június 4. között. A wittenbergi reformációs világkiállításon is szeretnének megjelenni. A virágkarneválon és a katonazenekari fesztiválon elvárja a város az egyházi kötődésű megjelenést. A református püspök hangsúlyozta, mennyire fontos az, hogy a 2017-es esztendő a megújulás jegyében teljen és a reformáció nagy gondolatainak fölelevenítését valódi élet kövesse.

Köntös László elmondta, hogy a Dunántúlon a nagyrendezvények helyett a széles gyülekezeti kör bevonása a cél. A református tanévnyitót Pápára tervezik, és a kormány által kapott egymilliárd forintból a pápai ótemplom, kollégium megújul és lesz egy kiállítás is. A dunántúli reformátusok prédikátorainak első kötete elkészült, a második kötet jövőre jelenik meg. Elkészítik a jelenleg szolgáló református lelkipásztorok életrajzát is egy kötetben, amelyet az idei REND-en jelentetnék meg. Reformációs prédikációs kötetet adnak ki, most szolgáló lelkészek igehirdetéseiből. Hivatás és hitvallás címmel megszólítanak bizonyos rétegek reformátusait. 351 márvány emléktáblákat raknak ki templomaikra a 450. zsinati évfordulóra. A Nemzeti Múzeumi nagykiállítást saját programjuknak tekintik – református zarándoklatot szerveznek hozzá, gyülekezeti buszos kirándulások formájában. Pápán alakult az első református presbitérium 1617-ben – erre is készül a Presbiteri Szövetség.

Gér András a határon túli programokból említett ezután néhány példát. Kárpátalján ifjúsági konferencia, évi családi nap lesz a témához kapcsolódóan, szabadtéri evangelizáció Beregszászon, óriásplakátkampány. Királyhágómelléken tematikus találkozók lesznek, Nagyváradon pedig a reformáció terének kialakítása készül. Délvidéken szoboravatások, gyülekezeti találkozók, tudományos konferenciák sorjáznak majd. Felvidéken az 500-as szám köré szerveződnek a programok, pl. 500 gyermeknek vetélkedő. Erdélyben múzeumi programok, gyülekezeti fókusz, 500 fa ültetése projekt.

Tervezett közös programok

Fabiny Tamás átvéve a szót hangsúlyozta, hogy az egyes programoknál fontos lenne az érdekegyezéseket tisztázni és a minél többrétű együttműködést szorgalmazta. Ezután mindkét bizottság tagjai élénk beszélgetést folytattak az egyes programokkal kapcsolatban. Az ülés végén pedig megegyeztek abban, hogy javaslatot tesznek arra, hogy az Egyházak Világtanácsa által szervezett 2017-es ökumenikus imahétre – a katolikusokkal együtt – egy saját füzetet jelentessenek meg. A liturgia építhet a közös protestáns örökségre, ami közel van a katolikus testvérek világához is. Mindnyájunknak fáj a széttöredezettség, de ha az imahéten a magyar kereszténység közösségben jelenik meg az üzenetértékű lehetne a társadalom számára. Felvetődött az is, hogy folytatni kellene a megbeszéléseket a közös ökumenikus Biblia-fordítás ügyének elindítására. A média területén jó lenne létrehozni egy közös protestáns rádiót.

Mint ismeretes 2017. október 5-én emlékülést tartanak majd a Parlament felsőházi termében. Itt az állami szintű reprezentatív megemlékezés a cél, tudósok, művészek megszólalásával, Kárpát-medencei szinten minden egyháztest képviselőinek meghívásával, valamint közéleti szereplők részvételével. Közös egyházi ügy azonban a közös zsinat megtartása. 2017. október 13-án a két fasori templom és az emlékpark lehetne alkalmas erre. Itt a Leuenbergi konkordia jegyében (1973) a két egyház teológiai bizottságainak előzetes közreműködésével egy közös nyilatkozat kiadására is sor kerülhetne, amelyik kifelé a közös bizonyságtételt jelenítené meg.

Az ülés Fekete Károly záróimádságával ért véget.

Szöveg és fotó: Horváth-Bolla Zsuzsanna

Forrás: evangelikus.hu