Felszentelték Balog Zoltánt

Pünkösdhétfőn felszentelték Balog Zoltán református püspököt, a zsinat lelkészi elnökét a nagykőrösi református templomban. Az egyházvezetőt tavaly novemberben választották meg a Dunamelléki Református Egyházkerület püspökévé.

Pünkösdhétfőn felszentelték Balog Zoltán református püspököt, a zsinat lelkészi elnökét a nagykőrösi református templomban. Az egyházvezetőt tavaly novemberben választották meg a Dunamelléki Református Egyházkerület püspökévé. Az ünnepi istentiszteleten Kató Béla erdélyi református püspök igehirdetésében a vezetők szolgálatának fontosságát hangsúlyozta, mint mondta: rajtuk áll vagy bukik a közösség jövője. Hozzátette: Nincs a társadalomnak egyetlen szeglete sem, amelyről lemondhatnának a keresztyének, legyen szó a Kárpát-medence bármely részéről.

A püspökre a Kárpát-medencei református püspökök, valamint a dunamelléki egyházkerület esperesei és mondtak áldást. Érdekesség, hogy Balog Zoltán ugyanazon a térdeplőpárnán vette az áldást, mint amelyen 1860. július 5-én, Török Pál püspök, a budapesti református teológia alapítója.

„Lehetetlen csak a látható dolgokhoz ragaszkodni”

– Az első pünkösdkor, a Szentlélek kiáradásakor a hívek erőt kaptak az élethez és bátorságot a halálhoz. Mi többet kérhetnénk mi ma itt, a világjárvány közepén? – tette fel a kérdést Kató Béla május 14-én, pünkösdhétfőn Nagykőrösön. Az Erdélyi Református Egyházkerület püspöke Balog Zoltán dunamelléki püspök szentelésén hirdetett igét.

kató béla.jpg

Kató Béla, az Erdélyi Református Egyházkerület püspöke a szószéken az istentisztelet kezdetén

Fotó: Sebestyén László

A Nagy Rendező nem is rendelhetett volna méltóbb alkalmat a Dunamelléki Református Egyházkerület püspökének felszentelésére a mai, pünkösdi napnál – fogalmazott Kató Béla igehirdetése elején utalva arra, hogy a járványhelyzetben kétséges volt, mikor lehet megszervezni a püspökszentelést. Az erdélyi püspök hozzátette: erőt kérnek a szolgálatba lépő vezetőnek – ám ha feladatait egymaga kell végeznie, ez lesz élete legfárasztóbb feladata. – De ha a Szentlélek kiárad rá, akkor Isten szolgálata csak árad majd belőle. Isten Lelkével másképpen lehet szolgálni – biztatta Balog Zoltánt és a jelenlévőket, majd tisztázta, hogy mi a Lélek. – Minden ember hisz – legalább kicsit – a Lélekben. A barátság, a szeretet, a kötelességtudat, az öröm – mind-mind a Lélek által van bennünk. Tagadhatatlanul jelen van az életünkben, beszél hozzánk, munkálkodik bennünk.

dsc5593-5f7c2dabdd.jpg

A képen (balról jobbra) Jákob János tábori püspök, Géresi Róbert, a Szlovákiai Református Keresztyén Egyház püspöke és Csomós József, a Tiszáninneni Református Egyházkerület korábbi püspöke

Fotó: Sebestyén László

Rejtett erők kormányoznak minket. Lehetetlen csak a látható dolgokhoz ragaszkodni. Ám sokféle szellemiség létezik és uralkodik ebben a világban – hangsúlyozta az egyházvezető, majd hozzátette: – Pünkösd a Lélek kitöltetésének ünnepe. Mégsem érezzük mindig a közelségét, mert engedjük, hogy sokféle szellem – például a kor, a pénz és az egó szelleme – uralkodjon bennünk, és ezek kiszorítják a Szentlelket, amely így – bizonyos ideig – távol marad. Kató Béla hozzátette: csak a Szentlélek elégíti meg hathatósan az ember rend utáni vágyát. – Követnünk kell Pál apostol példáját, aki Jézus Lelkével találkozva érezte, hogy teljes, feltétel nélküli engedelmességgel tudja átadni neki magát. Az első pünkösdkor, a Szentlélek kiáradásakor a hívek erőt kaptak az élethez és bátorságot a halálhoz. Mi többet kérhetnénk mi itt, a világjárvány közepén? – tette fel a kérdést az erdélyi püspök.

tömeg 1.jpg

Kató Béla igehirdetése

Fotó: Sebestyén László

Kató Béla hangsúlyozta: az erőre kapott ember azonnal megkérdezi, hogy mit cselekedjen – hasonlóan az első pünkösdkor jelenlévő háromezer emberhez, akik ugyancsak azt tudakolták: mihez kezdjenek a kapott erővel? – A tanítványok gyors választ kaptak arra, hogy mi a feladatuk. Nekünk, mai tanítványoknak és szolgáknak szintén megvan a parancsunk, mit kell tennünk. Ezen a püspökszentelésen különösen figyelünk arra, milyen feladatot, üzenetet ad Isten a most felszentelt püspöknek, és nekünk, a többi szolgának – fogalmazott a püspök, majd így folytatta: – Az első üzenet: viseljetek gondot magatokra! Pál nem azért irányítja a vezetők figyelmét elsősorban önmaguk felé, mert önzésre akarja őket nevelni, hanem mert jól tudja, mennyire fontos a rájuk bízott, általuk vállalt szolgálat.

tömeg 2.jpg

A jelenlévő gyülekezet

Fotó: Sebestyén László

Kató Béla szerint a vezetőkön áll vagy bukik a keresztyén közösség jövendője: „verd meg a pásztort és szétszéled a nyáj”. – Erőnk fölött való út előtt állunk, ezért húzzátok meg jól a sarutok szíját – figyelmeztette elöljárótársait.

A püspök szerint a második üzenet így hangzik: – Viseljetek gondot az egész nyájra, amelyben a Szentlélek vigyázókká tett titeket. A Magyar Református Egyház sokszor megküzdött már azzal a kérdéssel: mit értsünk „nyáj” alatt? Az ige szerint mindenki beletartozik. Nem háríthatjuk el felelősségünket azok felől, akik talán ma még elvakultak, nem látnak tisztán és gyűlölettel tekintenek mindenre, ami a keresztyén közösségben történik. A fekete bárányok is a nyáj tagjai, ezért nincs a társadalomnak egyetlen egy olyan szeglete sem, akikről mi lemondhatnánk – erősítette meg Kató Béla.

tömeg 3.jpg

Az istentiszteleten világi méltóságok is részt vettek

Fotó: Sebestyén László

– A Szentlélek állítja a védőket a vártára, ő ad nekik törvényes hatalmat a szolgálat végzésére. Tehát ő legitimizálja a szolgálatunkat. Tisztünk tehát Istentől van: reánk bízta az egyházat, amelyet tulajdon vérén váltott meg. Hihetetlen nagy felelősség ez nekünk – mondta a püspök, majd Balog Zoltán korábbi politikai vállalására utalva, püspöktársához címezve szavait így folytatta: – Úgy is fogalmazhatunk: Isten megalakította a kormányát, minket pedig kinevezett szolgákká – más szóval miniszterekké választott. Most, kedves püspök úr, az Emberi Erőforrások Minisztériuma mellé az isteni erőforrásokét is megkapta. Ez a kettő együtt akkora feladat, amilyet ritkán kap az ember. De biztos vagyok abban, hogy ma, ezen a pünkösdön Isten Szentlelke kiárad, és megsegít ebben a szolgálatban. Mi is itt vagyunk, leszünk. Ahol ennyi ember együtt van és imádkozik, ott a poklok kapui sem vehetnek erőt.

Megáldjon téged az Isten

Kató Béla igehiredetését követően Balog Zoltánra a Kárpát-medencei református püspökök, valamint a dunamelléki egyházkerület esperesei mondtak áldást. Érdekesség, hogy Balog Zoltán ugyanazon a térdeplőpárnán vette az áldást, mint amelyen 1860. július 5-én Török Pál püspök, a budapesti református teológia alapítója.

Küzdeni minden emberért

Egyetlen főpapunk van: Jézus Krisztus – kezdte székfoglaló beszédét Balog Zoltán, majd hozzátette, hogy őt püspökként Isten népe szolgálatára választotta meg az egyház.

A keresztyének közös kiváltsága megmutatni, hogy Jézus Krisztus közelében lenni boldogság. – Akkor is, amikor lelki szegények vagyunk, akkor is, amikor sírás van, betegség, halál. De szelídség is, mert, ha szomjazzuk az igazságot, irgalmasságot nyerünk. Tiszta szívvel meglátjuk Istent és békét tudunk teremteni. Együtt lenni Jézus Krisztus közelében, ez pedig kiváltképp boldogság. Mert itt, így, minden a miénk.

Ezt követően Balog Zoltán Pál apostol korinthusiakhoz írt levelét idézte:

„Azért senki ne dicsekedjék emberekkel, mert minden a tietek; akár Pál, akár Apollós, akár Kéfás, akár a világ, akár az élet, akár a halál, akár a jelenvalók, akár az eljövendők: minden a tietek. Ti viszont a Krisztuséi vagytok, Krisztus pedig Istené.” (1Kor 3,21-23)

A minden csak akkor veszélyes szó, ha az ember akar mindent – figyelmeztetett. Isten ígérete azt üzeni nekünk, hogy mi egymáséi vagyunk, nem kell osztozkodnunk. „Miért akarnánk ilyesmit tenni, hiszen éppen fordított a helyzet: nem Krisztus testét, az egyházat kell felosztani, hanem mi tartozunk Krisztus testéhez. „Nem a püspöknek van egyházkerülete, hanem a Dunamelléki Református Egyházkerületnek van püspöke” – hívta fel a figyelmet.

Rengeteg terv fogalmazódott meg az egyházban köztük gyülekezetekkel, óvodákkal, iskolákkal, idősotthonokkal összefüggésben és a terveket véghez is akarják vinni. De „mielőtt a tettekhez rohannánk”, elsőként útravalóul a bűnbocsánatban részesülünk, közben pedig emberekre találunk, akikkel együtt várhatjuk Isten Szentlelkének kiáradását, a pünkösdi csodát. Ezért vagyunk éppen most itt, mert Isten így rendezte.

DSC_59843.jpg

Balog Zoltán székfoglalója

Fotó: Bazánth Ivola

Pál apostolt idézve az mondta: „akár a világ, akár az élet, akár a halál, akár a jelenvalók, akár az eljövendők: minden a tiétek”. (1Kor 3,22) Nála van életünk gazdagsága és kiszolgáltatottsága. Az enyém is – tette hozzá az egyházvezető, említve szüleit, fiatalkori éveit, közéleti szerepvállalását, a maglódi és a Hold utcai gyülekezetet, valamint a családját.

Ott van Krisztusnál a magyar cigányok szívszorító és gazdagító világa, a kultúra és a tudomány világa, valamint ott van Krisztus népe, az egyházunk, amely a szeretetet, a hitet, az ellenállást és a megadást is megtanította nekem – sorolta a püspök.

– A magyar keresztyénség több, mint mi reformátusok – mondta Balog Zoltán hozzátéve, hogy hálás Istennek mindazért, amit a Nyugat és Kelet keresztyéneitől kapott. Nem a közös ellenség, hanem a közös Úr, Krisztus terel bennünket egy táborba. – Tudjuk, hogy nem velünk kezdődik az egyház, és nem velünk végződik, ezért figyeljünk hátra és előre is.

Balog Zoltán felidézte a száz éve püspökké szentelt Ravasz László szavait, aki a következőket mondta: „Isten a feladatokban mutatja meg minden nemzedéknek, hogy milyen naggyá lehet, és a feladatok annál nagyobbak, minél törpébb egy kor körülöttünk.”

DSC_59812.jpg

Balog Zoltán székfoglalója

Fotó: Bazánth Ivola

Ravasz László gondolatait folytatva elmondta: Ne a kor törpesége ellen küzdjünk, hanem minden elveszett emberért, az elhagyatott idősekért, a cél nélküli fiatalokért, a gyermekáldást várókért. Mert minden itt kezdődik, az egyes ember szívében, életében – minden, ami fontos.

Lehetnek korszakalkotó vállalásaink, nagy ívű programjaink, sikeres szellemi küzdelmeink, de ha közben cserbenhagyjuk a hitével küzdő, kereső, szenvedő vagy a győzelmeitől megittasult embert, akkor hűtlenek leszünk küldetésünkhöz.

Mert Jézus is azt mondta, nagyobb öröm lesz a mennyben egyetlen megtérő bűnös, mint kilencvenkilenc igaz miatt, akiknek nincs szükségük megtérésre. A mi dolgunk az egy, mert ha megkeressük az egyet, akkor meglesz a kilencvenkilenc is. Hiszen tudjuk, hogy minden és mindenki Krisztusé, mi pedig Krisztuséi vagyunk

– Jöjj el teremtő pünkösdi lélek, tedd ezt valóssággá életünkben, egyházunkban, országunkban, nemzetünkben, Európában – zárta székfoglaló beszédét Balog Zoltán püspök.

A püspökszentelő istentiszteleten többen is köszöntötték Balog Zoltánt.

Isten Lelke, aki segít

Somogyi Péter, a Dunamelléki Református Egyházkerület lelkészi főjegyzője visszaemlékezett a január 25-i püspökbeiktatáson elhangzó bibliai igére: – „Nem hatalommal és nem erőszakkal, hanem az én lelkemmel! – mondja a Seregek Ura.” (Zak 4,6) Így érdemes elindulni és megérkezni az úton, amelyre Urunk hív és küld – mondta Somogyi Péter. Meglátása szerint Balog Zoltánt nem emberi hatalom és erőszak, hanem mennyei erő, a Szentlélek felhatalmazása teszi alkalmassá Isten dicsőségének szolgálatára.

DSC_60064.jpg

Somogyi Péter lelkészi főjegyző köszöntése

Fotó: Bazánth Ivola

Kegyességtől a megszentelődésig

Négy fogalommal és jelképes ajándékkal állt az úrasztalához Fekete Károly, a Tiszántúli Református Egyházkerület püspöke. – Csikesz Sándor teológus négy szóval jellemezte a krisztuskövetést megélő református tanítványt – idézte fel Fekete Károly, ezeket ajánlva útravalóul a most felszentelt püspöknek. Ezek közé tartozik a kegyesség (pietas), hiszen a püspök semmilyen ügyben nem tévesztheti szem elől a lelki szempontot, ahogyan a becsületességet (probitas) és az emberiességet (humanitas) sem, amely a szeretet parancsának követését jelenti. Végül a megszentelődésre törekvés (sanctimonia vitae) fontosságát emelte ki. – A négy fogalom példaadó megélését kívánjuk neked a szürke hétköznapokban – mondta a tiszántúli elöljáró, és ajándékul átnyújtotta Méliusz Juhász Péter egykori debreceni püspök első nyomtatásban megjelent művét a felszentelt dunamelléki püspöknek.

DSC_60245.jpg

Fekete Károly püspök köszöntése

Fotó: Bazánth Ivola

Együtt a szolgálatban

Fabiny Tamás, a Magyarországi Evangélikus Egyház elnökpüspöke felhívta a figyelmet arra, hogy Balog Zoltán másképp miniszter, mint néhány évvel ezelőtt, hiszen most „minister verbi Domini”, azaz „az Úr igéjének szolgája.” Fabiny Tamás egy 19. századi rajz reprodukcióját adta ajándékba a püspöknek, amelyen Luther és Kálvin látható egymás mellett Jézus keresztjének tövében. A kép szerint a két teológust egymásra bízza, hogy jó testvérek legyenek. – Így legyünk együtt ebben a szolgálatban a kereszt alatt, Krisztus tanítványaiként – mondta Fabiny Tamás.

DSC_60406.jpg

Fabiny Tamás elnökpüspök köszöntése

Fotó: Bazánth Ivola

Összetartva működhet

Az eseményen Erdő Péter esztergom-budapesti érsek is köszöntötte az újonnan felszentelt püspököt. Beszédében kiemelte, a pünkösdi történetben az áll: a tanítványok „…mindnyájan együtt voltak ugyanazon a helyen…” (ApCsel 2,1) – A változó világban az új kihívások között egyre inkább érezzük, hogy a keresztyéneknek összetartásra, egységre van szükségük. Ha mindnyájan elsősorban Krisztusra tekintünk és felé indulunk, akkor egymáshoz is közelebb jutunk – fogalmazott Erdő Péter.

DSC_60667.jpg

Erdő Péter esztergom-budapesti érsek köszöntése

Fotó: Bazánth Ivola

Felhatalmazva a szolgálatra

Veres Sándor, a Dunamelléki Református Egyházkerület főgondnoka kiemelte, hogy a Dunamellék református népe Isten akaratát keresve választotta meg Balog Zoltánt püspökévé. – Rád bízta, hogy bizonysággal, reménységgel és örömmel hirdesd az evangéliumot, és teljes erődből segítsd ebben a rád bízott gyülekezeteket, intézményeket az ott szolgálókkal együtt. Szeresd a rád bízottakat, és Krisztust hirdesd – tanácsolta Balog Zoltánnak a főgondnok, hangsúlyozva: feladataiban nem lesz egyedül.

DSC_60868.jpg

Veres Sándor főgondnok köszöntése

Fotó: Bazánth Ivola

A krisztuskövetés szépsége

A barátok nevében Bogárdi Szabó István mondott köszöntőt: – Az előd az utódnak nem mondhat mást: Krisztusra mutat! És ennél a barát sem tehet többet – fogalmazott a korábbi dunamelléki püspök, aki azokkal a szavakkal indította útjára Balog Zoltánt, amelyeket ő mondott neki tizennyolc évvel ezelőtti beiktatásakor. – Mindenekelőtt azt kötötted a lelkemre: nem vagyok egyedül, ahogyan most te sem. Mert a Krisztusé vagy, az övéi mindig veled lesznek. Ünnep múltán is sokan fognak érted imádkozni – hangzott a biztatás. A lelkipásztor ugyanakkor kiemelte: az idomulás, a fősodorral úszás helyett fontos megmaradni az Isten egyháznak adott küldetésénél. Végül így tanácsolta püspöktársát: – Ízlelgesd sokat a krisztuskövetés szépségét! Láss előre legalább annyira, mint tizennyolc évvel ezelőtt! Mindig jóval győzd le a gonoszt!

DSC_60929.jpg

Bogárdi Szabó István, korábbi dunamelléki püspök köszöntése

Fotó: Bazánth Ivola

Lélek, lélektelenség, értéktudat

Kövér László, az Országgyűlés elnöke köszöntőjében hangsúlyozta, az állam és egyház szétválasztandók és szétválasztottak, ám lényegüket tekintve mégis elválaszthatatlanok. – Ez a lényeg pedig nem más, mint a Lélek által megszentelt közösség – fogalmazott.

Az Országgyűlés elnöke szerint a XXI. században tovább folyik a Lélek és a lélektelenség évezredes értékküzdelme – habár változó politikai díszletek között, változó eszmékkel és jelszavakkal, változó módszertannal és eszközrendszerrel. Változatlan kérdés viszont: a Szentlélek vagy a lélektelenség szolgálatába szegődünk-e? Kövér László köszönetet mondott Balog Zoltánnak azért, hogy a Lélek és lélektelenség embert próbáló küzdelmében mindig személyes példával járt elöl.

DSC_614110.jpg

Kövér László, az Országgyűlés elnökének köszöntése

Fotó: Bazánth Ivola

Református püspökszentelés közvetítése Nagykőrösről

Nézze vissza az istentiszteletet a mediaklikk.hu oldalon!