A leghatározottabban beszélni az igazságról

Felszentelték Pásztor Dánielt, a Tiszáninneni Református Egyházkerület új püspökét

Az ország egyik legrégebbi református templomában szentelték fel Pásztor Dánielt, a Tiszáninneni Református Egyházkerület huszadik püspökét. A vasárnapi istentiszteleten a miskolc-avasi református templomban hálát adtak a múltért és kijelölték a jövő feladatait: hirdetni az igét minden körülmények között.

Felszentelték Pásztor Dánielt, a Tiszáninneni Református Egyházkerület püspökét Miskolcon, az avasi református templomban vasárnap délután. Pásztor Dániel Csomós Józsefet váltja a püspöki tisztségben, megbízatása hat évre szól. Az új egyházvezető három évtizede szolgál lelkipásztorként, a Borsod megyei Sajóvelezd és Dubicsány lelkésze.

Pásztor Dániel püspökké szentelése

Fotó: Bazánth Ivola

Alkalmassá teszi az elhívottakat

Pásztor Dániel székfoglaló beszédében azt mondta: egyedül Isten kegyelmében és szeretetében bízhat, aki megengedi, hogy szolgálja és felhasználja püspökként is országa építésében. Emlékeztetett, hogy Isten sohasem az alkalmasokat hívja el a szolgálatra, hanem az elhívottakat teszi alkalmassá a feladatra.

Napjainkban sokszor és sokféleképpen kérdőjeleződik meg Isten igéjének igazsága és a teremtés rendje. A mi szolgálatunk, hogy a Lélek erejével a leghatározottabban hirdessük az ige örök igazságait. Hallgassunk, amikor hallgatni kell, de szóljunk bátran, szeretettel, ha Isten arra indít! – fogalmazott.

A tiszáninneni református püspök az egyház legfontosabb küldetésének az evangélium hirdetését, ezáltal pedig az emberek életének megmentését nevezte. „Az egyháznak soha nem volt, és ezután sem lehet más a feladata, mint az evangéliumot hirdetve tanítvánnyá tenni másokat. Ez a küldetés hatalmas kiváltság és felelősség."

Úgy vélte, hogy püspökként őrálló és kormányzó csak úgy lehet, ha maga is Isten által vezetett, naponta kéri fentről az útmutatást, hogy helyes döntéseket hozhasson. Pásztor Dániel székfoglaló beszédét a Tiszáninneni Református Egyházkerület Jelenések Könyvében olvasható vezérigéjével zárta: „Féljétek az Istent és néki adjatok dicsőséget.” (Jel 14,7)

Avasi templom, Pásztor Dániel püspökszentelés

Fotó: Bazánth Ivola

Hirdetni az igét minden körülmények között

Nem mindig kell szólni, de amikor azt olvassuk, „Szólj!”, az azt jelenti: tanítsd közöttünk Isten igéjét; ez a lelkipásztorok feladata – hívta fel a figyelmet igehirdetésében Balog Zoltán, a Magyarországi Református Egyház Zsinatának lelkészi elnöke, felidézve az apostolok cselekedeteiben olvasható intelmet: „Ne félj, hanem szólj, és ne hallgass: mert én veled vagyok!” (ApCsel 18,9-10)

Balog Zoltán szerint napjainkban szellemi küzdelem zajlik, a lelki vezetők feladata pedig megkeresni azokat, akiket Isten elhívott magának. A nagyvárosokban ugyanúgy, mint a legkisebb falvakban meg kell látni és meg kell becsülni azokat a kis közösségeket, amelyekben már csak néhányan vannak.

Isten igéjének hirdetése: Isten igéje” – idézte a Második Helvét Hitvallást a lelkészi elnök, aki így biztatta Pásztor Dánielt: „Van, amikor ellenszél fúj, van, amikor hátszél. Te csak mondd, te csak szólj, mert a szellemi küzdelmet meg kell vívni.”

Barátokként a közös ügyért

„Az egyház nem velünk kezdődik, és nem is velünk ér véget” – mondta Balog Zoltán, aki az igehirdetést követően köszöntötte a felszentelt egyházvezetőt.

A Zsinat lelkészi elnöke a püspöktársak nevében emlékeztetett arra a biztos lelki alapra, amelyet Pásztor Dániel otthonról hozott. „Ehhez hasonlóan egymásnak adjuk át a hitet, a reményt, és a szeretetet két fontos közösségünkben, a Zsinat elnökségében, és a Kárpát-medencei református vezetők testületében, a Generális Konventben is.”

Balog Zoltán Pásztor Dániel

Fotó: Bazánth Ivola

Nem a miénk az egyház

A mélytengeri búvárokéhoz hasonlította a püspökök magányát Csomós József, a Tiszáninneni Református Egyházkerület korábbi püspöke. Köszöntésében azt mondta: hálás azért a munkáért, amelyet korábbi helyetteseként Pásztor Dániel végzett. Emlékeztetett arra, hogy Istennek terve van az új egyházvezetővel. „Az egyházkerület közössége bízik benned, örülök, hogy neked adhatom át a püspöki tisztséget.”

A testvéregyházak képviseletében Fabiny Tamás evangélikus elnök-püspök, Orosz Atanáz görögkatolikus püspök, Juhász Ferenc plébános, az Egri Főegyházmegye pasztorális helynöke és Markovics Zsolt miskolci főrabbi köszöntötték az új református püspököt, egy-egy személyes emléket idézve, lelki útravalót adva szolgálatához.

A miniszterelnök is köszöntött

„Az egyházkerület új elnökének azt kívánjuk, hogy a magyar világnak ebben a történelmi megpróbáltatásokban és kultúrában gazdag szegletében gyarapítsa tovább a nagy reformátor elődök, fejedelmek, tanítók, sárospataki prédikátorok, egyszerű hívő emberek örökségét” – fogalmazott Orbán Viktor miniszterelnök köszöntőlevelében, amelyet Fürjes Zoltán egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős helyettes államtitkár tolmácsolt.

A miniszterelnök, megemlékezve a nemzeti összetartozás napjáról, a magyar reformátusok szerepét méltatta „a nemzet határok feletti egyesítésének stratégiai szolgálatában".

Pásztor Dániel püspökké szentelése

Fotó: Bazánth Ivola

Támasz a mindennapokban

„Jézus Krisztus arra kérte sajátjait, vegyenek példát róla, vigyék a jó hírt, hirdessék az isteni üzenetet még akkor is, ha sokszor falakba ütköznek. Ez a kérés 2021-ben sem évül el, más módszerekkel és akadályokkal ugyan, de a Biblia tanítását kötelességünk teljesíteni” – fogalmazott ünnepi köszöntőjében Bánné Gál Boglárka, aki szerint a püspöki szolgálat „Krisztus beszédének megtestesülése”. A Borsod-Abaúj-Zemplén megyei közgyűlés elnöke hálát adott azért, hogy olyan országban élünk, ahol nem kell titkolni a hitünket, vallási hovatartozásunkat és megélhetjük az isteni gondviselést, amely a legszilárdabb támaszt jelenti az életben.

Veres Pál, Miskolc polgármestere a református egyház szerepét méltatta beszédében, amely – mint mondta – programjaival, karitatív tevékenységeivel és oktatási intézményeivel hozzájárul a borsodi megyeszékhely sokszínűségének és értékeinek gyarapításához. Hozzátette: az önkormányzat számára kiemelten fontos a reformátusokkal való jó kapcsolat fenntartása. A polgármester úgy vélte: Pásztor Dániel személyében az egyházkerület egy karizmatikus, másokért tenni akaró, kis közösségeket felkaroló vezetővel gazdagodott; akinek szolgálata hozzájárulhat a fejlődéshez.

A velezdi hársfa

Harminc éves gyülekezeti szolgálatra emlékezett vissza Kató Mihály, a Pásztor Dániel által vezetett Borsod megyei Sajóvelezd református gyülekezetének gondnoka. „Hétről hétre Isten útjára vezetsz bennünket. Kapcsolatod a gyülekezettel, a testvérszereteten és tiszteleten alapul. Templomunk előtt áll egy nagy hársfa, amely épp a napokban virágzik. Azt kívánom neked, legyél olyan, mint ez a fa: mélyre nyúló gyökereid kis gyülekezetünk, egyenes törzsedből nyíló ágakon pedig a püspöki szolgálat a virág.”