Kárpát-medencei imanapra készül a Magyarországi Református Nőszövetség

Ebben az évben is megrendezi a Magyarországi Református Nőszövetség a Kárpát-medencei imanapját. December első vasárnapján imádkozik együtt a nemzetért a tíz egyházkerület nőszövetsége, amire szeretettel hívnak és várnak mindenkit. Az imanap gondolata a 2004. december 5-i kettős állampolgárságról szóló magyarországi népszavazás kudarca kapcsán született az anyaország határain túli magyarság sorsával való együttérzés szimbólumaként. A liturgia anyagát idén a Horvátországi Református Keresztyén Kálvini Egyház Nőszövetsége állította össze.

A 2006-ban létrejött kezdeményezés célja a Szentírás és a hitvallás megélése általi egység kimunkálása. A minden évben más-más kerület által elkészített liturgia anyagát felhasználva a gyülekezetek és lokális csoportok helyben készítik elő az imanapot, amely nem csupán istentiszteleti alkalom. Az esemény része az ismertető anyag megbeszélése és az azt követő szeretetvendégség. Mindez kiváló lehetőséget teremt az ismeretátadáshoz, a közösségek megerősítéséhez és a gyülekezeti nőszövetségek kapcsolatfelvételéhez. A felkészítőn az adott kerület hívei mutatják be mindennapjaikat, történelmi örökségüket. Így, az egymás életének megismerése által munkálják az egymás iránti tiszteletet és békességet. A több ezer református nő részvételével zajló programon az imádkozóknak lehetőségük nyílik személyiségük fejlesztésére, az egymás felé való megnyílásra, a kölcsönös elfogadásra.

Az idei liturgia kiadványának bevezetőjében Szenn Péter, a Horvátországi Református Keresztyén Kálvini Egyház püspöke a magyar reformátusok határokon átívelő összetartozására utalva a következőképpen fogalmaz: „Ha Isten parancsolatainak engedelmeskedünk, azok értéket és boldogságot teremtenek a mi életünkben. Nekünk ez a sorsunk, életünk, hogy Krisztusba kapaszkodva, őt követve szeressük Őt, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes Szentháromság, egy örök, igaz Isten.” A híveket bizonyságtételre szólítja fel, miszerint „minden lélegzetvételükkel, szavukkal, cselekedetükkel és gondolatukkal” legyenek keresztyén hitük tanúi. „Krisztust követő élettel akarjuk a tőle kapott áldást másoknak is átadni, másokkal megosztani, hogy református magyarságunk nem elhanyagolható. […] Ezért adjunk hálát naponként, nem elfeledve, hogy reformátusnak lenni magyarul: érték, áldás és öröm!”

Szenn Vanda lelkipásztor, a Horvátországi Református Keresztyén Kálvini Egyház Nőszövetségének elnöke a kiadvány köszöntőjében a közös imádság fontosságát hangsúlyozza: „Vajon másnak is hasonló erővel lép-e be az életébe Isten teremtő és formáló ereje, vagy hogy az imádságok mint egy puha takaró betakarnak-e mindannyiunkat?” A beszédet Isten felé fordulva, kéréssel zárja a lelkésznő: „Adja a minden kegyelemnek Istene, hogy az ő áldásai gazdagon áradjanak mindenkire, aki hallja itt az Igét, hát adjuk néki szívünket!”

Letölthető domunentumok

Imanapi liturgia

Összeállította a Horvátországi Református Nőszövetség

Letöltés

Az Úr szolgálóleányai: Novák Olga és Borkó Juliánna

Lábadiné Kedves Klára tanulmánya a legelső magyar református teológusnőről és a református népi kegyesség poétanőjéről

Letöltés