Körlevél az októberi kötelező perselyadományról

Október utolsó vasárnapjának perselyadományait a Zsinat határozatának értelmében valamely kiemelt célra gyűjtik a református gyülekezetek. 2022-ben a kedvezményezett a Rásonysápberencs-Rásonyi Református Egyházközség, akik Árpád-kori műemléktemplomukat tervezik felújítani. Alábbiakban a Magyarországi Református Egyház Zsinata elnökségének körlevele olvasható.

Kedves Testvéreink!

Pál apostol a korinthusiakhoz írt második levelében így ír: ,,Mert ismeritek a mi Urunk Jézus Krisztus kegyelmét; hogy gazdag létére szegénnyé lett értetek, hogy ti az ő szegénysége által meggazdagodjatok." (2Kor 8,9) A Szentírás több helyen is buzdít az adakozásra. Nem önmagában és önmagáért, hanem az üdvtörténet keretében. Isten szövetséget kötött népével, s ebben a szövetségben ő cselekszik, ő a kezdeményező. Az ember elsősorban nem ad, hanem hálával visszaadhat az Úrnak.

Bátorítunk benneteket, testvéreim, hogy ti is teljes szívvel, hálával és örömmel csatlakozzatok református egyházunk régi, szép hagyományához. Támogassuk idén az október 30-i perselyadományainkkal a Rásonysápberencs-Rásonyi Református Egyházközség Árpád-kori műemléktemplomának építését! A segítségünkre azért van szükség, mert bár az épület kulturális értéke hatalmas, a felújítás meghaladja a kis gyülekezet erejét. A tetőzetet 2019-ben már helyreállították, de a teljes épület vizesedik, így a külső és belső felújítás is szükséges. A gyülekezet bízik abban, hogy az október utolsó vasárnapján összegyűjtött perselypénz-adománnyal a templom felújítási munkálatai folytatódhatnak.

Áldáskívánással és testvéri köszöntéssel,

Budapest, 2022. október 27.

Molnár János s.k.
főgondnok,
a Zsinat presbiteri elnöke

Balog Zoltán s.k.
püspök,
a Zsinat lelkészi elnöke

Technikai megjegyzések

Kérjük, hogy az egyházközségek az október utolsó vasárnapi perselypénzt az egyházmegyei pénztárakba juttassák el. Az egyházmegyei pénztárakat kérjük, hogy az egyházközségektől beérkezett perselyadományokat 2022. december 15-ig utalják át a Tiszáninneni Református Egyházkerület OTP Banknál vezetett 11734004-20004453-as számú számlájára. A közleménybe kérjük beírni: október utolsó vasárnapi perselypénz (vagy rövidítve: okt. ut. vas. pp.). Az esperesi hivatalokat kérjük, hogy az egyházmegyei pénztárból indított utalással egyidejűleg a gyülekezetenkénti befizetések listáját e-mailen a  phivatal@tirek.hu e-mail-címre küldjék el.