Mert valóban kincs és Isten ajándéka az idő

"Tegyük fel ezt a kérdést: ki és mi a legfontosabb az életemben? Gondolom, a válasz ehhez hasonló: A legfontosabb az Istennel való kapcsolatom Jézus Krisztus érdeméért a Szentlélek ajándéka a hit által. Ez a legfontosabb" - írja Poznán Béla, az Egyesült Államokbeli Kálvin Egyházkerület püspöke újévi meditációjában.

“Taníts minket úgy számlálni napjainkat, hogy bölcs szívhez jussunk.” Zsoltárok könyve 90:12

 

Amerikában szokásos, hogy az év végén a hírlapok megemlékeznek az elmúlt év kiemelkedő napjairól, eseményeiről és személyeiről.  Írnak arról is, hogy mit várhatunk az új esztendőben és eljövendő  évtizedekben. Rendszerint tévednek. Évtizedekkel korábban, 1967-ben ígérték, hogy a technológia fejlettségének köszönhetően a munkaidő heti 22 órára csökken majd és mindössze 27 hetet fogunk dolgozni az év folyamán és a fő gondunk az lesz, mit tegyünk a szabadidőnkben. A valós eredmény más képet mutat Amerikában: 14 millió ember elvesztette munkáját és 44.7 millióan állami támogatásból élnek. Sokszor a munkanélküliek sem tudják mit, kezdjenek szabadidejükkel. Feltételezem, hogy Európában is hasonló a helyzet, csak a számok különböznek. Életünk jellemzője lett a rohanás. Sietve megyünk, gyorsan beszélünk, kapkodva eszünk, és étkezés után ezt mondjuk “engedelmet kérek, sietnem kell”.

Itt állunk 2011  küszöbén és a zsoltárossal imádkozzuk “Taníts minket úgy számlálni napjainkat, hogy bölcs szívhez jussunk.” Zsoltárok könyve 90:12. Az Isten igéje arra is tanít , hogy: Meglássátok annakokáért, hogy mimódon okkal járjatok, nem mint bolondok, hanem mint bölcsek: Áron is megvegyétek az alkalmatosságot, mert a napok gonoszok. Annakokáért ne legyetek esztelenek, hanem megértsétek, mi legyen az Úrnak akaratja. Efézusi levél 5:15-17. Pál apostol arra tanít minket, hogy a mi időnk a földön nem végtelen hanem ki van mérve. Egy  évnek 8760 órája van. A Zsoltáros azt írja: “Jelentsd meg Uram az én végemet és napjaim mértékét, mennyi az? Hadd tudjam, hogy milyen múlandó vagyok. A 90. zsoltár 10. verse pedig igy tanít minket: A mi esztendeinknek napjai hetven esztendő, vagy ha feljebb, nyolczvan esztendő, és nagyobb részök nyomorúság és fáradság, a mely gyorsan tovatűnik, mintha repülnénk. Az amerikai biztosító társaságok újabban az átlag életkort 75 évben állapították meg. Ennek alapján árusítják a drága életbiztosításokat. Felmerül a kérdés, hogy a rendelkezésükre álló sok éves statisztikát veszik alapul, vagy ők is olvassák a 90. zsoltár 10. versét? Pál apostol arra bíztat, hogy “Áron is megvegyétek az alkalmatosságot, mert a napok gonoszok” Efézusi levél 5:16. Valóban nehéz időket élünk szerte a világon. Meg ne csaljon minket a gonosz, hogy még az Istentől kapott időnktől is megraboljon. Mert valóban kincs és Isten ajándéka az idő. Elgondolkodom, hogy mennyi időt vesztegetünk el haszontalanul, vagy éppen vétkezvezve és vétkeinket takargatva. A 32. zsoltár emlékeztet erre.  Ráadásul még a jószándékunk és vélt jótetteink sem igen jók, ha nem az Isten akarata szerint valók. Emlékezzünk Jézus földi barátaira Máriára, Mártára és Lázárra. “Lőn pedig, mikor az úton menének, hogy ő beméne egy faluba; egy Mártha nevű asszony pedig befogadá őt házába. És ennek vala egy Mária nevezetű testvére, ki is Jézus lábainál leülvén, hallgatja vala az ő beszédét. Mártha pedig foglalatos volt a szüntelen való szolgálatban; előállván azért, monda: Uram, nincs-é arra gondod, hogy az én testvérem magamra hagyott engem, hogy szolgáljak? Mondjad azért néki, hogy segítsen nékem. Felelvén pedig, monda néki Jézus: Mártha, Mártha, szorgalmas vagy és sokra igyekezel: De egy a szükséges dolog: és Mária a jobb részt választotta, mely el nem vétetik ő tőle. Lukács 10:38-42

Richard Swenson, orvos könyvet írt korunk nagy bajáról a szorongásról és a stresszről az ő szóhasználata szerint a “túlterheltségről”. Egy orvosnak átlagosan 220 orvosi tanulmányt cikket kell elolvasnia havonta, hogy lépést tudjon tartani az orvostudomány újabb eredményeivel. De túlterheltek vagyunk a számláink fizetésétől, mert sok olyan dolgot vásárolunk amire valójában nincs is szükségünk, elkötelezettségeink terén és ideje szempontjából, mert többet vállalunk magunkra, mint amit tisztességesen elvégezhetünk.  A hivatali időnket az internet a világháló terheli le. A mi zaklatott és rohanó világunkban szorongás, stressz és túlterhetség van jelen sok családban, közösségben.  És hívogat minket Jézus gyógyitólag már évszázadokon keresztül: Jőjjetek én hozzám mindnyájan, a kik megfáradtatok és megterheltettetek, és én megnyugosztlak titeket. Vegyétek föl magatokra az én igámat, és tanuljátok meg tőlem, hogy én szelid és alázatos szívű vagyok: és nyugalmat találtok a ti lelkeiteknek. Mert az én igám gyönyörűséges, és az én terhem könnyű.”Máté 11:28-30

A legfontosabb, az életünkben, hogy megismerjük és felismerjük az Isten akaratát és cselekedjük azt. Erre kell összpontosítanunk.  “Annakokáért ne legyetek esztelenek, hanem megértsétek, mi legyen az Úrnak akaratja.” Efézusi levél 5:17

Mit gondolsz testvérem, mi az Úr akarata a 2011 esztendőben. Nyilván az Isten Szentlelke nagyon időszerűen és pontosan megjelentheti ezt, mint arra sok-sok példával szolgál a Szentírás.

De általánosan is adott az Úr örökértékű kijelentést a Bibliában.  Így is feltehetjük a kérdést: Gondolod-e, Testvérem,  hogy az Úr Isten a mi mennyei Atyánk azt akarja, hogy az életünk tele legyen aggódással, félelemmel, szorongással, túlterhetséggel, csalódással,  hitetlenséggel, reménytelenséggel, szeretetlenséggel? A válasz így már könnyebb. Isten ezt nem akarja.

A Bibliát naponként imádságos szívvel olvasva elénk tárul Isten általános és speciális életünkre szabott akaratának  igéje a bibliai történetekben és a prófétai és apostoli Igékben. Áldás lehet és nagy biztatás számunkra Jézus szava a Hegyi Beszédben : “Ne aggodalmaskodjatok tehát, és ne mondjátok: Mit együnk? vagy: Mit igyunk? vagy: Mivel ruházkodjunk? Mert mind ezeket a pogányok kérdezik. Mert jól tudja a ti mennyei Atyátok, hogy mind ezekre szükségetek van. Hanem keressétek először Istennek országát, és az ő igazságát; és ezek mind megadatnak néktek. Ne aggodalmaskodjatok tehát a holnap felől; mert a holnap majd aggodalmaskodik a maga dolgai felől. Elég minden napnak a maga baja.” Az Isten akaratát keresőknek Pál apostol így ír: Kérlek azért titeket atyámfiai az Istennek irgalmasságára, hogy szánjátok oda a ti testeiteket élõ, szent és Istennek kedves áldozatul, mint a ti okos tiszteleteteket. És ne szabjátok magatokat e világhoz, hanem változzatok el a ti elméteknek megújulása által, hogy megvizsgáljátok, mi az Istennek jó, kedves és tökéletes akarata.”Rómabeliekhez írt levél 12:1-2

 

Fogadjatok tőlem az újesztendőben néhány testvéri tanácsot. Igyekezzünk a prioritások az elsődleges dolgok tisztázására. Tegyük fel ezt a kérdést: ki és mi a legfontosabb az életemben? Gondolom, a válasz ehhez hasonló: A legfontosabb az Istennel való kapcsolatom Jézus Krisztus érdeméért a Szentlélek ajándéka a hit által. Ez a legfontosabb.  Ez határozza meg az elsődlegességet, a fontossági sorrendet a döntéseket, a tervezést, a kapcsolattartást. Aztán jön a család, szeretteim, egyházam, hazám, és minden más ami számomra fontos. Lehetséges, hogy a sorrend személyekként  változhat. De a vasárnapi istentiszteleten való részvételemet  az Istennel és az ő népével való kapcsolatom ápolását, sem eső, sem hó, sem vásárlás, sem sportesemény nem előzheti meg. Mert Isten a Jézus Krisztusban az életem középpontja, a többi csak ezt követheti.  Időt kell szakitanunk a Biblia rendszeres olvasására és az imádságra. Lelkileg csak így növekedhetünk. Imádkoznunk hálaadással kell,  Istent dicsérően és magasztalva minden ajándékáért a Jézus Krisztusben nyert váltságért , bűneink bocsánatáért, az üdvösségért, szeretteinkért, és az Úr Jézustól tanult imádság példáját követve. Időt kell szánnunk a család közösségének ápolására.  A házastársak is találjanak időt, amit együtt töltenek, és hasonlóan minőségi időt rendszeresen a gyermekek számára. A gyermekek gyorsan felnőnek  nagyon fontos, hogy jót és hasznosat tanuljanak tőlünk és az is jó, ha szépre jóra és szeretetünkre emlékeznek majd, ha már nem lehetünk velük.

Életünk legtöbb idejét a munkánk végzésével töltjük. Becsületesen  dolgozzunk, és tudatosítsuk, hogy  Isten a megélhetésünk, boldogulásunk  javaival ajándékoz meg a jól végzett  munkánk  jutalmaként.  Igyekezzünk úgy élni a mában, hogy ne kelljen szégyenkeznünk  a tegnapért. Végezetül Ezt pedig cselekedjétek, tudván az időt, hogy ideje már, hogy az álomból felserkenjünk; mert most közelebb van hozzánk az idvesség, mint a mikor hívőkké lettünk. Az éjszaka elmúlt, a nap pedig elközelgett; vessük el azért a sötétségnek cselekedeteit, és öltözzük fel a világosság fegyvereit.Rómabeliekhez írt levél 13:11-12

 

Szeretett Testvéreim!
Istentől megáldott, békességes új esztendőt kivánok Néktek!

Poznán Béla, püspök
Krisztus Egyesült Egyháza,
Kálvin Egyházkerület, USA