„Mi építjük az Isten házát, ő pedig a miénket”

A hűség és a gyülekezeti szolgálat mellett tett bizonyságot Ágostonné Szőcs Anna hétgyermekes édesanya, Ágoston Géza nyugalmazott református lelkipásztor felesége. Szolgálatában Isten gondviselő szeretete vezérelte. Úgy tartja: őt erre teremtette az Isten. Lelkészfeleségek sorozatunkban először vele beszélgettünk.

Találkozónk elején Anna megtéréséről, hitbéli fejlődéséről beszélgettünk. Férjét és őt felnőttként hívta el Isten. Anna egyszer csak rácsodálkozott az őt körülvevő világra, annak rendkívüli sokszínűségére. – Kell lennie valakinek, aki által ilyen gazdaggá vált a világunk. A római levél arról ír: a világ értelmes szemlélésekor rá kell jönnünk, hogy létezik a Teremtő. „Mert ami megismerhető Istenből, az nyilvánvaló előttük, mivel Isten nyilvánvalóvá tette számukra. Láthatatlan valóját, azaz örök hatalmát és istenségét meglátja alkotásain az értelem a világ teremtésétől fogva” – idézte a meggyőződését leíró igeszakaszt (Róm 1,19–20).

Ágostonné Szőcs Anna 1. (f.Todoroff Lázár)

Mély bűnbánat után készült el szíve a megtérésre

Fotó: Todoroff Lázár

Az első Bibliától a megtérésig

A benne felmerült gondolatokat megosztotta férjével, aki megvásárolta első Bibliájukat a lelkészi hivatalban. Kezdetben, ahogy ismerkedett a Szentírással, bár szépnek tartotta nyelvezetét, nem vonzotta. Közben férjével magánéleti válságot éltek meg, a válást fontolgatta. Felmerült a kérdés, hogyan tovább. Anna fiatalasszony korában tanárként dolgozott. Ahogy fogalmazott: Isten elküldte hozzájuk egyik angyalát, Anna egyik tanítványát családlátogatásra, egy 16 éves lányt, aki hirdette az evangéliumot, arról is beszélt, hogy az Úr nem engedi a válást. A könyvek és kazetták hatására, amelyeket tanítványától kapott, egyre közelebb került a krisztusi üzenethez. Isten személyes beavatkozásaként élte meg ezt a gondoskodó szeretetet. Elkezdte komolyabban olvasni a Bibliát. Néhány hónappal később érezte a változást magában, és férjével is élhetőbbé vált a kapcsolatuk. A lélekben gazdagodás egyik állomásaként említette, amikor egy hívő katolikus kolléganőjével beszélgettek a hitről, munkatársa javaslatára elkezdett templomba járni.

Az első alkalmon a Bethesda tavi gyógyítás történetét hallotta. Anna ismét úgy érezte: Isten megszólította, megfogalmazódott benne a lelki gyógyulás iránt vágy. Egy mély bűnbánat után készült el szíve a megtérésre. Azóta rendszeresen jár istentiszteletre.

Azonnal vitte a gyerekeit is, hogy nekik is jusson abból a jóból, amit ő kap. Férje akkor még nem tartott vele, de egyik névnapja alkalmából elkísérte Billy Graham evangelizációs előadására. Ezen az alkalmon a kerekesszékben ülő Johnny Eareckson Tada története megindította Gézát. Úgy érezte: útmutatást kapott, ő is részesülni akart abból a szeretetből, amelyről az előadó számolt be. Azóta együtt járnak templomba, illetve kezdetben Gulyás László lelkipásztor bibliaóráira, akinek útmutatásáért máig hálásak.

A lelkészfeleség szolgálata

Szolgálatuk kezdetéről Anna azt mondta: férjét a monor-kistemplomi gyülekezet lelkipásztora elhívta presbiternek. Géza akkor tanárként dolgozott, vívódott, hogy vállalja-e a szolgálatot, végül igent mondott. Nem sokkal beiktatása után megválasztották gondnoknak. Az akkori lelkész az ifjúsági munkát bízta rá. A házaspár megismerkedett a konfirmált fiatalokkal. Megszervezték a gyülekezet első ifjúsági táborát. Sok nehézség adódott azonban a fiatalok megtartásában. Anna egy amerikai misszionárius által megismerkedett a gyermekevangelizációval, munkájuk hatására képzésen vett részt. Miután elvégezte a tanfolyamot, megszervezte az Örömhír klubot a helyi általános iskolában, ami egy felekezeten kívüli gyermekbibliaóra volt. Anna csillogó szemmel mesélte a gyerekek érdeklődését az evangélium iránt, sokan akarták hallani az örömhírt. Úgy fogalmazott, hogy a lelkészfeleség szolgálata itt kezdődött, csak éppen gondnokfeleségként.

Ágostonné Szőcs Anna 3. (f.Todoroff Lázár)

Csapatként szolgáltak férjével

Fotó: Todoroff Lázár

A gyermekevangelizációról a házaspár elmesélte még, hogy nyáron egy többnapos program alkalmával náluk szálltak meg a fiatal misszionáriusok, akik járták a játszótereket: éneket, játékokat tanítottak, így hirdették az evangéliumot. Géza vitte őket egyik helyszínről a másikra, így kevesebb ideje maradt otthoni teendőire, mindenekelőtt a lakásfelújításra. Egy vita után kinéztek az ablakon, és ott ment el az ács, akinek a szaktudása pont az ő házuknál is elkélt volna. Anna elmondása szerint akkor egy nagyon fontos dolgot értett meg: mi építjük az Isten házát, ő pedig a miénket. Azóta is ez a vezérgondolatuk a férjével.

Ezt követően Isten elhívta a férjét a teológiára, tanulmányait Révkomáromban végezte el, levelező tagozaton. Minden második hétvégén járt Komáromba, közben üzletkötőként keresett pénzt a családjának. Tanulmányai idején kerültek Pándra, ahol már egy éve nem volt helyben lakó lelkész. Ekkor kezdődött húsz évig tartó szolgálatuk a Pest megyei településen. A szolgálatot csapatként látta el a házaspár, a száznyolcvanból százhúsz gyerek járt hittanra. Ahogy fogalmaztak: rendkívül nagy lelki éhség volt bennük, és rajtuk keresztül próbálták elérni a szülőket, más hozzátartozókat, barátokat, ami különböző kreatív feladatokkal sikerült is.

Ágostonné Szőcs Anna 4. (f.Todoroff Lázár)

Lelkészfeleségként tett szolgálatáról így vallott: „Én erre születtem”

Fotó: Todoroff Lázár

Anna egyik vezérigéje a templomból kifolyó áldásdús vízről szóló igeszakasz, vagyis eljutni minden háztartásba az evangéliummal, hogy meggyógyuljanak. „Azután visszavitt engem a templom bejáratához. Ott víz fakadt a templom küszöbe alól kelet felől, mert a templom keletre néz. A víz a templom déli oldala mellől, az oltártól délre folyt tovább. Azután kivitt engem az északi kapun át, és körülvitt kívül a keletre néző külső kapuhoz. A víz ott folydogált a kapu déli oldalánál. (…) Élni fog benne mindenféle élőlény, csak úgy nyüzsögnek majd, és ahová csak eljut a patak, igen sok hal lesz. Eljut oda ez a víz, és meggyógyul. Élni fog benne minden, ahová csak eljut a patak… De a posványai és a mocsarai nem gyógyulnak meg.” (Ez 47)

Férjével ezt a gondolatot próbálták képviselni mindenütt. Írtak a helyi lapba, amelyben a prédikációkat is rendszeresen közölték, és tájékoztatást adtak a gyülekezeti alkalmakról. Számos programot szerveztek. Jó kapcsolatot ápoltak a helyi civil szervezetekkel. Házas imaalkalmakat, kézműves kört, hangversenyeket, bizonyságtételeket, előadásokat, konferenciákat, a gyerekeknek játszóházat, táborokat szerveztek. A gyülekezeti tagok is sokat segítettek nekik, igen aktívak voltak a közös szolgálatban. A táborokban például a helyi asszonyok főztek, az óvónők foglalkoztak a gyerekekkel, színes játékokat találtak ki nekik.

Anna tartotta a baba-mama foglalkozásokat és gyakran szervezte a női alkalmakat, ezekre az eseményekre többször vendéget hívott. – Én erre születtem, ez az én utam – vallott lelkészfeleségként tett szolgálatáról. Férje húszéves szolgálat után vonult nyugdíjba, de ma is vállal helyettesítéseket. Pánd után hét hónapig volt Nagykátán, amíg lelkészt találtak, majd másfél évig Szentmártonkátán. Mind a ketten boldogan szolgálják tovább az Urat. Ahol helyettesíteni kellett, ott is szerveztek programokat, gyermekistentiszteletet. Anna mindenhova követi férjét, a hűség számára az egyik leghangsúlyosabb vezérelv. Hűség Krisztushoz, a férjéhez, a gyülekezethez. Vezérigéjeként határozta meg az alábbi igeszakaszt is: „Az idős asszonyok is szentekhez illően viselkedjenek; (…) tanítsanak a jóra; neveljék józanságra a fiatal asszonyokat, hogy ezek is szeressék a férjüket és gyermekeiket.” (Tit 2,3–4)

Ma is aktív jelenlét

Hitre jutásuk után még öt gyermekük született, így hét gyermeket neveltek fel. A kis falvakban gyakori, hogy a lelkészcsalád adja ki a szolgálatot, a szolgálókat. Annát és lelkipásztor férjét is segítették a gyermekeik. Amikor nagyobbak voltak, kivették részüket a gyerekhetek megszervezéséből és lebonyolításából. Kántorként, énekkari tagként aktív tagjai voltak a gyülekezetnek. Egyik lányuk szintén lelkészfeleség lett, fiuk ifjúsági misszionáriusként szolgál.

Ágostonné Szőcs Anna 2. (f.Todoroff Lázár)

Anna mindennapjait a gyülekezeti szolgálat tette ki

Fotó: Todoroff Lázár

Anna életében az írás mindig jelen volt. A Monor és Vidéke című közéleti lapba is rendszeresen írt riportokat, evangelizációs beszámolókat. – Előfordult, hogy a jobb oldalon volt a horoszkóp, a bal oldalon pedig az evangélium. Amikor ezt valaki felhánytorgatta nekem, Pál apostollal érveltem. Ő is kiállt az athéni fórumra, és hirdette az üzenetet, nem az érdekelte, hogy előtte vagy utána ki szólalt fel – fejtette ki. A királyi menyegzőről szóló igeszakasz is vezette ebben: „Akkor az úr ezt mondta a szolgájának: Menj el az utakra és a kerítésekhez, és kényszeríts bejönni mindenkit, hogy megteljék a házam.” (Lk14,23)

Anna ma is aktív az interneten. Tájékoztató könyvvel segíti a nőket, szoptatási tanácsadóként korábban tíz évig támogatta az édesanyákat. Egyfajta diakóniai szolgálatként írta ezt le, akkori tanulmányai alapján írta A ​szeretet születése című könyvet, amely a hitre nevelésről, a gyerekek érzelmi, értelmi neveléséről, fegyelmezéséről, házassági kapcsolatokról szól. Az anyacska.hu című blogja a családoknak szól, amelyben arról ír, Isten mi mindenre tanította hét gyermeke nevelése során. Emellett a Parókia konyháján túl című gasztroblogot írja, ahol hetente bibliás elmélkedést is kap az olvasó a recept mellé. Annának a gyülekezeti szolgálat tette ki a mindennapjait. Most a monori gyülekezetben – ahova férje nyugdíjba vonulása után visszakerültek – az énekkar egyik tagja. Régi vágya, hogy várandósfelkészítést tartson a református egyházban is.