Nagyobb a titok

Angyali kórus üdvözli Krisztus megjelenését és hatalmát. Ízelítő az elkövetkezendőkből – Lk 2,13–14. Az ég, amely eddig csillagoktól volt fényes, most angyalarcokkal van tele. A láthatatlanból egyre több tűnik fel, betöltik az eget, mert ott akarnak lenni, ahol ő van, az angyalok királya, az emberek megmentője, a világmindenség legfontosabb személye, Jézus, a testté lett Isten Fia, és ez nem botránkozás és nem bolondság, ez a valóság. Isten célja a megtestesülés: teremtményeivel egy akar lenni, így akarja szeretni őket, közvetlenül. Asszonytól született, de úgy, hogy a mennyből szállt le.

Többdimenziós ez a történet. Két világ találkozása. Az angyal elmondta már a lényeget: született néktek a Megtartó – de az angyalok tudják, nagyobb a titok ennél, eget-földet betöltő, szinte félrehúzzák a függönyt, hogy az ember jobban lássa, értse a csodát. Már nemcsak az egek beszélik, hanem az egekben lakozók, az angyalok adják tudtul, beszélik ki Isten dicsőségét. Kiknek? Az embereknek. Az evangéliumot angyalok hirdetik először, ez változott emberi szóvá, amellyel mi adjuk tovább embereknek, de ezáltal nem kisebb lett, hanem elérte a célját. Kiderül, hogy az angyalok igazából csak szolgáló lelkek, elküldve azok szolgálatára, akik majd örökölni fogják az üdvösséget. Tudatában vannak annak, hogy egy napon mi, emberek angyalokat fogunk megítélni. Isten nem angyalokat karolt fel, hanem embereket. Dicsőség a magasságban Istennek! Ez már nem is hálaadás, ez magasztalás, imádás. Beteljesedett reájuk nézve is a prófétai szó: imádják őt Isten minden angyalai! Teljes mind e széles föld az ő dicsőségével! Nemcsak a mennyben látták ezt az angyalok, nemcsak Mózes kérte, hogy láthassa, hanem a tanítványai is látták itt, e földön. Visszatért a mennybe, ma várjuk az ő megjelenését, mert eljön az ő Atyjának dicsőségében. Sőt maga elé állít, mert megjelenő dicsőségének a részesei is leszünk. E földön békesség! – de nem a Római Birodalom által megvalósított békéről van itt szó, a Pax Romanáról, amely levert minden ellenállást és ellenkezést, vérbe fojtott minden lázadást, nem a fegyverek által megteremtett békéről, hanem Isten és az ember megbékéléséről. Krisztusban a régiek elmúltak, Krisztusért járva tehát követségben, érte kérünk, béküljetek meg az Istennel! Az Úr áldja meg az ő népét békességgel. Mert csak egy pillanatig tart haragja, de jóakarata egész életen át! Béke az, amikor félnem kellene, mégsem teszem, mert Isten az én őrzőm, benne bízom. A Mindenható oltalmában annyira el van rejtve az ember, hogy ellenségei semmit sem árthatnak neki, még az ördög sem. Ő a mi békességünk, megszületett a békesség királya. Ahol az emberek helyes viszonyban vannak Istennel, békességük van embertársaikkal. Az emberekhez jóakarat! Nincs senki jó, csak az Isten – ezért ez a jóakarat isteni akarat. Amit ő akar, az jó, Jézus is alávetette magát ennek.

Nagyobb a titok annál, mint hogy egy gyermek született szűztől Názáretben e világra. Nagyobb a titok annál, hogy Dávid utódai közül valaki világra jött, megszületett egy nép messiása, bár ez sem elhanyagolható. Generációk, nemzedékek láncolata elérte a célját. Nagyobb a titok ennél, megszületett az Ábrahámnak megígért utód, akiben megáldatnak a Föld minden népei. A mindenki számára legfontosabb, a legszemélyesebb, minden ember Megtartója! De nagyobb a titok, megszületett az Ádámnak-Évának ígért hős, aki a kígyó fejére tapos, aki legyőzi a Sátánt még akkor is, ha ezért életét kell adnia. Először az ő haláláról van szó a Bibliában, és csak azután Ádám haláláról. Ő az első a halottak közül is! Nagyobb a titok, mert van tovább, eljött az, aki feltámad a halálból, aki elsőszülött a halottak közül, hogy mindenekben ő legyen az első, s aki miatt mi is új életet élhetünk. Aki szerelmes vőlegényként szeret, hogy menyasszonya lehessek, akivel a földön köttetik meg e frigy, de a mennyben lesz megtartva a menyegző. Nagyobb a titok, mert ő az, aki miatt ezer évig uralkodhatunk majd a Krisztussal. Nagyobb a titok, mert miatta lesz új teremtés, hogy végre Isten legyen minden mindenekben. Ámen.

A szerző az Amerikai Magyar Református Egyház püspöke