Ne vedd vissza a szívedet!

A tipikusan – mégsem átlagosan – modern felfogású rákoskeresztúri gyülekezetben teszünk látogatást, ahol nyolcvan–száz önkéntes szolgál különböző munkaágakban. Jellemző rá a befogadó, szeretetteljes és őszinte légkör. Lelkipásztora azt vallja, a gyülekezetet nem ő, hanem Isten építi.

rákoskeresztúr gyülekezetriport Magyaródi Milán

A környék: panelrengeteg és kertváros együtt

Fotó: Magyaródi Milán

Nem is arra figyelek föl leginkább, hogy közvetlenül az istentisztelet előtt öt perc csend áll be a csaknem százötven ember között. Nem az a legjellemzőbb, hogy egy saját gyülekezeti énekeskönyvből vett modern énekkel indítanak, amelyet szintetizátorral, gitárral, dobbal és fuvolával felszerelkezett zenészcsapat kísér az úrasztala közeléből. Bár könnyűzenei ének, a szövege nem sekélyes, az előadásmód is méltó, mégsem ezt tartom alapvető benyomásomnak az ezredfordulón épült rákoskeresztúri templomban. Még csak nem is azt, hogy egy másik énekléshez ugyanilyen magától értetődően nyúlnak a hívek a református énekeskönyvért, amelyből azután orgonaművészi kísérettel énekelik a klasszikus gyülekezeti énekeket és dicséreteket.

A lényeg a közvetlen, bensőséges igehirdetői hang, amely már az életből vett apró, de érzékletes példákkal is az Istenhez hajthatja a szíveket. Ez nem feltétlenül a lelkipásztor kilététől függ, hiszen ahogy a gyülekezet vezetője, úgy a keresztelést végző beosztott lelkésznő is alkalmazza. Rövid sákramentumi prédikációjában felhozza, hogy ez az egyéves kislány baba-mama körökön meg a keresztelés-előkészítő családlátogatáskor mindig valami „ajándékkal” – keze ügyében lévő tárggyal – tipegett oda hozzá. Odanyújtotta mosolyogva, de amikor a lelkésznő átvette volna, gyorsan vissza is húzta tenyerét az ajándékkal együtt. Ebből Sebőkné Babos Boglárka az egész hallgatóságnak tudott üzenni: bátran adjuk oda a szívünket Jézusnak, és ha már odaadtuk, ne vegyük vissza azt!

rákoskeresztúr Sóskuti Zoltán Magyaródi Milán

Rendszerint Sebőkné Babos Boglárka beosztott lelkész keresztel

Fotó: Magyaródi Milán

GONDOZOD-E AZ ÚJ ÉLETET?

Már Sóskuti Zoltán gyülekezetvezető lelkipásztor áll a mikrofon mögött. Mielőtt a szószékre fölmenne, az úrasztalánál tolongó gyerekekhez szól. Pár percben azt tudatosítja a kisiskolásokban, hogy ők is a református keresztyének nagy családjához tartoznak. S milyen nagy ez a család? Akkora, hogy a rákoskeresztúriakhoz hasonlóan még számtalan templomban összegyűltek a reformátusok e vasárnap délelőttön Jézus Krisztus nevében. Az interaktivitást az egyik kisiskolás kezdeményezi a lelkésszel: – Engem is megkereszteltek! – kiáltja közbe lelkesen, nyilván még az iménti liturgikus esemény hatása alatt egy fiúcska. Nevetés a padsorokból. A lelkész derűsen válaszol valamit, maga is apró dialógusokat kezdeményez, majd elbocsátja a gyerekeket, akik sugárzó arccal sietnek a gyermek-istentiszteletre: megint beszélgethettek a lelkész bácsival.

Az életről szól a prédikáció. Efféle erős mondatai vésődnek a jegyzetfüzetembe: „A Biblia nem életellenes, csak kevesli, amit magamtól életnek tartok.” Vagy: „Mennyit gondozod a nap folyamán azt a létet, amelyet Istentől kaptál?”

Dehogy is kárhoztatja ez az igehirdető a biológiai, a lelki és a szellemi életet. Tudatosítja, Isten szeretné, ha átélnénk és élveznénk mindazt a szépet, amelyet a teremtésben vagy éppen az emberi alkotásokban, sőt, az alkotás képességében nekünk adott, egy kiskerti virág elültetésétől a művészi tevékenységig. De attól óvna az Úr, hogy rajtunk is ez a mondás teljesüljön: „Ötvenévesen gyanakodunk, hetvenévesen már biztosan tudjuk, hogy elszúrtuk…” Például mert ráébredtünk azokra a visszahozhatatlanul elszalasztott alkalmakra, amikor nem fordultunk oda a szeretetünkre utalt embertársainkhoz.

Mi, akik a padsorokat megtöltöttük, beleértve a feltűnően sok fiatalt is, kapiskáljuk már: amikor a prédikátor a görög dzóé szót említi, az Istentől kapott, mennyei látást nyújtó új életről beszél. Annak birtokában Isten átitatja egész valónkat, eljuttat az üdvösségre – hiszen amint említi, több más idevágó Ige mellett: „Akié a Fiú, azé az élet...”

A hirdetés bár az átlagnál hosszabb, mégsem untató. A lelkipásztor továbbra is uralja a figyelmünket. Szóba hozza például, hogy a diakóniai szolgálatban állók adományokkal keresik fel a kerület egyik anyaotthonát, hogy közeleg az anyák napi istentisztelet, amelyen az anyák és kicsinyeik előre mehetnek áldásért, hogy előző nap testvérek lefestették a kerítés egyik oldalát, hogy volt egy remek ifis találkozó a rákosmenti ifjúsági csoportok között, s hogy rövidesen tizenhét konfirmandus tesz fogadalmat ebben a templomban. Beszél a minapi zsinati ülésről, amely „mértékadó és tiszta” nyilatkozatot adott ki. Hirdeti az elutazós gyülekezeti nagytábort, „amelyre Éva testvérünk már lelkesen szedi az előlegeket…”

rákoskeresztúr Sóskuti Zoltán Magyaródi Milán

Az istentisztelet kezdetén Sóskuti Zoltán lelkipásztor mindig szól a gyerekekhez

Fotó: Magyaródi Milán

A Rákoskeresztúri Református Egyházközség 2007-ben önállósult a rákosligeti anyagyülekezettől, amely a keresztúri templomot még 2000-ben építette. Sóskuti Zoltán 2007-től a gyülekezet lelkipásztora. Több keresztyén könnyűzenei CD-je, valamint két szépirodalmi könyve is megjelent.

GYÜLEKEZETI SPECIALITÁSOK GARMADÁJA

A hirdetés másik fele specialitás. Köszönti a lelkipásztor a születésnapos egyháztagokat – de hogyan is? Mindenkit név szerint, és elidőzik egy pillanatra a szolgálatánál vagy valami megjegyezhető vonásánál, például hogy „Törökbálintról jár ide”, „a keresztelői kancsót mindig ő készíti az úrasztalára”, vagy: „énekszóval is szolgál a kórházban”. Úgy látszik, itt a lelkész mindenkit személyesen ismer, számontart, és kihasználja a köszöntést, hogy a testvéreket elhelyezze a többiek fejében. Öt születésnapost számolok. Sóskuti Zoltán cirkál a padsorok között, személyesen adja át nekik az igés képeslapot – amelyet egyébként, mint megtudom, olyan gyülekezeti tag készít el igényesen, akinek ez a szolgálata.

De hogyan került a látókörömbe éppen ez a közösség most, miért készítem friss kíváncsisággal ezt a gyülekezeti riportot? Nos, számomra a hitelesség pecsétje a lelkipásztoron és a gyülekezeten az, ami egy ismerősömmel történt…

Néhány éve irodai telefonszámát kiböngészve közbenjártam Sóskuti Zoltánnál egy fiatalemberért, hogy fogadják be soraikba. Feltártam a lelkész előtt: korábban alkohol- és drogfüggésben szenvedett, majd az addiktológiai kezelés nyomán gyógyszerfüggővé vált. Szinte ráment a fiatalsága a folytonos válságra. Felkaroltam, ösztönöztem a hitre jutásban. A fiú töménytelen igehirdetést hallgatott meg, elolvasta a teljes Szentírást, napi olvasmánya ma is, evangéliumi irodalom mellett. A napi gyógyszermennyiséget sikerült leszorítania, de továbbra is szorong, ha társaságban van, holott nagyon vágyna már lelki otthonra, saját gyülekezetre.

Sóskuti Zoltán pár éve a telefonban minden szabódás nélkül azt felelte, küldjem csak hozzájuk a fiút. Fogadóóráiban hosszasan lelkigondozta, aminek gyümölcseként az istentiszteleteken is fel-felbukkant. Végül maradéktalanul meggyökeresedett a rákoskeresztúri reformátusok között. Igaz, ma már Zsófi, a lelkészfeleség mint orvos és mentálhigiénés segítő szakember foglalkozik vele, aki az ingyenes szakellátás következtében alkalomról alkalomra nyitottabban van jelen a gyülekezetben. Annak mikrovilágába is beleszövődött: az egyik házi bibliakör alkalmait látogatja.

Egy kerti bejáratú közösségi kisteremből, amelyet bunginak hív az ottani ifjúság, épp most vonul ki a korosztályok szerint elkülönülő gyerekórai csapatok egyike. Helyükre ülünk be egy olyan, sokgyerekes házaspárral, amely kulcsfontosságú szolgálói feladatokat lát el az egyházközségben.

MÉG A CÉGVEZETŐ IS SZOLGÁL

Egy gyártó cég ügyvezetője ül velem szemben a feleségével együtt, nagy felelősségű állása mellé tetemes szolgálói feladatot vállalt. Soltész Sándor felesége már régóta hitben járt, amikor egy istenkeresőknek szervezett Keresztkérdések-sorozat hatására a férj is megtért Rákoskeresztúron.

– Kerestem magamat, ki vagyok – emlékezik vissza. – Bennem az volt a kérdés, hogy amit a keresztyének mondanak, csak ideológia-e, vagy feltétlen igazság. Mérnökként az átlagnál konkrétabb bizonyítékra vágytam…

Sándor bizonyos abban, hogy Szentlélek-élménye volt az elpecsételés. Az egyik sorozati alkalom után, a templomból kilépve egy másik Keresztkérdések-résztvevő hosszasan bombázni kezdte ugyanis a kérdéseivel. Ezekre ő valahogy mind érdemben tudott választ adni, akkori tudásán és meggyőződésén messze felül. Ez döbbentette meg, ebben vélte megtapasztalni Krisztus lelkének a hatalmát maga felett.

– Utána már nem volt kérdés számomra, hogy ő van – mondja. Sándorban indíttatás ébredt, hogy élje is azt, amit a szájával vallott, vagyis a Megváltójához igazítsa az életét.

rákoskeresztúr Sóskuti Zoltán Magyaródi Milán

Soltész Sándor

Magyaródi Milán

A belső fordulat olyan intenzív volt, hogy a lelkipásztor a következő évben már megbízhatta a Keresztkérdések egyik csoportbeszélgetésének moderálásával. Később átvehette mind a kezdő, mind a haladó sorozat szervezését is. Ráadásul közben vezetője lett az egyik házi bibliakörnek.

– Próbálom elősegíteni, hogy Isten építhesse a lelkeket – így látja szolgálatai lényegét Soltész Sándor. A házi bibliakörrel kapcsolatban hozzáteszi: – Eredetileg tényleg házaknál gyűltünk össze, de ez tarthatatlan lett, mert már tizenöten kellett volna elférni egy-egy lakás nappalijában… Így „visszaérkeztünk” a templomba. A hét ilyen házi bibliakörből két másik is elérte azt a létszámot, amely már csak gyülekezeti helyiségekben kezelhető!

Ámulatomra arról is értesülök: összesen vagy kilencvenen járnak házi bibliakörökbe, ami óriási arányt képvisel az istentiszteleten átlagosan megforduló százharminc-százötvenes összlétszámon belül. Még ha jobbára a hagyomány híve vagyok is, elgondolkodom: ilyen létszámot, ennyi bibliatanulmányozó embert hasonló méretű gyülekezet hagyományos bibliaórája sosem vonzana…

Soltészék 2004-ben költöztek ide. Sándor felesége, Réka jelenleg az egész diakóniai szolgálatot irányítja. A kisgyermekes családanya valaha értelemszerűen a gyermekmunkában kezdett szolgálni. Egy idő után már a gyermek-istentiszteletek teljes rendszerének irányítását vitte, közösen egy asszonytestvérrel.

Miután azonban elvégezte a pasztorálpszichológia szakot és mediációt tanult, a gyermekek korosztályától a felnőttek, sőt az idősek felé fordult, elvállalta a diakóniai szolgálatok kézben tartását. – Szeretek idősekkel foglalkozni, ahogy a tizenöt fős munkatársi csapat egésze is – közli. – Számontartjuk a hetven év felettieket, különösen azokat, akik már nem tudnak gyülekezetbe járni, de éhezik az Igét. Felhívjuk, látogatjuk őket, odafigyelünk egészségügyi állapotukra, szükségleteikre. Ha kell, orvoshoz visszük őket, kiváltjuk a receptjüket, bevásárolunk.

Sándor feleségétől hallok még a helyi diakóniával szorosan együttműködő sofőrszolgálatról, sőt barkácsszolgálatról – ez újabb gyülekezeti specialitás –, amelynek átlagos feladata egy-egy polc felfúrása, zárcsere, lötyögő konnektor megigazítása rászoruló időseknél, betegeknél.

ITT NEM ÓDZKODNAK A LELKIGONDOZÁSTÓL

Azt is elmondja Réka, hogy a lelkipásztor feleségével, Zsófival próbálják erősíteni a gyülekezet lelkigondozói hálózatát, minden korosztály számára. Ilyen civil igyekezettel sem találkoztam még a korábbi gyülekezeti látogatásaim során…

Sebőkné Babos Boglárka beosztott lelkész váltja a házaspárt. Az ő történetében fontos, hogy bár az újpest-belsővárosi gyülekezet ifijében tért meg – édesapja korai halála után egy évvel –, mindig is ide, illetve a rákosligeti anyagyülekezethez tartozott családilag. Itt kapta Istentől az első érintéseket is, a jelenlegi főgondnok, Hajdú Csaba feleségének gyerekhittanóráin. (A főgondnok házaspár ma is példaadó a keresztúri hívek között.)

rákoskeresztúr Sóskuti Zoltán Magyaródi Milán

Ebben a gyülekezetben minden korosztály és réteg megtalálható

Fotó: Magyaródi Milán

Bogi másodéves teológushallgató volt, amikor Sóskuti Zoltán elkezdte itteni szolgálatát. Arra kérte a lányt 2007-ben, segítsen az ifialapításban. Több hónap vívódás után hagyta ott az újpesti ifit és mondott igent arra, hogy részt vegyen a rákosligetiek plántálta rákoskeresztúri gyülekezet önálló életre segítésében. Meghatottan emlékszik vissza 2009-es nyári táborukra, amikor kiugróan sok fiatal jutott hitre.

Hatodéves teológus korában itt lett segédlelkész, később beosztott. De mivel előzőleg férjhez ment, és jöttek a gyerekek, a szolgálatnak mintegy nyolc évre véget vetett az anyaság és a vele járó gyes. Ez idő alatt otthon volt, tudatosan kevés szolgálatot vállalt. Tavaly tért vissza félállásban. – A vezető lelkipásztor utóbb is támogat az anyaságomban – fűzi hozzá a mai helyzethez. – Nem akar elszakítani a családomtól, délelőtti szolgálatokkal bíz meg, a prédikálás mellett a baba-mama kör, a hittanórák, a gyerekmunka és persze a keresztelés feladatköre tartozik hozzám.

Sajátos rákoskeresztúri vívmányra bukkanok Bogi beszámolója nyomán is: a keresztelési kapcsolattartói szolgálatra. A gyülekezetből mindig van valaki, aki kapcsolatot tart a megkeresztelt gyermek szüleivel. Gyerekprogramok előtt mindig küld meghívót, születésnapon vagy karácsonykor képeslap dukál, vagy éppen tájékoztatja az iskolás korba lépők szüleit a hittanlehetőségekről. A konfirmanduskorig kísérik így a gyerekeket a keresztelési kapcsolattartók, az itt kereszteltek ezért csak kisebb számban tűnnek el. Ahogyan az édesanyák is, akiket Bogi lelkigondoz, látogatva, rájuk telefonálva, illetve chatelve, e-mailezve velük.

„BEPÁSZTOROLNI” A NÖVEKVŐ SZÁMÚ TAGSÁGOT

– Mitől ilyen barátságos Sóskuti Zoltán? – szegezem utolsó keresztúri beszélgetőtársamnak a kérdést. A lelkipásztor hárít: eleve barátságos gyülekezetet talált itt, lelkész elődei is ilyenek voltak: Szombathy Gyula, a templomépítő és Szabó Lajos.

– Arra építettünk – használ többes számot a vezető lelkipásztor –, amit kaptunk, tehát nem velem kezdődött.

Rákoskeresztúr gyülekezetriport Magyaródi Milán

Fűkő Csenge Virág ifis: Közösen szállunk szembe a telefonfüggőséggel

Fotó: Magyaródi Milán

A már nem egészen fiatal, de modorában, küllemében vitathatatlanul fiatalos tiszteletest hajdan az vonzotta ide, hogy részben lakótelepi környezetben, „panelben” kell újat létrehoznia. Így számol be erről: – Nincsenek tradíciók, te alakítod ki a formákat, kölcsönhatásban az ide belépők váradalmaival. Erős missziói elköteleződés volt bennem arra, hogy meghódítsuk a panelben lakó embereket… Fiatal lelkészként rajongtam az amerikai gyülekezetépítős könyvekért. Az egyikben alapszabály, hogy föl kell mérni, milyen típusú, hitállapotban, szociológiailag, érdeklődésben, ízlésben milyen emberek járnak a gyülekezetbe, és ennek megfelelően kell az alkalmakat felépíteni. Kiderült, mennyire sokfélék a munkástól a mérnökig, a tipikus pestitől a kárpátaljaiig. Ami gyakori, hogy nincs egyházi múlt… A sokféleség miatt arra törekedtem, hogy mindenféle zene, alkalom, sokféle megszólítás legyen jelen a gyülekezetben. A hagyomány és a modern elemek együtt jellemeznek minket, de az arányok szilárdak, ügyelek arra, hogy egyik se lógjon túl a másikon.

Hogyan „értek össze” – érezhetően – a „leves ízei”? – Szeretetkohézió van köztük – hangzik a felelet. – Összetartozás, törődés egymással, elfogadás. Nem ítélkezünk. Az ítélkezőbbek valahogy előbb-utóbb elmennek közülünk.

Bár Zoltánt annak idején kétségtelenül inspirálták a már említett amerikai könyvek, ma már úgy látja, nem elsősorban a módszereken múlik a gyülekezetépítés. – Kezdetben tartottunk egész napos rendezvényt az Újlak utcai általános iskola előtt. Színpad, koncert, sátorok, szórólap. Egyetlen ember nem jött be ettől a templomba. A lényeg: legyen élő és bensőséges az igehirdetés, a lelkész szeresse a gyülekezetet, és a tagok is szeressék egymást.

Még egy dolgot hangsúlyoz, a feltétlen őszinteség kívánalmát. És itt ő is meglep egy további vívmányukkal.

– Nálunk hitvallásos konfirmáció van – árulja el –, vagyis csak az konfirmálhat, aki nem megjátssza magát, hanem őszintén gondolja. Ellenkező esetben arra kérem, maradjon még egy évet az előkészítő „konfifiben”. Ez nem apasztja a konfirmálóink létszámát, idén tizenheten tesznek fogadalmat; még sosem voltak ennyien. Motiválja őket, hogy utána az ificsoport hivatalos tagjává válnak. Még ha később elsodorná is némelyiküket az élet, lesz mire visszaemlékezniük, mert a konfirmációjuk, az istenkapcsolatuk megvallása őszinte pillanat volt. De ha az sem őszinte, akkor hova, mihez térnek vissza?!

Végül a hivatásgyakorlása során olykor kísértő belső feszültségéről beszél Sóskuti Zoltán, amely abból adódik, hogy a keresztúri gyülekezet növekszik, így nehéz – ahogy ő fogalmaz – „bepásztorolnia” az összes gyülekezeti tagot.

– Meggyőződésem, hogy pásztorságra van ajándékom Istentől, erre predesztinált már az is, hogy Gyökössy Bandi bácsi gyülekezetében tértem meg. Munkatársaimban, például a házi bibliakörök vezetőiben viszont maradéktalanul megbízom, megértettem: amire nekem már nincs időm vagy erőm, Isten másutt, más által kipótolja.

rákoskeresztúr Sóskuti Zoltán Magyaródi Milán

Sóskuti Zoltán

Fotó: Magyaródi Zoltán

A cikket elolvashatják a Reformátusok Lapjában is, amelyben további érdekes és értékes tartalmakat találnak. Keressék a templomokban és az újságárusoknál!