Eljött hozzánk az üdvösség

Vízkereszt időszakának énekei az új énekeskönyvből

Az új református énekeskönyv készítői naponta közzéteszik a 2021-ben már kézbe is vehető gyűjtemény egy-egy énekét.

Január 27.: 233. Eljött hozzánk az üdvösség

Nem is gondolnánk, hogy egy ének közvetlen eszköze lehet a reformációs tanok elfogadásának. Pedig számos város mellett Heidelbergben Paul Speratus  éneke által jutott győzelemre a lutheri reformáció, amikor egy vasárnapi misén (!) a nép egyszer csak az "Eljött hozzánk az üdvösség" kezdetűt kezdte énekelni.  - írja "A reformáció korának énekei" címmel Ecsedi Zsuzsa-Győri Noémi. 

Ta­ní­tó ének ez a ja­vá­ból, ezért kü­lö­nö­sen is nagy ha­szon­nal for­gat­hat­juk, ol­vas­hat­juk (!), éne­kel­het­jük. Az alap­ve­tõ re­for­má­to­ri ta­ní­tás szó­lal meg ben­ne Is­ten igaz­sá­gá­ról, a hit ál­tal va­ló meg­iga­zu­lás­ról, tör­vény­rõl, evan­gé­li­um­ról, Krisz­tus ál­do­za­tá­ról. S aki­nek ezek a fo­gal­mak szá­ra­zak, ide­ge­nek, te­o­re­ti­ku­sak, azok meg­ért­he­tik õket ének­lés köz­ben, sõt szí­vük­be zár­hat­ják. Mert ha az em­ber szá­já­ra ve­szi, a szí­vé­ig is könnyeb­ben jut. - olvashatjuk az evangélikus énekeskönyvből átvett korálénekről Hafenscher Károly tollából. Bővebben   Érdemes megismerkednünk - szövegkönyv és hangfelvétel segítségével - Bach erre a korálra épülő, 9. számú kantátájával is.

uj-enek-233.jpg

Vízkereszti énekeink

Tovább az egyházzenei aloldalunkra!