A kollégium a diákjaiban él tovább

Erdély leghíresebb iskolái közé tartozott, ma is az egyik legpatinásabb kollégium. Utóbbihoz viszont hosszú évtizedek vezettek. A nagyenyedi Bethlen Gábor Kollégium újraindulásáról, az épületek felújításáról, az iskolában folyó oktatásról kérdeztük Szőcs Ildikó igazgatónőt az oktatási intézmény fennállásának 400. évfordulója alkalmából.

Az államosított javak visszaigénylésekor mi került vissza az egykori iskola javaiból az egyházhoz, és mi maradt az államnak?

Az elmúlt években a kollégium egykori vagyonából államosított javak közül visszakerültek az Erdélyi Református Egyházkerület tulajdonába épületek, földterületek, de sok minden még várja a sorát, illetve több ingatlan esetében sajnos megszületett az elutasító határozat is. Nekem elsősorban az oktatási célt szolgáló ingatlanokról van tudomásom. 2004-ben visszaszolgáltatták a kollégium főépületeit, udvarát, tornakertjét és néhány tanári lakást a Bethlen utcában. A főépületekben van a természetrajzi múzeum és a Bethlen Gábor Dokumentációs Könyvtár. Az utóbbi esetén a könyvállományt is visszakaptuk. 2007-ben visszaadták a tornacsarnokot, az étkezdét, a volt igazgatói lakást, viszont tavaly elutasították a volt óvoda és a Kós-épület, valamint a természetrajzi múzeum és a történelmi múzeum állományának visszaszolgáltatását.

Egy adott pillanatban úgy tűnt, az iskolának ki kell költöznie az épületből. Hogyan oldódott meg a helyzet?

A visszaszolgáltatás után meg kellett keresni azt a jogi formát, amely lehetővé teszi az iskola további működését. Az egyházi tulajdonba került épületben az iskola akkor működhet, ha az önkormányzat fenntartóként bérszerződést köt a tulajdonossal. Az éves bér viszont meghaladta a város fizetőképességét. 2004 és 2008 között többször is felmerült, hogy a kollégiumot el kellene költöztetni az épületből. Az önkormányzat és az egyházkerület vezetősége úgy döntött, haszonkölcsön-szerződéssel átveszik-átadják a főépületeket és az udvart azzal a céllal, hogy az ingatlanban a magyar tannyelvű Bethlen Gábor Kollégium működhessen, s a bérnek megfelelő összeget az önkormányzat saját forrásból vagy pályázatokból befekteti az épület felújításába.

Szöcs Ildikó

Szőcs Ildikó, a nagyenyedi Bethlen Gábor Kollégium igazgatója

Fotó: Somogyi Botond

2008-ban az önkormányzat a Regionális operatív program keretében pályázatot nyújtott be az iskola felújítására. Az egyházkerület elkészíttette a felújítási tervet, és biztosította a főépület első emeletén található természetrajzi múzeum és dokumentációs könyvtár felújításához az önrészt, az önkormányzat pedig az ötmillió eurós uniós pályázat kétszázalékos önrészét. A haszonkölcsönszerződést 25 évre meghosszabbították, 2033-ig van érvényben. A tornacsarnok visszaszolgáltatása előtt az iskola az állami befektetési alaphoz nyújtott be pályázatot a felújításra. Az 1897-ben épült tornacsarnok már használhatatlan volt, annyira leromlott az állapota. A pályázat pozitív elbírálásával egy időben kapta vissza a tornacsarnokot az egyházkerület. Azért, hogy a pályázatot ne kelljen visszautasítani, a tornacsarnokra is megköttetett a haszonkölcsön-szerződés, jelenleg 2028-ig érvényes. A 2007-ben visszaszolgáltatott étkezdét az egyházkerület és a nagyenyedi Bethlen Gábor Kollégium Alapítványa újíttatta fel 2009-ben a magyar kormány támogatásával. Az egyházkerület az óvoda- és bölcsődeépítési programba besorolta a kollégiumot is. Így készült el az a gyönyörű épület, amely három óvodai és két bölcsődei csoportnak nyújt XXI. századi körülményeket, és amelyet 2021-ben vett át az önkormányzat haszonkölcsön-szerződéssel öt évre. A volt igazgatói lakást, amely az épületkomplexumban található, az egyházkerület átadta használatra a nagyenyedi Bethlen Gábor Kollégium Alapítványának, amely a magyar kormány támogatásával tankonyhát alakított ki a szakiskolás diákok számára. A tornakert felújítása szintén a magyar kormány támogatásával valósult meg az Erdélyi Református Egyházkerület és a nagyenyedi Bethlen Gábor Kollégium Alapítványának közreműködésével.

Miből állt az épületrendszer évekkel ezelőtt megkezdett felújítása?

Az épületrendszert, udvart és tornakertet teljesen felújították a 2007–2022-es időszakban. Az épületek esetén csupán a falak maradtak meg – minden egyebet kicseréltek. A bentlakásban a nagy hálótermekben fürdőszobákat alakítottak ki, modernizálták a teljes fűtésrendszert. A pályázat részeként interaktív táblákkal, laptopokkal, az oktatást segítő eszközökkel látták el az osztálytermeket. A bútorzat teljes cseréje szintén a nagyenyedi Bethlen Gábor Alapítvány pályázata révén valósult meg. A kollégium udvarát térkövezték, egyúttal zöld szigeteket alakítottak ki benne. A tornakertben gyepszőnyeges focipálya, rekortán futópálya és ugyanezzel borított multifunkcionális pálya jött létre.

Az egyház, az iskola és a polgármesteri hivatal példaértékűen működik itt együtt. Mi a titkuk?

Valóban példaértékű az együttműködés. Mindaz, amit felsoroltam, nem valósulhatott volna meg az egyház, az iskola és a polgármesteri hivatal közös erőfeszítése nélkül. Titka a hatékony, nyílt kommunikáció, amelynek eredménye a közös siker.

Nagyenyedi kollégium

Fotó: Somogyi Botond

Mióta tartozik az iskola a református kollégiumok közé, és milyen jellegű oktatás folyik itt?

A kollégiumban 2005-ben az állami Bethlen Gábor Kollégium és vele párhuzamosan a Nagyenyedi Református Kollégium működött. Ez utóbbinak nem volt jogi státusa (1992-ben jött létre a teológiai osztályok beindításával). Az egyházkerület ez utóbbi igazgatásával is engem bízott meg 2005-ben, majd 2006-tól a teljes Bethlen Gábor Kollégium a református oktatási hálózat részévé vált. A kollégium keresztyén szellemiségben neveli a rábízott ifjakat. Idén a következő oktatási formák működnek a kollégiumban: bölcsőde (15 gyermek), napközis óvoda (55 gyermek), általános iskola (186 gyermek), középiskola (matematika, számítástechnika, természettudományos képzés, 112 diák), tanító-óvóképző osztály (84 diák), szakiskola (38 diák).

Az oktatás a szakképzésre is kiterjed. Milyen szakmákat tanulhatnak a diákok?

A szakoktatást 2007-ben indítottuk el kőműves- és pincérképzéssel. Ma hároméves szakmunkásképző működik a turisztika-közélelmezés szakon. Pincér-, szakács- és cukrászképzésünk van. Diákjaink kijárnak a városbeli és a környező települések vendéglátóipari egységeihez. Több diákunkat alkalmazták már a vállalkozók a környéken és szerte az országban.

A nagyenyedi kollégium diákjai

Fotó: Somogyi Botond

Az iskola melletti Bethlen utcában több épületet újít fel az egyház a magyar kormány támogatásával. Hogyan kapcsolódik mindez az oktatáshoz?

A megújult kollégium és Bethlen utca tulajdonképpen Nagyenyed főtere. Büszkeséggel tölt el, hogy a lehetetlent is megpróbálva megszépülnek a leromlott épületek, és a turizmus fellendítésével Nagyenyed visszakerülhet a turisztikai térképre. Reményeink szerint a turisztika-közélelmezés szakot végző diákjaink majd ide is mehetnek szakmai gyakorlatra.

Régen Erdély minden szegletéből érkeztek diákok a kollégiumba. Most honnan jönnek?

Szinte minden osztályban vannak más megyéből érkező diákjaink is. A legtöbben a tanító-óvóképző osztályba érkeznek más megyéből. 105 tanuló nyert elhelyezést a bentlakásban. A bentlakó diáksereg több mint fele más megyéből származik (Hargita, Brassó, Maros, Kolozs, Szilágy, Szatmár).

Nagyobb városokhoz közel fekvő településeken sorra szűnnek meg a magyar iskolák. Nagyenyed környékére ez nem igaz. Mivel tudják ezt elérni?

A kollégium csupán akkor fogad be diákot a környékről, ha helyben nincs magyar tannyelvű oktatási intézmény. A cél az, hogy az óvoda, az elemi és az általános iskola felső tagozata mindaddig működjön az adott településen, amíg van gyermek. Ezekből az iskolákból kézenfekvő továbblépés a gyermekek számára a kollégium. Jó szívvel irányítják hozzánk a gyermekeket azok a pedagógusok, akik elől a kollégium nem akarja elhalászni a kicsiket.

Az iskolában két múzeum is található. Mi a történetük?

Az egyik az iskolamúzeum, amelyet a kollégium lelkes tanárai hoztak létre a 2000-es évek elején az úgynevezett Bagolyvár alsó termeiben. Korabeli osztályterembe látogathat, aki belép a múzeumba, és a tárlókban megtekintheti azokat a kiadványokat, emléktárgyakat, fotókat, amelyek a kollégium múltjáról regélnek. A főépület első emeletén van a természetrajzi múzeum, amely három teremben kőzet-, növény- és állattani gyűjteménnyel várja a látogatókat. A múzeumot a városi önkormányzat működteti.

Óvoda és bölcsőde is nyílt az iskola területén. Mennyire volt fontos a város életében ez az új oktatási intézmény?

Napközis óvoda már működött a kollégiumban, csupán új épületbe költözött. Az új épület a bölcsőde beindítását is lehetővé tette. Idén nyílt meg Nagyenyed első magyar nyelvű bölcsődéje. Fontos, hogy a bölcsődétől a középiskoláig e gyönyörű környezetben gyarapodhatnak a ránk bízott gyermekek testben, lélekben, tudásban.

Milyen testvériskolai kapcsolatai vannak az intézménynek?

Intézményünk testvériskolai kapcsolatot ápol az erdélyi és partiumi református kollégiumokkal, a budapesti Baár–Madas Református Gimnáziummal, a Hajdúnánási Körösi Csoma Sándor Református Gimnáziummal, a Szentendrei Református Líceummal, a soltvadkerti Evangélikus Általános Iskolával és a gyulafehérvári Gróf Majláth Gusztáv Károly Katolikus Líceummal.

Nagyenyedi kollégium

Fotó: Somogyi Botond

Tavaly novembertől zajlanak az iskola fennállásának 400. évfordulója alkalmából rendezett megemlékezések, ünnepségek. Röviden össze lehet foglalni ezeket?

Tavaly a kollégium, az egyházak, a civil szervezetek kezdték el az emlékévet. Az iskola bekapcsolódott az egyházkerület által szervezett gyulafehérvári református egység napi rendezvényekbe is, örömmel vettünk részt Bethlen Gábor fejedelem szobrának a leleplezésén. Házigazdája voltunk a protestáns teológia által szervezett egyháztörténeti konferenciának. A kollégium központi rendezvénye a júniusi emlékünnepség volt. A több mint 1500 véndiák meghívott részvételével zajló emlékülésen a felszólalók méltatták a kollégium múltját, jelenét, és jövőképet fogalmaztak meg. Augusztus 20-án a megye magyarsága ünnepelte a dísztermünkben az államalapítást és a kollégium 400 évét. Idén az erdélyi és partiumi református kollégiumok országos tanévnyitójának is Nagyenyed adott otthont az emlékév jegyében.

Szeptember közepén adták át a felújított tornakertet. Mit jelképez ez az iskola és a fiatalság, valamint a hagyományok szempontjából?

Örömmel vettük birtokba a felújított tornakertet. Az iskola felújításának egyik szép állomása volt ez. A tornakert a helyszíne a kollégiumi testedzésnek, de kitűnő lehetőséget nyújt a diákoknak a szabadidő eltöltésére is. Kevés olyan tanintézmény van, ahol az iskola elhagyása nélkül lehet sportolni vagy a természetben sétálni, barátkozni. A tornakert a helyszíne a hagyományos tornavizsgának is, amely a református kollégiumok hagyományai közé tartozott, és Nagyenyeden még mindig szokásban van.

Mit jelent a Bethlen Gábor Kollégium a diákok, a város és a térség számára?

Hatalmas megtartó és összetartó erő. Öröm volt megtapasztalni, hogy sok véndiák jelentkezett a hívó szóra, és jelenlegi diákjaink, a tantestület, a szülői közösség, a megye és a város polgárai, támogatóink csatlakoztak a nagy ünnepséghez, bizonyságául annak, hogy a kollégium a város, a térség és az egyetemes magyarság számára egyaránt fontos. Amíg létezik és erőt sugároz, a térségben is van magyar jövő. A kollégium a mindenkori diákjaiban és véndiákjaiban él tovább.

A cikket elolvashatják a Reformátusok Lapjában is, amelyben további érdekes és értékes tartalmakat találnak. Keressék a templomokban és az újságárusoknál!