A Szlovákiai Református Keresztyén Egyház Nyilatkozata

Szlovák testvéreinkkel – hittestvéri közösségben – régóta közös egyházban élünk. Ezt a közösséget továbbra is vállaljuk, és semmi szándékunk megszakítani.

A Szlovákiai Református Keresztyén Egyház Zsinata 2011. május 12. és 14. között Hanván tartott ülésén a zsinati tagok elfogadtak egy ratifikációs csatolmányt, amely lehetővé teszi, hogy egyházunk a nemzetközi jogban is ismeretes fenntartás intézményével csatlakozzon a Magyar Református Egyházhoz. Mivel ez egyes szlovák ajkú testvéreink körében ellenérzést váltott ki, s egyben nagyfokú félreinformálás tapasztalható a médiumokban, fontosnak tartunk tisztázni néhány tényt.

Szlovák testvéreinkkel – hittestvéri közösségben – régóta közös egyházban élünk. Ezt a közösséget továbbra is vállaljuk, és semmi szándékunk megszakítani. De ugyanúgy testvérnek tartjuk azokat a reformátusokat is, akik az I. világháborút követően más országokba kerültek. A határok a bársonyos forradalom előtt nemcsak hogy elválasztottak, hanem korlátozták is együttműködésünket és egymáshoz való közeledésünket.

A bársonyos forradalmat követően 1995-ben jött létre a Magyar Református Egyházak Tanácskozó Zsinata, amelynek feladata többek között közös platform megteremtése volt az együttműködés jobb előmozdítására. Ennek a szervezetnek – amely jogalanyisággal bír – a Szlovákiai Református Keresztyén Egyház is tagjává lett, bár akkor is felmerültek ugyanazok a félelmek és problémák, mint most. Viszont a Tanácskozó Zsinat tevékenységét több tagegyház nem tartotta kielégítőnek, ezért új szerveződés indult.

2009-ben egy határokon átívelő, hitvallási és teológiai alapokon működő, jogalanyisággal nem rendelkező tömörülés keletkezett Magyar Református Egyház név alatt, mivel a Kárpát-medencében működő református egyházak túlnyomó többségben magyar ajkúak. Ez nem azonos a Magyarországi Református Egyházzal, mivel az is csupán tagja ennek a közösségnek. A többi Kárpát-medencei református egyház már csatlakozott ehhez a közösséghez.

Az eltelt két év alatt meggyőződhettünk arról, hogy a közös munkának megvan a gyümölcse, ezért kerestük és meg is találtuk a megoldást a csatlakozásra, mégpedig egy ún. ratifikációs csatolmány által. A csatolmány kifejezi fenntartásunkat a két szlovák ajkú egyházmegye vonatkozásában, ami a csatlakozásban semlegességet, a Szlovákiai Református Keresztyén Egyházon belül viszont jogaik teljes körű sérthetetlenségét biztosítja számukra.

A csatlakozástól való félelem teljesen alaptalan. A csatlakozó egyházak nem veszítik el önállóságukat, nem kerülnek más egyház fennhatósága alá, és nem kell senkinek sem nevet, sem nyelvet változtatnia. Szavatolva van a teljes függetlenség. A közös elképzelések az egyházak életének az építésére csak abban az esetben valósulnak meg, ha azt az illető egyház vezető testülete jóváhagyja. Ez a munka csak elősegíti az evangélium hatékonyabb hirdetését és az egyházak szolgálatának még szélesebb körű kiteljesedését, valamint nagyobb nyitottságot ad egymás felé Közép-Kelet-Európában.

Komárom, 2011. május 17.

Mgr. Fazekas László püspök
Mgr. Fekete Vince főgondnok