Vállaljuk a református családhoz tartozásunkat Ausztriában is!

A Generális Konvent Elnöksége szombathelyi ülésén foglalkozott az Ausztriai Magyar Református Lelkigondozói Szolgálat helyzetével. A Kárpát-medencei református egyházkerületi elnökségeket tömörítő testület ennek nyomán most felhívással fordul az Ausztriában munkát vállaló magyar reformátusokhoz, hogy lehetőségük szerint vegyenek részt a közösség anyagi támogatásában.
Jelenleg közel nyolcvanezer magyar él és dolgozik az Ausztriában. Feltételezhetően öt-nyolc százalékuk református. Az ő lelkigondozásukat vállalta magára az Osztrák Református Egyház magyar ajkú szolgálata, az Ausztriai Magyar Református Lelkigondozói Szolgálat, így a magyar református híveknek lehetőségük van többek között magyar igehirdetést hallgatni, gyülekezeti közösséghez csatlakozni és magyar nyelvű lelkigondozásban részesülni. A felhívás hátterében az áll, hogy az Ausztriába bejelentkező munkavállalók gyakran nem regisztráltatják magukat egyháztagként a hatóságoknál, vallási hovatartozásuk letagadásával a kötelező egyházfenntartási járulék megfizetését megkerülve, amely a magyar közösség fenntartásának is egyetlen forrása.

A kérdéssel korábban részletesen Diaszpóra a szomszédban című írásunkban foglalkoztunk.

A felhívás szövege:

A Generális Konvent Elnöksége felhívással fordul az Ausztriában munkát vállaló magyar református egyháztagokhoz, hogy egyháztagságukat és az ezzel járó kötelezettségeket Ausztriában is vállalják. A Generális Konvent Elnöksége 2012. június 18-i ülésén az Ausztriai Református Egyházzal (hivatalos nevén „Evangelische Kirche H.B.".) folytatott egyeztető tárgyalások eredményeképpen és az Ausztriai Magyar Református Lelkigondozói Szolgálat kifejezett kérésére döntött úgy, hogy a Kárpát-medencei református egyházak Ausztriában élő tagjainak figyelmét felhívja arra, hogy keresztyéni kötelességük része az egyháztagság hivatalos felvállalása.

A Generális Konvent Elnöksége aggályosnak tartja, hogy az Ausztriába munkavállalóként érkező magyar reformátusok egy része „felekezetnélküliként" regisztráltatja magát, ezzel egyháztagságát letagadva a hatóságoknál az Ausztriában kötelező egyházfenntartási járulék megfizetését megkerüli. Ez a gyakorlat veszélyezteti testvéregyházunk, különösen is a bécsi gyülekezetek által biztosított magyar nyelvű lelkigondozás és gyülekezeti élet fenntartását is.

Testvéregyházunk az Ausztriai Református Egyház évtizedek óta vállalja, hogy gondoskodik az Ausztriában élő magyar reformátusok anyanyelven történő lelkigondozásáról. A három bécsi református gyülekezet alkotta szövetség azzal is kifejezésre juttatja ez irányú elkötelezettségét, hogy a magyar reformátusok által helyben fizetett egyházfenntartói járulékot alapvetően a magyar nyelvű lelkigondozás, istentiszteletek és hitoktatás biztosítására fordítja.

Tudjuk ugyanakkor, hogy az ausztriai egyháztagsággal együtt járó pénzügyi hozzájárulás terhet jelenthet. Ezzel kapcsolatban tájékoztatjuk az Ausztriában élő vagy ott munkát vállalni tervező egyháztagjainkat, hogy az osztrák egyházi törvény értelmében az Ausztriai Református Egyház számára fizetendő hozzájárulások a mindenkori gyülekezeti tag pénzügyi helyzetétől függnek. Aki tehát alacsony jövedelemmel rendelkezik, annak ezzel arányosan alacsonyabb lesz a területileg illetékes osztrák gyülekezetnek fizetendő egyházi hozzájárulás mértéke - az is előfordulhat, hogy egyáltalán nem kell fizetnie.

A magyar református egyházak és az osztrák testvéregyház segítséget kíván nyújtani ahhoz, hogy az Ausztriában élő magyar testvéreink ne kényszerüljenek egyházi hovatartozásuk megtagadására. Ezért megállapodtak abban, hogy a magyar reformátusok által a szülőföldjükön anyagyülekezetük számára fizetett pénzügyi hozzájárulás összege – az erről benyújtott igazolás alapján - az ausztriai egyházi hozzájárulásból levonható, ami akár az egyházi hozzájárulás fizetése alóli mentességet is eredményezheti.

A fentiek értelmében pénzügyi okok nem indokolhatják, hogy bárki református identitását Ausztriában megtagadja. Sokkal inkább buzdítjuk egyházaink tagjait arra, hogy magyar reformátusokként büszkén vállalják a református családhoz való tartozásukat egy olyan országban, ahol a református egyház társadalmi befolyása történelmi okok miatt amúgy is alacsony.

Arra kérjük azokat a magyar testvéreinket, akik anyagi megfontolásból korábban az egyházból való kilépésük mellett döntöttek, hogy komolyan mérlegeljék az újra belépés lehetőségét, a hatóságoknál az „Evangelische Kirche HB"-t választva.

a Generális Konvent Elnöksége