Zsinatot tartanak Horvátországban

Összehívta az egyik horvátországi magyar református közösség, a Horvátországi Református Keresztyén Kálvini Egyház (HRKKE) Zsinatát Lángh Endre püspök.

A tanácskozást, melynek keretében új tisztségviselőket választanak, április 9-én tartják meg Laskón. Az egyház honlapján közzétett meghívóban az olvasható, hogy a HRKKE Zsinati Tanácsa március 18-án megtartott ülésén Csáti Szabó Lajos, jelenlegi laskói esperest jelölte a püspöki tisztségre.


Mint ismeretes, a horvátországi református egyházak nem tagjai a Magyar Református Egyháznak. A Generális Konvent álláspontja szerint ugyanis csak egy egyházként csatlakozhatnának a Kárpát-medencei reformátusokat tömörítő szervezethez. A Magyar Református Egyház 2009. május 22-én elfogadott alkotmánya ugyanakkor nem zárja ki a későbbi esetleges csatlakozást. A dokumentum függeléke a közös zsinat képviseleti számarányának megállapítása során a horvátországi egyházzal is számol, de mint fogalmaz: "A Horvátországi Református Egyház csatlakozásáig ezek a helyek a Dunamelléki Református Egyházkerületet illetik meg".

Jugoszlávia felbomlásával, az ország függetlenedését követően alakult meg a kis lélekszámú Horvátországi Református Keresztyén Egyház 1993-ban, amely azonban belső ellentétek következtében később több részre szakadt. Így jött létre a Horvátországi Református Keresztyén Kálvini Egyház, a Horvátországi Magyar Református Keresztyén Egyház és a horvát nyelvű Horvátországi Protestáns Református Keresztyén Egyház. Az utóbbi években több kezdeményezés volt, hogy egyesítsék a maroknyi közösségeket – a Református Világszövetség megbízottja is közvetített a felek között -, mindezidáig azonban ez nem vezetett eredményre.