Álláspályázat a Református Pedagógiai Intézet igazgatói pozíciójára

A Magyarországi Református Egyház Zsinata pályázatot hirdet köznevelési foglalkoztatotti jogviszony keretében a Református Pedagógiai Intézet igazgatói pozíciójára

A köznevelési foglalkoztatotti jogviszony határozatlan időre kerül létesítésre. A vezetői megbízás határozott időre, 2024. augusztus 1-től, 2029. július 31-ig szól.

Tevékenységi kör (ellátandó feladatok): Az irányadó állami és református jogszabályokban, valamint a Református Pedagógiai Intézet (RPI) Alapító Okiratában, Szervezeti és Működési Szabályzatában foglaltaknak megfelelően az igazgató feladata az intézmény szakszerű és törvényes működtetése, irányítása.

A vezetői megbízás legfontosabb feltételei az alábbiak:

- büntetlen előélet;

- a pedagógusok új életpályájáról szóló 2023. évi LII. törvény (Púétv.) 27. §-a szerinti kizáró feltételek hiánya;

- olyan foglalkozástól eltiltás hatálya alóli mentesség, amely a köznevelési foglalkoztatotti jogviszony létesítését nem teszi lehetővé;

- cselekvőképesség;

- nevelési-oktatási intézményben pedagógus-munkakörben fennálló, határozatlan időre, teljes munkaidőre szóló kinevezés vagy a megbízással egyidejűleg a Református Pedagógiai Intézetben pedagógus-munkakörben történő, határozatlan időre, teljes munkaidőre szóló köznevelési jogviszonyba történő kinevezés vállalása;

- pedagógus-munkakör betöltésére jogosító mesterképzésben szerzett szakképzettség és pedagógus szakvizsga keretében megszerzett intézményvezetői szakvizsga vagy igazgatói szakképzettség;

- legalább tíz év megfelelő szakmai gyakorlat;

- református teljes jogú egyháztagság, konfirmáció; vagy evangélikus teljes jogú egyháztagság és konfirmáció, ha az evangélikus egyháztag megbízásához a Magyarországi Református Egyház Zsinatának Elnöksége kifejezetten hozzájárul;

- pedagógus szakvizsga keretében protestáns köznevelési vezetőképzésben szerzett szakképzettség, ennek hiányában annak vállalása, hogy a jelölt 2025. szeptember 01. napjáig megszerzi a protestáns köznevelési vezetőképzésben szerzett szakképzettséget, vagy az azzal egyenértékű végzettséget;

- erkölcsös életvitel, rendezett magánélet;

- vezetésre való alkalmasság;

- összeférhetetlenség hiánya: nem kaphat intézményvezetői megbízást a Magyarországi Református Egyház fizetett tisztségviselője, alkalmazottja vagy a Magyarországi Református Egyház képviselőjének közvetlen hozzátartozója, kivéve, ha az ilyen személy megbízásához a Magyarországi Református Egyház Zsinatának Elnöksége kifejezetten hozzájárul.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

- 90 napnál nem régebbi hatósági bizonyítvány a büntetlen előélet és annak igazolására, hogy a pedagógusok új életpályájáról szóló 2023. évi LII. törvény (Púétv.) 27. §-a szerinti kizáró feltételek nem állnak fenn a pályázóval szemben, valamint a pályázó nem áll olyan foglalkozástól eltiltás hatálya alatt, amely a köznevelési foglalkoztatotti jogviszony létesítését nem teszi lehetővé,

- az álláshely betöltéséhez szükséges végzettség, szakképzettség meglétét igazoló okmányok másolata,

- a pályázó szakmai önéletrajza,

- motivációs levél,

- vezetői program,

- a pályázó aláírt, eredeti nyilatkozata arról, hogy hozzájárul

- referencia jegyzék,

- publikációs jegyzék.

A pályázat benyújtásának módja: eredetben, aláírva postai úton vagy személyesen a Magyarországi Református Egyház Oktatási Szolgálat (OSZ) 1146 Budapest, Abonyi utca 27. szám alatti címén és ezzel egyidejűleg elektronikus úton az oktatasi.szolgalat@reformatus.hu e-mailcímre történő megküldésével.

Kérjük a borítékon vagy az elektronikus úton megküldésre kerülő e-mail tárgyában feltüntetni, hogy: „Pályázat – Református Pedagógiai Intézet igazgatói megbízás”

A pályázati felhívással kapcsolatosan további személyes konzultációs lehetőség biztosított – előre egyeztetett időpontban – személyesen vagy online formában:

A Református Pedagógiai Intézettel kapcsolatosan további információt a https://refpedi.hu/ honlapon szerezhet.

Foglalkoztatás időtartama, munkaideje, munkarendje, formája: határozatlan időtartam, heti 40 óra, általános munkarend, teljes munkaidő.

Munkavégzés helye: 1041 Budapest, Árpád út 51. A épület I. emelet 1. A munkavállaló a munkaköre által indokolt mértékben feladatait a székhelyén kívül is köteles ellátni.

Illetmény: megállapodás szerint. Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Púétv. és végrehajtási rendeletei, valamint az RPI teljesítményösztönzési és -értékelési szabályzata az irányadóak.

Egyéb lényeges információ:

- béren kívüli juttatások: telefonhasználat, munkavégzéshez kapcsolódó bérletjuttatás, szolgálati gépjármű kizárólagos személyi használata.

A pályázat benyújtásának határideje: 2024. június 19. 00:00

A pályázat elbírálásának módja: A köznevelési foglalkoztatotti jogviszony létesítésével összefüggő munkáltatói jogkör gyakorlója a pályázati kiírás visszavonására, valamint a pályázati eljárás érvénytelenné nyilvántartására vonatkozó jogát fenntartja. Az RPI Fenntartói Igazgatótanácsa véleményezési eljárását követően a Magyarországi Református Egyház Zsinatának Elnöksége dönt az álláshely betöltéséről.

A pályázat elbírálásának határideje: 2024. június 30.

A pályázati kiírás további közzétételének helye:

https://egyhaziallas.hu/

https://www.reformatus.hu/felhivasok-allashirdetesek/allashirdetesek/

https://kozszolgallas.ksz.gov.hu/

Az álláshely tervezett betöltésének időpontja: 2024. augusztus 1.