Főigazgatót keresnek a tabajdi Mészöly Gedeon Református Általános Iskola, Fügefa Óvoda és Mini Bölcsődébe

A Tabajdi Református Egyházközség presbitériuma mint fenntartó pályázatot hirdet a Mészöly Gedeon Református Általános Iskola, Fügefa Óvoda és Mini Bölcsőde főigazgatói munkakörének a betöltésére.

A munkaviszony időtartama: határozatlan idejű munkaviszony.

A foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.

A vezetői megbízás időtartama: a vezetői megbízás határozott időre, 2024. augusztus 1-jétől 2029. július 31-ig szól.

A munkavégzés helye: Mészöly Gedeon Református Általános Iskola, Fügefa Óvoda és Mini Bölcsőde (8088 Tabajd, Dózsa György utca 1.)

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: A közoktatási intézmény vezetőjének feladata az intézmény színvonalas, szakszerű és törvényes működtetése, a takarékos gazdálkodás, a munkáltatói jogok gyakorlása és döntéshozatal az intézmény működésével kapcsolatban minden olyan ügyben, amelyet jogszabály nem utal más hatáskörbe. Felelős az intézményi szabályzatok elkészítéséért, jóváhagyja az intézmény pedagógiai programját, képviseli az intézményt. Vezetőként felel a pedagógiai munkáért, a nevelőtestület vezetéséért, a nevelőtestület jogkörébe tartozó döntések előkészítéséért, végrehajtásuk szakszerű megszervezéséért és ellenőrzéséért, a gyermek- és ifjúságvédelmi feladatok megszervezéséért és ellátásáért, a gyermekvédelmi jelzőrendszernek a köznevelési intézményhez kapcsolódó feladatai koordinálásáért.

Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Púétv. és a pedagógusok új életpályájáról szóló 2023. évi LII. törvény végrehajtásáról szóló 401/2023. (VIII. 30.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

 • általános iskolában pedagógus munkakör betöltésére jogosító főiskola/egyetemi/mesterképzésben szerzett szakképzettség;
 • pedagógus-szakvizsgán szerzett intézményvezetői szakképzettség;
 • magyar állampolgárság;
 • református és evangélikus teljes jogú egyháztagság, konfirmáció, elkötelezett keresztyén életvitel;
 • nem áll foglalkozás eltiltásának hatálya alatt;
 • büntetlen előéletű;
 • cselekvőképes;
 • legalább öt év pedagógus munkakörben szerzett szakmai gyakorlat.

Az állás betöltéséhez szükséges egyéb feltételek:

 • felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások)-ismeretek.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • 90 napnál nem régebbi hatósági bizonyítvány a büntetlen előélet és annak igazolására, hogy a pedagógusok új életpályájáról szóló 2023. évi LII. törvény (a továbbiakban: Púétv.) 27. §-a szerinti kizáró feltételek nem állnak fenn a pályázóval szemben, valamint a pályázó nem áll olyan foglalkozástól eltiltás hatálya alatt, amely a köznevelési foglalkoztatotti jogviszony létesítését nem teszi lehetővé;
 • fényképes szakmai önéletrajz;
 • motivációs levél;
 • a többcélú intézmény vezetésére vonatkozó elképzelés, különös tekintettel az iskola keresztyén szellemiségére, versenyképességére, fejlesztésére, a fenntartó gyülekezettel való kapcsolattartására;
 • a végzettséget és szakképzettséget, pedagógus-szakvizsga meglétét, szakmai gyakorlatot igazoló dokumentumok másolata;
 • lelkészi ajánlás, református vagy evangélikus egyháztagság igazolása;
 • a pályázó nyilatkozata, amelyben hozzájárul a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez;
 • nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázat tartalmának és személyes adatainak a pályázat elbírálásában részt vevők általi megismeréséhez hozzájárul.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • köznevelési intézményben szerzett vezetői- vagy helyettesi tapasztalat;
 • általános iskolai/művészeti nevelés szakmai programban való eredményes részvétel;
 • szolgáló gyülekezeti tagság;
 • akkreditált pedagógus-továbbképzési programban megszerzett értékorientált vezetés tanúsítványa.

A munkakör betölthetőségének időpontja: a munkakör 2024. augusztus 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2024. május 21.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Dr. Gulyás László és Csordásné Bárányos Márta nyújt e-mailben a gulyas.laszlo52@gmail.com és baranyosmarti@gmail.com címen.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • postai úton, a pályázatnak a Tabajdi Református Egyházközség címére (8088 Tabajd, Kossuth utca 18.) történő megküldésével. Kérjük a borítékon feltüntetni: „intézményvezető pályázat”.
 • személyesen: Mészöly Gedeon Református Általános Iskola, Fügefa Óvoda és Mini Bölcsőde (8088 Tabajd, Dózsa György utca 1.)
 • PDF-ben e-mailen: tabajd@reformatus.hu

A pályázat elbírálásának módja, rendje: A 326/2013. (VIII.30.) kormányrendeletben meghatározott véleményezési eljárás lefolytatása, azt követően szóbeli meghallgatás utáni döntés. Hiánypótlásra nincs lehetőség. A pályázat kiírója fenntartja magának a jogot, hogy a pályázati eljárást eredménytelenné nyilvánítsa. A pályázati kiírásnak nem megfelelő, késedelmesen vagy hiányosan beadott pályázatot a kiíró automatikusan érvénytelennek tekinti.

A pályázat elbírálása és a vezető megbízása a Magyarországi Református Egyház köznevelési törvényének (1995. évi I. tv.) megfelelő rendelkezései szerint történik.

A pályázat elbírálásának határideje: 2024. május 31.