Látsszon, segítsen, mozgasson

Isten a szavával teremti meg a világot és az egyházat. A hívők csoportjai a krisztusi kegyelembe kapaszkodva hit által Isten szövetségéhez tartoznak. A helyi gyülekezeteket Isten élő Igéje táplálja. Közösségeink önmagukon túlmutató értéket képviselnek az evangélium hirdetésével, amely megmozdít, és mélyreható változást idéz elő abban, aki hallja. A Magyarországi Református Egyház 2024-et az élő Ige évének nyilvánította, amely szorosan kapcsolódik a 2023-ra meghirdetett lelkipásztori hivatás évéhez. Az egyház vezetősége a szükséges háttéranyagok előkészítésével, kidolgozásával, a teológiai alapok megfogalmazásával és a program megvalósításával a Magyarországi Református Egyház Missziói Szolgálatát bízta meg, amelynek vezetője Hajdú Zoltán Levente lelkipásztor, szolgálatvezető főigazgató.

Az-Élő-Ige-Éve-2024-(színes,-fehér-háttérrel)

Mi adta az élő Ige évének ötletét?

A gondolat már 2023 nyarán megfogalmazódott Sárospatakon, a Magyarországi Református Egyház (MRE) Elnökségi Tanácsának ülésén, sőt a döntés is megszületett az előkészítő munka elkezdéséről. Egyházon belül és kívül mindannyian tapasztaljuk, hogy korunkban lelki vezetésre, útmutatásra éheznek az emberek, és a legképtelenebb helyeken próbálnak, szinte pótcselekvésként, megoldást keresni. Most páratlan lehetőséget kaptunk Istentől: szétesett, polarizálódott világunkban a Magyarországi Református Egyház megragadható, valóságos és építő üzenetet közvetíthet, amelynek újjáteremtő ereje lehet egyéni és közösségi szinten egyaránt. Meggyőződésem, hogy vegetáló társadalmunk gyógyítására nincs más vagy jobb eszköz, mint Krisztus evangéliuma. Az Isten Igéje nem elméleti igazság. Bennünk és közöttünk működésbe tudja hozni a megrekedt és elakadt életeket. Az élő Ige kifejezés abból a személyes és közösségi megtapasztalásból származik, hogy az Isten Igéje megújít és dinamizál. De mi, vagy inkább ki az Ige? A legkifejezőbben János evangéliumának legelején olvashatunk róla: „Az Ige testté lett.” Az apostol a testet öltött Istenről beszél. Isten cselekvő valósága elképesztő csodát tett. Úgy akart jelen lenni a világban, hogy az ember képes legyen a lelki-szellemi dolgokról tapasztalatokat szerezni, korlátozott befogadási képességei ellenére. Tehát a közöttünk élő Isten, Jézus Krisztus az Ige. Földi létén túlmutatva személye a kapcsolat az ember számára Istennel, aki megelevenít. A kijelentés, amelyet tőle és rajta keresztül kapunk, megváltást hoz a halálba hajló, a nélküle kárhozatba futó embervilágba. Az élő Ige továbbsugározza az életet.

Ez a továbbsugárzás feltételezi, hogy az élő Ige nem áll meg az egyház határainál.

Nem csak az egyház belső dinamizálásában vagy ébresztgetésében gondolkodunk. Komolyan vesszük a Máté evangéliumának huszonnyolcadik fejezetében olvasható jézusi missziói parancsot: „Menjetek el tehát, tegyetek tanítvánnyá minden népet…” Elmenni, kilépni, odalépni másokhoz. Megtalálni az Istent kereső mai ember és az Isten üzenetét hirdető egyház közötti hidakat. Három célt fogalmaztunk meg az élő Ige éve kapcsán: látsszon, segítsen, mozgasson. A célok mindegyike abból a dinamikából táplálkozik, amelyet a tematikus év címe is kifejez. Az élő Ige vitalitást hordoz. Ebből fakadóan mindhárom fogalom – látsszon, segítsen, mozgasson – arra utal, hogy az egyház merjen kilépni a falakon kívülre azokból a komfortzónákból, amelyek sokszor csak megszokottságuk miatt tűnnek otthonosnak, de a kor sokszor meghaladta már ezeket. Nem modernkedésre gondolok. Az Isten Igéje akkor tud dinamizálni, ha közérthetően, életszerűen szólítja meg a mai kor emberét. Ennek az egyházon belül is meg kell találni a csatornáit. Hiszem, hogy az Isten a mai magyar társadalommal, velünk, kezdeni akar valamit. Nem mondott le rólunk. Nem utóvédharcot folytatunk, a keresztyénség nem defenzív záró időszakban van, hanem élő, érthető üzenetet akar átadni a mai kor emberének is. Képes elvezetni addig a felismerésig, hogy mindez rólam szól, hozzám szól, és velem, az én életemmel akar újat kezdeni, méghozzá úgy, hogy egyúttal összekapcsol másokkal is, azaz közösséget, közösségeket teremt.

hajdú_zoltán_levente_élő_ige_éve_fotó_hurta_hajnalka_3

Fotó: Hurta Hajnalka

Mindez együtt milyen hatást gyakorol majd az egyházra és a kívülállókra?

Az egyházon belül az élő Ige évének a gyülekezetek és az egész egyház ébresztése, élővé tétele a célja, az ebben való megerősítés és folyamatos megújítás. Tehát a gyülekezeteken, vagyis az egyház vérkeringését adó közösségeken keresztül szeretnénk hatni. Olyan folyamatokat elindítani, amelyek az élet továbbadásában tesznek cselekvőképessé. Nem tűzijáték hatású, sehonnan sem táplálkozó, sehova nem vezető, egyszeri alkalmakat tervezünk. Isten közösségre és kapcsolatra teremtett minket. Tartozni akarunk valahová, és megtapasztalni az „otthon vagyok” érzését. Vonzó, befogadó, otthonná váló közösségek ott vannak, ahol Isten teremtő ereje működik. Nem új programokat szervezünk, hanem az amúgy is létezőket akarjuk megtölteni tartalommal. Öngól lenne újabb programokkal telezsúfolni az amúgy is számtalan elfoglaltsággal küzdő mai ember naptárát. A tervünk az, hogy az élő Ige éve nyomán a helyi gyülekezet témáink, tartalmaink integrálásával épülhessen – mind lélekben, mind cselekvő valóságában. A társadalomban pedig keressük azokat a kapcsolópontokat, ahol a körülöttünk élő, nem egyházias, de a spiritualitásra nyitott embereket – azt, hogy ilyenek vannak, a népszámlálás is mutatja – bekapcsolhatjuk az egyház vérkeringésébe. A kultúra, a tudomány, a művészet hídemberei összekötő elemként jelenhetnek majd meg. Olyanokra gondolok, akik értékhordozók, értékközvetítők és nyitottak a keresztyénség irányába. Bevonzhatjuk őket, dialógust kezdhetünk velük, ha a szakterületükről, a művészetükről kezdünk beszélgetni. Így építhetjük azt a hidat, amely össze tudja kötni az elvilágiasodott embereket az élő Ige üzenetével. Érdekesség, hogy ez a híd fogalom már Sárospatakon, azon a bizonyos elnökségi tanácsi ülésen is elhangzott a tematikus év fontos elemeként. Mindez nyitottságot, nyitást igényel mindkét fél részéről.

Lezárult a lelkipásztori hivatás éve. Hogyan folytatódik jövőre lelkészeink támogatása?

Képzeljük el a folyamatot koncentrikus körökként. A külső rész a frontvonal, ahol az őrállók, a lelkipásztorok dolgoznak. Segítésük, erősítésük, testi-lelki karbantartásuk a 2023-ban megkezdett módon zajlik tovább. Az idén az egyház nagy és biztos rendszerek kiépítésében gondolkodva indította el a változásokat, vagyis olyan struktúrák, hálózatok kezdték meg a működésüket, amelyek évtizedek óta hiányoztak. Gondoljunk csak az ügyintézést, adminisztrációt, belső kommunikációt januártól támogató internetes/intranetes hálózat egész éves előkészítésére vagy a Gyökössy Intézetre. Mindkettő évek óta beteljesületlen vágyálom volt. Az újonnan meghirdetett spirituális-mentális háttértámogatásra kirobbanó igény van. Már most meg kellett többszörözni a meghirdetett programokat és a kísérést, mert nem elég. Nem vesszük le a lelkipásztorokról a tekintetünket, sőt őket szeretnénk 2024-ben először megerősíteni, most a gyülekezeteken keresztül. Megrendítő az Ige a Máté evangéliumának huszonhatodik fejezetében: „Megverem a pásztort, és elszélednek a nyáj juhai.” A pásztor megerősítése a nyáj karbantartásának első lépése. Tematikus éveink logikusan épülnek egymásra.

AZ ÉLŐ IGE ÉVÉNEK KULCSESEMÉNYEI:

2024. január 27. – Anyaországi és felvidéki lelkipásztor-találkozó (Groupama Aréna)

2024. május 24–25. – a református egység napja (Debrecen)

2024. október (a pontos időpont szervezés alatt) – az élő Ige napja (a budapesti Ráday Házban Visky András író, dramaturg, a Károli-egyetem tanára, az év fővédnöke bevonásával)

A gondoskodás a fiatalokról nem választható feladat, hanem az egyház hivatásának és történelmi küldetésének szerves része. Jelenlétükkel segíthetnek az egyház arculatának megfiatalításában. Az élő Ige éve hogyan lehet ebben a közösségeink partnere?

A regionális különbségek ellenére nyilvánvaló, hogy a globalizációs folyamatok világszerte hatással vannak a fiatalokra, akiknek a társadalmi és kulturális szerepvállalása nemzeti és nemzetközi szinten, egyházon belül és kívül jelentősen megváltozott. Ráadásul ezek a folyamatok felgyorsultak. Általánosságban elmondható, hogy egyre nagyobb az igény a szabadságra, az autonómiára és a véleménynyilvánításra, elsősorban a közösségi médián keresztül. A fiatalokkal való foglalkozásban elengedhetetlenül ott van a változás szükségszerűsége. Ha nem úgy beszélünk, hogy értsék, ha nem olyan az egyház működése, amelyet otthonosnak élhetnek meg, akkor az a szomorú kép alakul ki bennük, hogy az egyház a múlt relikviája. Pedig az ifjúság kérdései és az azokra adott válaszok segítségével tud az egyház a megújulási folyamatban lépésről lépésre előrehaladni. A hit és a közösség eleven megtapasztalása segít nekik szembenézni az élet nagy kihívásaival, hogy felelősségteljesen megtalálják a helyüket a társadalomban és az egyházi közösségben. Nekünk, mint a bibliai jó és gondos házigazdáknak, szem előtt kell tartanunk az újat, megtartva emellett minden értékes hagyományt, mert így tudjuk eléjük tárni az örök, üzenetében nem változó evangéliumot, amely mindig időszerűen akar jelen lenni a társadalomban. Ennek a kulturális változásnak a kezelésében kísérjük majd a fiatalokat az élő Ige évében, ezért nekik és a gyerekeknek kiemelt szerep jut. Sok gyülekezetben a hitbeli, lelki életerő számos jele mutatkozik. Léteznek nagy létszámú ifik és töredékek egyaránt. Ezeket szeretnénk összekötni nagyobb egységekbe, ezért szorosan együttműködünk az MRE Zsinati Hivatal ifjúsági osztályával, hogy a gyülekezeteket és a gyülekezetek összefogását ezen a téren is hathatósan segítsük.

Milyen tartalommal jelennek meg a digitális média világában?

Országos, egyházkerületi, egyházmegyei, egyházi szervezeti és gyülekezeti szinten tervezett programokat támogató pályázati lehetőségeket adunk közre, valamint segédleteket, amelyek a pályázatírásban igazítanak el. Egyrészt az egyházmegyei szintre koncentrálunk, hogy összekapcsoljuk az egyes gyülekezeteket, másrészt a szervezetekre és rendezvényeikre, különösen hangsúlyozva az ifjúsági szervezetek által a fiataloknak kínált programokat. Elérhetőek lesznek kifejezetten azért készített dokumentumok, hogy levegyék a terhet a szolgálókról, illetve hozzásegítsenek a személyes hitélet megújulásához. A kulcseseményeket a református média segítségével hirdetjük, rendezzük meg, és tudósítunk is róluk. A rendezvény nem csak magából az eseményből áll, van elő- és utóélete is. Ezekre szintén figyelnünk kell, hogy lássuk, a megszólítottakhoz hogyan, milyen úton érkezik meg az üzenet, és milyen későbbi hatást gyakorol a gyülekezeti közösségek működésére. Fellelhető lesz továbbá egy kifejezetten tudományos háttérdokumentum-gyűjtemény, továbbá konferenciaanyagok. Teoretikus, informatív és praktikus – ez lesz a médiafelületeink három kulcsszava. Indítunk továbbá Facebook- és Instagram-oldalt.

hajdú_zoltán_levente_élő_ige_éve_fotó_hurta_hajnalka_4

Fotó: Hurta Hajnalka

Melyek azok a területek, amelyekkel szorosan együttműködnek?

Az élő Ige éve szervezése az MRE Missziói Szolgálatához tartozik, de nem szabad elfelejtenünk, hogy valójában az egész egyházé. Mindenkivel együttműködünk, mert csak akkor fogja beváltani a hozzá fűzött reményeket, ha nemcsak mi dolgozunk érte, hanem a gyülekezeti tagok, a lelkipásztorok is a szívügyüknek tekintik. Megvalósítandó célkitűzésünk, hogy ne maradjon ki egyetlen terület sem. Keressük az együttműködést például a szeretetszolgálattal, az oktatási és szociális intézményeinkkel. Célközösségünk azonban mindenekelőtt és alapvetően a gyülekezeteink. Tapasztalati tény, hogy az válik hosszú távon aktív részesévé a helyi közösségnek, aki maga is szerepet vállal annak működésében. Az élő Ige évének küldetése a közösségépítés, a felismert értékek megbecsülése és továbbadása. Az individualista szemlélettől szeretnénk elszakadni. Közvetlen munkatársaim Kovách I. Bendegúz lelkipásztor, aki a tematikus év szervezését, működését koordinálja és vezeti, Császár-Harangozó Dóra lelkipásztor, a missziói szolgálat kommunikációs referense, valamint Právetz Anikó lelkipásztor, aki operatív tevékenységével segíti a munkát.

Huszonöt év lelkipásztori szolgálat után mit vár az élő Ige évétől?

Amióta elhívott Isten lelkipásztornak, láttam, hogyan változtatott meg életeket, hogyan épített közösségeket és teremtett csodát az emberileg szinte semmiből. Azzal a hittel indulhatok ennek az évnek is, hogy Isten erre is képes. Van hatalma, hogy a reményvesztett gyülekezeteket megerősítse, a saját jövőjükben is kételkedő közösségeket újjáteremtse. Ami még nagyobb várakozásom, hogy a töredékességünk ellenére is rajtunk keresztül munkálkodva újítsa meg a magyar társadalmat. Ez motivál engem. Mert tudom, hogy Isten mindenható. Ezért nem érem be kevesebbel. Hiszem, hogy csodák részesei lehetünk 2024-ben.