Elhunyt Timothy Keller, aki az igazság képviselete mellett a szeretetről sem feledkezett meg

„A távozásom egyáltalán nem rossz, a legkevésbé sem” – ezekkel a szavakkal tért meg Teremtőjéhez az amerikai keresztyén író, lelkipásztor. Könyveit világszerte tömegek olvasták és olvassák még hosszú évtizedeken át. Timothy Keller képes volt úgy hangot adni a tiszta keresztyén igazságnak, hogy sosem feledkezett meg az irgalomról.

timothy_keller_facebook

Fotó: Facebook/Timothy Keller

„Timothy J. Keller, férj, apa, nagyapa, mentor, barát, lelkész és tudós ma reggel az otthonában meghalt. Apa megvárta, amíg kettesben maradt anyával. Anya homlokon csókolta, ő pedig kilehelte lelkét. Utolsó szavaival vigasztalódunk: »A távozásom egyáltalán nem rossz, a legkevésbé sem.« Hamarosan találkozunk, apa” – tette közzé gyermeke, Michael Keller az egész család nevében a Facebookon. A lelkész 2002-ben már megküzdött a rákkal, akkor győzelmet aratott a pajzsmirigyét megtámadó betegséggel szemben. 2020-ban ismét rákkal diagnosztizálták, ezúttal a hasnyálmirigyében találtak elváltozást. Életét 72 évesen, családja körében fejezte be 2023. május 19-én.

Számos teológiai témájú, illetve a keresztyén életre vonatkozó könyvének pasztorációs és missziós tevékenysége teremtette meg a kellő hátteret, így életművének bemutatását is ezzel érdemes kezdeni.

Timothy J. Keller 1950-ben született a pennsylvaniai Allentown városában, lutheránus családban. Alapszakos diplomáját a Bucknell Egyetemen szerezte meg, majd a Gordon-Conwell Teológiai Szemináriumon végezte el a mesterképzést, a doktori fokozatot pedig a Westminster Teológiai Szemináriumon kapta meg. Megtérését a Bucknell Egyetemen töltött évekhez kötötte, amikor is találkozott az Intervarsity Keresztyén Közösséggel, ahol később szolgálatot is vállalt. Az Amerikai Presbiteriánus Egyház szentelte lelkésszé, majd kilenc évig volt a virginiai Hopewell városában lelkipásztor. Eközben oktatott a Westminster Teológiai Szemináriumon, valamint egyháza belmissziós szolgálatát vezette. Feleségét, Kathyt 1975-ben vette el, három gyermekük született: David, Michael és Jonathan.

1989-ben az Amerikai Presbiteriánus Egyház azzal a feladattal kereste meg, hogy alapítson gyülekezetet Manhattanben. A projektre korábban két másik lelkészt is felkértek, akik azonban elutasították a feladatot. Ez is jelzi, milyen kemény talajt jelentett már akkor az Ige szempontjából New York belvárosa. Keller vezetésével a Redeemer presbiteriánus gyülekezet a kezdeti ötven főről 2008-ra egy többezres közösséggé vált. Egy vasárnapi istentiszteleten nagyjából ötezren vettek részt ekkortájt. A Redeemer az egyéb amerikai „megagyülekezetekhez” képest másként festetett már akkor is: főként egyedülálló fiatal felnőttek alkották, akiknek több mint negyven százaléka ázsiai–amerikai volt, emellett pedig sokan dolgoztak az üzleti és a művészeti életben. A The New York Times egy 2006-os cikkében úgy fogalmazott, hogy Keller egyáltalán nem kerüli a „kemény bibliai igazságokat”, ám mégsem úgy beszél, mint az evangelikál vezetők többsége. Hogy ez pontosan mit is jelent, a későbbiekben fejtem ki.

A gyülekezet létrehozott több szervezetet is, ezek közül a Hope for New York önkéntesekkel és anyagi támogatással segít az olyan keresztyén szolgálatoknak, amelyek szociális segítségnyújtással foglalkoznak a városban, míg a Center for Faith and Work teológiai képzéseket nyújt. Keller 2017-ben mondott le vezető lelkészi pozíciójáról, hogy a New Yorkban végzett misszióját globális szinten is kiterjessze. Így jött létre a Redeemer Várostól Városig szervezet, amely a 2022-es adatok szerint már 838 gyülekezetet hozott létre világszerte. Emellett alapító tagja volt a The Gospel Coalition nevű evangelikál szervezetnek.

Ami a szellemi munkásságát illeti – természetesen ennek teljes körű bemutatására nem vállalkozom –, első könyvét még 1989-ben írta meg Ministries of Mercy (Az irgalmasság szolgálata) címmel. Művében az irgalmas szamaritánus történetéből kiindulva hangsúlyozza az elesettek szolgálatának fontosságát, legyenek azok a szomszédunkban lakó özvegyek, az orvosi számlákat megfizetni képtelen szegényebb családok vagy a templomaink környezetében élő hajléktalanok. Már a Redeemer megalapítása után írta meg második könyvét Hit és kételkedés címmel. Ebben foglalta össze tapasztalatait, amelyeket New York alapvetően ateista, jobb esetben szkeptikus közegében szerzett missziói munkája során. A The New York Times best seller listáján hetedik helyen végzett a könyv a megjelenés évében, 2008-ban. A szerző a következő, gyakran feltett kérdésekre igyekszik választ adni: „Miért engedi Isten a szenvedést? Miért van pokol? Hogyhogy csak egy igaz vallás létezik? Hogy követhetett el az egyház ennyi igazságtalanságot? Megbízható-e a Biblia? Tényleg elfojt és korlátoz a keresztyénség?” Keller ebben a munkájában arra törekszik, hogy leleplezze a keresztyénséggel kapcsolatos leggyakoribb előítéleteket, tévhiteket. Ezek felszínre hozása mellett azonban érzékeny és lényeglátó válaszokat ad a kételkedőknek. Lesslie Newbigin teológus, misszionárius, íróhoz hasonlóan tisztában volt vele, hogy a posztkeresztyén nyugati világ az egyik legnehezebb terület az evangelizáció szempontjából, hiszen az európai, illetve az angolszász világ embere az értelem és a lelkiismeret ítélőszéke elé állította a keresztyénséget. Türelmesen közelít a fent említett kérdésekhez, és megmutatja, hogy a XXI. század liberális, egalitárius nézőpontjából kegyetlennek bélyegzett Biblia mit is mond az egyes problematikus vagy annak vélt kérdésekben. Gyakran rámutat, hogy a Szentírás adott esetben nem is azt állítja, amit kritikusai gondolnak, amennyiben pedig igen, Keller rávilágít, hogy hajlamosak vagyunk visszavetíteni korunk elvárásait, illetve alacsonyabb rendűnek tartjuk a múlt embereit. Érvelése képes lebontani az akadályokat az evangélium és a magukat annál morálisan fejlettebbnek valló emberek között.

Műveiben a keresztyén élet számos területét, az újjászületéstől kezdve a bálványainkkal való leszámoláson át a házasság, a halál és a szenvedés kérdéséig taglalja. Halálhírét követően a protestáns egyházak számos orgánumában és a közösségi médiában is megemlékeztek Timothy Kellerről. A nekrológok többsége életművének legfőbb erényeként az urbánus közegek megszólítását jelölte meg. Emellett politikai középutasságát hangsúlyozták, hiszen kritizálta az evangelikál mozgalmak közeledését a Republikánus Párthoz, valamint a Demokrata Párttal és a liberális városi értelmiséggel azonosuló progresszív keresztyénséget is. Távolságot tartott a jobboldaltól, ahogy a kulturális elit egalitárius, adott esetben szélsőbaloldali közegébe sem olvadt be. Ezek a megállapítások összességében igazak, de nem szabad megfeledkezni arról, hogy Timothy Keller munkássága nem a kultúrharcban való hídszerepe miatt vált maradandóvá, és nem a New York-i értelmiség megszólítása miatt olvasták és olvassák tömegek a könyveit. Ez persze – gyülekezetplántáló tevékenysége mellett – súlyt és biztosítékot ad a mondanivalójának, de annak tartalma, tisztasága és a szó jó értelmében vett földhözragadtsága jelenti – legalábbis számomra – a legfontosabb értékét. Minden cselekedetén látszott, hogy élettapasztalat, beszélgetések és legfőképpen érteni akarás van mögötte. A megértés terén viszont soha nem ment el addig, hogy elfogadja azt, ami Isten számára nem elfogadható. Munkásságának minden eleme képviselte azt a gondolatot, hogy a szeretet igazság nélkül szentimentalizmus, az igazság szeretet nélkül viszont csupán önigazolás és keményszívűség.