20 éves a törökszentmiklósi Bethlen Gábor Református Általános Iskola

„Templomunk az Isten háza, az ajtaja nyitva, tárva gyere te is itt a helyed, a Jóisten nagyon szeret!” énekelték lelkesen a törökszentmiklósi Bethlen Gábor Református Általános Iskola kis elsősei, miközben bevonultak az ünnepi tanévnyitó Istentiszteletre a templomba.  Ez a kis ének nagyon szépen megfogalmazta, mi is annak az alapja, hogy egy különleges eseményt ünnepelhettünk 2011. szeptember 4-én.

Isten nagy szeretetének és megtartó erejének köszönhetően az 1720-ban kapuit megnyitó református általános iskola 1948-tól 1991-ig tartó - 43 év kényszerű szünet után- 1991. szeptember 1-én ismét egyházi intézményként kezdhette meg a tanévet. Ennek a huszadik évfordulója megünneplésére gyűlt össze több száz ember a helyi református templomban.

képSzabó József esperes prédikációjában hangsúlyozta, hogy sok harcot kellett megvívni addig, amíg a keresztyén értékek újra el tudták foglalni saját helyüket, az egymás szeretete, tisztelete kitartásra ösztönözte a dolgozókat.  A kezdet nem volt igazán könnyű, sok küzdelem áll annak a hátterében, hogy ki tudjuk mondani: „Jó nekünk itt lenni.”  

E jeles alkalmon az alapige Máté evangéliumából való volt. „Jó nekünk itt lenni” (Mt. 17,1-8) fogalmaztak a tanítványok is, mikor Jézus mellett lehettek. A tanítványok tudták, mi az örömük alapja: az, hogy Jézus mellett jó helyen vannak. Az ünnepi évnyitón sem véletlenül volt ez az alapige, hiszen az iskola nem fövényre, emberi erőkre épített a kezdéskor sem, ahogy a következő 20 év alatt sem, hanem a lelki kősziklára, Isten szeretetére, s arra, hogy „Velünk volt Jézus! Nem mi voltunk erősek, bátrak, Ő Tőle kaptunk mindent!” –fogalmazott az esperes. Így szinte minden helyen helyt tud állni az egyházközség, hiszen az általános iskola mellett a Petőfi úti óvoda, valamint a Botlik Erzsébet Idősek Otthona is református egyházi intézmények lettek.  
A bíztató, hálaadó prédikációt köszöntések követték, valamint a Bethlen Gábor Kamarakórus szolgálata, ami énekszavával adott hálát Istennek a megtartó kegyelemért.

Szászfalvi László államtitkár köszöntőjében hangsúlyozta, hogy ennek a református iskolának, minden pedagógusának, diákjának törekednie kell arra, hogy a nevelés értékközpontúvá legyen. Középpontban kell tartani a hitet, családi, nemzeti értékeinket azért, hogy „tudjunk úgy cselekedni, hogy megmaradjunk”- fogalmazott Szászfalvi László. Kiemelte, hogy hűségesnek és méltónak kell maradni Bethlen Gábor névhez is, aki példamutató a hitben, mert mindig Isten Igéjére tudott hagyatkozni, Bibliáját mindig magánál tartotta.

Virágné Katona Zsuzsanna Igazgatónő évkezdő beszédét egy bibliai Igével kezdte: „ Ne félj, mert én veled vagyok, ne csüggedj el, mert én vagyok Istened!”  (Ézs. 41, 10)  Ez az Ige akár  az elmúlt 20 évnek is  vezérfonala lehetett volna. Istenbe vetett bizalom és a Hozzá való hűség, ragaszkodás volt a legfontosabb ahhoz, hogy most az Ő házában összegyülekezve együtt tudjunk hálát adni az elmúlt időszakért. Mindehhez elengedhetetlen volt az is, hogy a pedagógusok, dolgozók, szívvel- lélekkel, igazi elhivatással végezzék a rájuk bízott feladatot. Az Istentisztelet keretein belül tizenegy pedagógus kapott kitüntetést, hisz már húsz esztendeje, az újraindítás óta lelkesen végzik nevelői feladataikat.

képHálaadás illeti Isten és az oktatók mellet az Szabó József esperest és feleségét, Szabóné Csökmei Editet is, akik kitartó és áldozatos munkájukkal,  Istenbe vetett  bizalommal kezdtek neki húsz ével ezelőtt annak a nemes harcnak, amely az iskoláért folyt.  Munkájuk gyümölcsöző lett, hiszen ahogy Fodor-Csipes Anikó tiszaszentimrei asszony köszöntőjében is elhangzott, ebben az iskolában mindenki alapot nyerhet ahhoz, hogy elinduljon arra az útra, amelyre elhívatott. Hálás szívvel köszönte meg a volt diákok nevében mindazt a hitbeli, szellemi megerősítést, amit ebben az intézményben, valamint az esperes úréktól kapott.  

A köszöntések sorát Mihalina László, a Mezőtúri Református Kollégium lelkész-főigazgatója, illetve Rácz Péter presbiter zárta.  Mindkettőjük köszöntése és hálaadása buzdítás is volt egyben a további kitartó munkára, hiszen láthatjuk, hogy nem bizonytalan a cél. A csoda elengedhetetlen az igazi neveléshez, de Isten folyamatosan megláttatja velünk csodáit, így Benne bízva kell továbbra is folytatni az elkötelezett munkát, s Rá kell bízni az iskola jövőjét, hiszen Nála van a legbiztosabb kezekben.

képAz elmúlt húsz esztendőre emlékezik az iskolában az esperes által megnyitott kiállítás is, ami feleleveníti a múltat, de egyben bemutatja a jelent, az iskola létét.  A képek és az iskolában folyó élet tanúskodik arról, hogy a harc nem volt eredménytelen, hiszen a szép állapotban lévő, korszerűen felszerelt iskolában közel 450 diák kezdte meg szeptember elsején a 2011/2012-es tanévet.

Hálaadással a szívünkben köszönjük meg a mindenható Istennek, hogy engedte megérni ezt az ünnepi alkalmat, s hogy továbbra is bízhatunk ígéretében: „ Ne félj én veled vagyok”

Gazdag Edit, segédlelkész