Iskolaigazgató

A Tiszántúli Református Egyházkerület pályázatot hirdet a Szügyi Dániel Református Általános Iskola igazgató munkakör ellátására.
Pályázati feltételek:

- református vallás, konfirmáció, teljes jogú egyháztagság,
- az adott nevelési-oktatási intézményben pedagógus munkakör betöltéséhez szükséges – a nemzeti köznevelésről szóló törvényben meghatározott – felsőfokú iskolai végzettség és szakképzettség,
- legalább öt év pedagógus munkakörben szerzett szakmai gyakorlat,
- pedagógus szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség,
- magyar állampolgárság vagy a munkaviszony létesítéséhez szükséges jogállás,
- a nevelési-oktatási intézményben pedagógus-munkakörben fennálló, határozatlan időre, teljes munkaidőre szóló alkalmazás vagy a megbízással egyidejűleg pedagógus-munkakörben történő, határozatlan időre teljes munkaidőre szóló alkalmazás.
- erkölcsös életvitel, rendezett magánélet,
- büntetlen előélet.

Pályázathoz benyújtandó dokumentumok:

- szakmai önéletrajz, szakmai gyakorlat idejét igazoló okirat, az intézmény helyzetének értékelése, fejlesztésére vonatkozó elképzelés, vezetői program,
- képesítést igazoló oklevelek másolata, 3 hónapnál nem régebbi hatósági bizonyítvány a büntetlen előélet igazolásáról,
- hozzájáruló nyilatkozat ahhoz, hogy a pályázat elbírálásában részt vevő személyek és testületek a teljes pályázati anyagot megismerhetik,
- nyilatkozatot arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak a pályázattal kapcsolatos kezeléséhez és továbbításához.

A foglalkoztatás jellege: munkaviszony, teljes munkaidő

A munkakörbe tartozó főbb feladatok:

Felelős az intézmény törvényes és szakszerű működéséért, a takarékos gazdálkodásért. Dönt az intézmény működésével kapcsolatban minden olyan ügyben, amelyet jogszabály nem utal más hatáskörébe. A fenntartó által jóváhagyott költségvetés alapján az intézmény működéséhez szükséges személyi és tárgyi feltételeket biztosítja. Gondoskodik a munkafegyelem és a munkavégzés törvényességének megtartásáról. Irányítja és ellenőrzi a nevelő-oktató munkát. Tevékenységét az állami jogszabályok, valamint a Magyarországi Református Egyház törvényeinek, szabályrendeleteinek, határozatainak megfelelően kell végezni.
Bérezés: A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény és a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet szerint történik.

A megbízás időtartama: 2014. június 16. – 2019. július 31.

A pályázat benyújtásának módja:

Postai úton a Tiszántúli Református Egyházkerület (4026 Debrecen, Kálvin tér 17.) címére kell megküldeni. A borítékon kérjük feltüntetni: „igazgatói pályázat".

Pályázat benyújtási határideje: 2014. április 25.

Pályázat elbírálási határideje: 2014. május 31-ig.

A pályázat kiírója fenntartja magának a jogot, hogy a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa.

Pályázattal kapcsolatosan érdeklődni lehet:

Dr. Veress Bertalan főtanácsos, TTRE Tanügyi Hivatal, tel: 06-52/516-895,
e-mail: veress.bertalan@reformatus.hu